Adborth a Chwynion

Mae Gyrfa Cymru yn falch o gynnal ei safonau cwsmeriaid ardderchog a sicrhau eich bod yn cael gwasanaethau, gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd o ansawdd uchel, sy'n addas i'ch anghenion. 

Rydym yn croesawu'ch adborth

Ein nod yw:

 • Darparu gwasanaeth safon uchel i'n cwsmeriaid bob amser
 • Gwrando ar farn ein cwsmeriaid i'n helpu i wella'n gwasanaethau
 • Cydnabod pob adborth rydym yn ei gael a gweithredu pan fo angen yn unol â'n trefn gwynion

 • Ein Safonau Gofal Cwsmer

  I sicrhau eich bod yn cael gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd o ansawdd uchel rydym yn gwneud hyn trwy: 

  • Ymateb ichi yn brydlonmewn modd effeithlon a chwrtais, sut bynnag y byddwch yn cysylltu â ni 
  • Darparu gwasanaeth dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)
  • Sicrhau bod ein gwasanaethau yn ddiduedd, yn deg a hygyrch mewn modd sy'n addas i'ch anghenion chi a hynny heb wahaniaethu 
  • Parchu'ch hawliau i gyfrinachedd, preifatrwydd a diogelwch
  • Sicrhau bod ein staff wedi'u hyfforddi'n dda ac y gellir eu hadnabod yn hawdd
  • Rhoi enwau cyswllt staff i chi, eu rhif ffôn a chyfeiriad e-bost 
  • Cynnig gwybodaeth mewn gwahanol fformatau pan fo angen, er enghraifft Brialle neu brint bras
  • Cynnig eich galw yn ôl yn rhad ac am ddim os byddwch yn ffonio'n rhif Rhadffôn ar eich ffôn symudol
  • Gofyn am eich adborth i'n helpu i ddatblygu a gwella'n gwasanaethau
  • Dweud wrthych sut i gyflwyno cwyn os nad ydych yn hapus gydag un o'n gwasanaethau 
 • Sut y byddwn yn delio â'ch pryderon?

  • Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddelio â'ch cwyn ar lafar y tro cyntaf yr ydych yn cysylltu â ni
  • Byddwch yn derbyn cadarnhad ein bdo wedi derbyn eich cwyn ysgrifenedig o fewn 5 diwrnod gwaith
  • Os bydd angen ymchwilio i gŵyn ymhellach, bydd y gŵyn yn cael ei chyfeirio ar Reolwr ac mae'n bosib y bydd yn cysylltu â chi am wybodaeth bellach
  • Byddwn yn parhau i'ch hysbysebu am yr hyn sy'n digwydd o ran datrys eich cwyn a'r amserlen gysylltiedig
  • Anelwn at ddatrys cwynion o fewn 20 diwrnod gwaith. Os nad yw'n bosib inni wneud hyn, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf a'r amserlen weithredu
  • Os nad ydych yn hapus gyda'r canlyniad bydd y mater yn cael ei gyfeirio at Uwch Reolwr priodol a fydd yn adolygu'r archwiliad ac yn anfon ymateb ysgrifenedig atoch i gadarnhau sut y deuir â'r achos i ben 
  • Os na fyddwn yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, fe allech chi gwyno wrth yr Ombwdsman. Maent yn annibynnol o Gyrfa Cymru ac yn medru edrych ar eich cwyn. Fe allwch chi gyflwyno cwyn i'r Ombwdsman os ydych chi'n credu eich bod ch'in bersonol, neu'r person y gwnaethoch chi gwyno ar ei ran wedi bod dan anfantais yn bersonol gan fethiant y gwasanaeth neu wedi cael ei trin yn annheg.
 • Sut y gallaf gysylltu â Gyrfa Cymru?

  Mae rhoi gwybod inni am yr hyn rydym yn ei wneud yn dda neu ddim mor dda yn ein helpu i wella'n gwasanaethau. Gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd:

  • Ar lafar- mewn person yn un o ein canolfannau neu dros y ffôn
  • Gan ddefnyddio ein ffurflen adborth cwsmer
  • Ysgrifennu atom- llythyr neu e-bost 
  • Adael adborth ar y tab 'Adborth' ar y wefan
  • Trwy ein cyfryngau cymdeithasol e.e. Facebook neu Twitter
  • Trwy ddefnyddio ein sgwr ar-lein
  • Trwy ffrind, perthynas neu berson arall

  Mae pob cwyn yn cael eu cofnodi'n ffurfiol yn syth. 

  phone icon Ffôn: 0800 028 4844  mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

  webchat icon Sgwrs Ar-lein  email icon E-bost  our centres  Ein canolfannau  

    Facebook    Twitter

Cysylltu â ni

phone icon   Ffôn: 0800 028 4844
mobile icon   Ffôn symudol: 029 2090 6800
webchat icon   Sgwrs Ar-lein
email icon   E-bost
our centres   Ein canolfannau
  Facebook 
  Twitter

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English