Cyflog ac Oriau

Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Employing young people

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yw’r tâl lleiaf bob awr bydd bron pob gweithiwr yn cael hawl iddo yn ôl y gyfraith. Does dim ots pa mor fach ydych chi fel cyflogwr, mae’n rhaid i chi dalu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Bydd cyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar oedran y gweithiwr ac a ydyn nhw’n brentis ai peidio. Mae’n rhaid i weithwyr gyrraedd oedran gadael ysgol er mwyn cael hyn.

Mae gwybodaeth ddiweddar ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, pwy sydd â hawl iddo a chyfraddau cyfredol, ar gael yn gov.uk

Tâl cyfartal a’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Fel cyflogwr, mae gennych gyfrifoldeb dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010  i sicrhau bod menyw sy’n gwneud yr un gwaith â dyn, yn yr un gyflogaeth, yn cael tâl a thelerau ac amodau eraill sy’n gyfartal. Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Oriau

Ni all pobl ifanc o dan 18 oed weithio mwy nag 8 awr y dydd neu 40 awr yr wythnos.

Os yw’ch cyflogeion yn hŷn na 18 oed, byddan nhw’n cael eu dosbarthu’n weithwyr sy’n oedolion.  Ddylai gweithwyr sy’n oedolion ddim gweithio mwy na 48 awr yr wythnos fel arfer, oni bai eu bod yn dewis gwneud hynny, neu’n gweithio mewn sector penodol lle gallai hyn fod yn angenrheidiol. 

Mae ganddyn nhw hawl i egwyliau yn y gwaith:

  • Egwyliau gorffwys  – egwyl cinio neu de, neu egwyliau byr eraill yn ystod y diwrnod gwaith
  • Egwyliau dyddiol o’r gwaith
  • Egwyliau wythnosol o’r gwaith 

Mae mwy o wybodaeth yn gov.uk   

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar:

Isafswm Cyflog Cenedlaethol ac Cyflog Byw

Cyflogi plant

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English