Cyflogi pobl ifanc dan 16

Employing young people

Mae pobl ifanc ond yn gallu cael eu cyflogi’n amser llawn ar ôl y dyddiad gadael ysgol gorfodol.  Y dyddiad hwn fydd y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd ar ôl eu pen-blwydd yn 16 oed.  Mae’r dyddiad gadael hwn yn berthnasol i bobl ifanc nad ydynt yn sefyll eu harholiadau TGAU (neu gymwysterau cyfwerth) a’r rhai sy’n dathlu eu pen-blwydd yn 16 oed ym mis Gorffennaf neu Awst.

Mae rheolau llym ynglŷn â’r oriau y mae plentyn yn cael gweithio, a’r math o waith y gall plentyn ei wneud. 

  • Mae hi’n anghyfreithlon cyflogi plentyn dan 13 oed, oni bai ei fod yn cymryd rhan mewn perfformiad, chwaraeon neu fodelu am dâl, ac mewn amgylchiadau o’r fath mae’n rhaid cael trwydded perfformio i’r plentyn.
  • Mae plant 13 oed ond yn cael gweithio os yw’r awdurdod lleol yn caniatáu hynny
  • Hyd yn oed os yw’ch awdurdod lleol yn ei ganiatáu, gall fod cyfyngiadau o ran yr oriau, yr amseroedd a’r mathau o waith. Efallai bydd angen trwydded waith i’r plentyn hyd yn oed.

Bydd gan eich awdurdod lleol fwy o wybodaeth a chymorth.

Oriau gwaith

Mae rheoliadau arbennig ar gyfer gweithwyr ifanc, sy’n cyfyngu ar eu horiau gwaith.  Dylent gael egwyl o 60 munud os bydd eu gwaith yn para mwy na phedair awr. Mae ganddynt hefyd hawl i ddau ddiwrnod rhydd bob wythnos.

Ni ddylai plant oed ysgol weithio yn ystod oriau ysgol ar ddiwrnod ysgol am fwy na dwy awr y dydd.  Mae’r rheolau’n wahanol ar gyfer y tymor ysgol a gwyliau ysgol. Mae rhagor o wybodaeth yma.

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English