Cyfnewidfa Addysg Busnes

Education Business Exchange header

Beth yw'r Gyfnewidfa Addysg Busnes?

Cronfa ddata wedi'i hwyluso gan Gyrfa Cymru yw'r Gyfnewidfa Addysg a Busnes sy'n rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion i ddatblygu rhaglenni cyffrous i gyfoethogi'r cwricwlwm ar gyfer disgyblion.

 • Sut y mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn gweithio?

  1. Mae chyflogwyr yn cytuno i gael eu hychwanegu at y Gronfa gan nodi:

  Pa weithgareddau yr hoffech eu darparu?

  Pa mor bell fyddech chi’n barod i deithio?

  Faint o amser rydych chi’n barod i’w roi?

  Yr ysgol o’ch dewis (os yn berthnasol)

  2. Mae ysgolion yn chwilio’r gronfa ddata ac yn dewis busnesau yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen arnynt

  3. Mae timau Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru yn hwyluso cyfathrebu rhwng yr ysgol a’r busnes er mwyn dechrau’r broses.

 • Pa weithgareddau allai eu cynnig?

  Rydym yn chwilio am gyflogwyr ac unigolion sy'n fodlon gweithio gydag ysgolion ac yn awyddus i wneud hynny. 

  Employer Activities

  Sesiynau y gallwch eu cynnig:

  1. Siaradwr gwadd 

  2. Cynnig profiad gwaith tymor byr neu hirdymor

  3. Dosbarthiadau meistr

  4. Sesiynau blasu

  5. Ymweliadau â'ch safle

  6. Sesiynau grŵp penodol (sgiliau cyfweld, ffug gyfweliadau ayyb)

  Yn yr un modd, gall cyflogwyr gyfrannu drwy helpu pobl ifanc i ddeall sut mae pynciau ysgol yn berthnasol i'r gweithle a'u hannog i gyflawni eu potensial.

 • Pam y dyliwn ni gymryd rhan?

  Drwy gymryd rhan byddwch chi'n:

  • Datblygu sianeli recriwtio newydd. Building links with local schools can help to attract young people into jobs and reduce recruitment costs(CBI)
  • Gwella delwedd ac enw da eich cwni ar lefel leol neu ranbarthol. Mae datblygu cysylltiadau ag ysgolion yn codi ymwybyddiaeth o'r cwmni ac yn helpu i ddatblygu delwedd bositif nid yn unig gyda phobl ifanc ond hefyd gyda'u rhieni a'u hathrawon (CBI)
  • Coyfrannu tuag at bolisi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol eich cwmni. Mae cymryd rhan yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad pobl ifanc ac ysgolion a gall greu perthynas cryfach gyda'r gymuned leol a chodi proffil eich cwmni (CBI)
  • Ysgogi a datblgyu gweithwyr.Mae cymryd rhan mewn cyflwyniadau ysgol neu gefnogi person ifanc i ddeall byd gwaith yn helpu i ddatblygu sgiliau eich gweithwyr  (CBI)
Mae 94% o bobl ifanc yn awyddus i weld cyflogwyr yn dod i'w hysgol gweithdai rhyngweithiol, i roi cyngor iddynt neu roi gwybodaeth am gyfleoedd gwaith posibl* (Mykindafuture)
Mae 100% o athrawon a holwyd  yn awyddus i gyflogwyr ddod i'w hysgol a chynnal gweithdai rhyngweithiol, rhoi cyngor neu roi gwybodaeth am gyfleoedd gwaith posibl* (Mykindafuture)

Cysylltu busnes ag addysg

icon  Eich Cynghorydd Cyswllt
Busnes

Dod o hyd i'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Rhanbarthol 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English