Astudiaeth Achos: Aromatherapydd - Louise

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n cynnig cyngor a thriniaeth yn fy nghartref (mae gen i fy mhractis fy hun) i gleientiaid sydd am gael help i drin amryw gyflyrau, er enghraifft cyflyrau'n ymwneud â straen, gwahanol gyflyrau sy'n effeithio ar y croen, problemau oherwydd poen arthritig a chrydcymalau gwynegol.

Rwy'n rhoi massage i'r corff ac yn rhoi triniaethau llawn neu rannol gan ddefnyddio olewau naws.

Rwyf hefyd yn gweithio'n rhan amser i sefydliad sy'n darparu olewau naws a chynnyrch aromatherapi ac sydd hefyd yn ysgol hyfforddi i aromatherapyddion.

Beth yw'ch cefndir?

Roeddwn i'n arfer gweithio i British Telecom, yn gwneud gwaith hollol wahanol i'r hyn rwy'n ei wneud nawr!

Yna, symudais i fyw dramor, a phan ddes i'n ôl dechreuais i ddioddef o bryder a chael pyliau o banig. Ceisiais gael help gan fy meddyg, ond nid oedd yn gallu cynnig dim i mi ar wahân i dabledi a thawelyddion.

Felly, es i gael help gan aromatherapydd, a dyna'r unig beth a weithiodd. Pan oeddwn yn teimlo'n well, roeddwn am helpu pobl eraill. Felly, penderfynais ddilyn cwrs hyfforddi ym maes aromatherapi gyda'r cwmni rwy'n gweithio'n rhan amser iddo erbyn hyn.

Mae'r cwmni wedi'i achredu gan y Gymdeithas Ryngwladol Aromatherapyddion Proffesiynol. Sylweddolais fod hynny'n bwysig - mae llawer o bobl yn dilyn cyrsiau sydd heb eu hachredu ac yna'n gweld nad ydynt yn cyrraedd y safon ofynnol.

Roedd yn rhaid hefyd i mi sefyll arholiad anatomeg a ffisioleg y Cyngor Rhyngwladol Arholiadau Therapi.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae angen i chi fod yn amyneddgar ac yn gyfeillgar iawn drwy'r amser; mae angen i chi fod yn sensitif iawn tuag at y bobl rydych yn eu trin - mae rhai ohonynt yn gallu bod yn eithaf sâl.

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o gyfrinachedd a pheidio â rhoi gwybodaeth am gleientiaid i bobl eraill, oherwydd maent yn dod atoch gan ymddiried ynoch.

Mae'n rhaid eich bod yn dda am gwnsela, oherwydd gallech chi fod yn siarad am feysydd megis iselder ysbryd a phryder mewn sesiynau ymgynghori. Felly, byddwch yn elwa o gael rhai sgiliau cwnsela.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Rwy'n credu y byddai'n braf gweithio ym maes adweitheg hefyd; mae gwahanol agweddau ar aromatherapi'n defnyddio gwahanol bwyntiau adweithegol y traed, felly mae aromatherapi ac adweitheg yn mynd law yn llaw â'i gilydd yn aml.

Fe welwch chi fod aromatherapyddion yn symud ymlaen i fod yn adweithegwyr hefyd, sy'n golygu y bydd ganddynt ddwywaith yn fwy o siawns o gael gwaith.

Mae llawer o aromatherapyddion yn symud ymlaen i roi massage er mwyn trin anafiadau ym maes chwaraeon; massage adferol yw hwn, sy'n cael ei ddefnyddio gydag amryw anafiadau ym maes chwaraeon.

Mae llawer o aromatherapyddion yn symud ymlaen i faes therapi maethol; mae hwn yn rhywbeth rydym yn rhoi rhywfaint o sylw iddo yn ein cwrs hyfforddi. Mae llawer o'r cyngor rydym yn ei roi i bobl yn ymwneud â sut i gael ffordd iach o fyw.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n gobeithio y bydd mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o aromatherapi yn y GIG, oherwydd gallai ategu gwaith meddygon teulu wrth iddynt drin cyflyrau'n ymwneud â straen ac ati, ac rwy'n gobeithio y bydd y GIG yn fwy agored i ddefnyddio aromatherapyddion i drin cleifion yn y maes hwnnw.

Hoffwn i weld canllawiau mwy llym ar gyfer aromatherapyddion sy'n gweithio yn y maes, oherwydd dyw llawer ohonynt ddim yn perthyn i gorff proffesiynol a dydyn nhw ddim wedi cael yr hyfforddiant cywir, fwy na thebyg.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

I mi, mae rhoi massage i'r corff cyfan yn gallu bod yn eithaf blinedig, felly rwy'n ceisio trefnu fy niwrnod fel fy mod efallai'n rhoi massage yn y bore ac yna'n mynd allan i annerch rhywun yn y prynhawn. Byddaf yn cael seibiant er mwyn cymysgu fy olewau a pharatoi eli ar gyfer gwahanol bobl.

Rwy'n addysgu aromatherapi hefyd. Mae hynny'n gallu bod yn dipyn o her ac mae'n rhoi cyfle i mi ymwneud â myfyrwyr.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae'n eithaf hawdd yn awr oherwydd eich bod yn gallu dechrau eich busnes aromatherapi eich hun. Mae hynny'n golygu y gallwch weithio gartref, ac rwy'n gwneud hynny yn ystod hanner yr wythnos. Mae hynny'n eich galluogi i addasu eich oriau gwaith o gwmpas eich plant; mae gen i ddau o blant, felly rwy'n gallu rhoi triniaethau pan fydd rhywun ar gael i warchod y plant.

Rwyf hefyd yn gweithio mewn coleg yn addysgu aromatherapi, felly mae hwnnw'n faes arall y gallwch symud ymlaen iddo. Rwy'n gweithio i gyflenwr meddyginiaeth gyflenwol, sy'n faes arall.

Mae hwn yn ddiwydiant sy'n tyfu, ond mae'n rhaid i chi wneud yn siwr eich bod yn cael yr hyfforddiant cywir a'ch bod yn gwneud eich gorau glas i ddenu busnes.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Rwy'n hoffi cwrdd â phobl newydd a'u helpu. Rwyf hefyd yn addysgu aromatherapi, felly rwy'n mwynhau trosglwyddo gwybodaeth am fanteision aromatherapi a manteision olewau naws hefyd.

Rwyf wrth fy modd yn cymysgu ac yn paratoi olewau a gwahanol fathau o eli.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Fy nghas beth yw gorfod dadlau o hyd dros aromatherapi a'i fanteision i bobl, yn enwedig gan nad yw llawer o bobl erioed wedi ei brofi. Yn aml iawn, rydych yn brwydro yn erbyn barn meddygon; mae ceisio eu cael i newid eu meddwl yn frwydr gyson.

Un agwedd sy'n peri pryder i mi weithiau yw fy niogelwch personol pan fyddaf yn gweithio ar fy mhen fy hun gartref.

Beth yw'ch uchelgeisiau?

Fy uchelgais yw addysgu aromatherapi a rhannu gwybodaeth am fanteision aromatherapi â myfyrwyr. Rwyf newydd orffen cwrs hyfforddiant i athrawon ym maes addysg i oedolion, ac rwy'n gobeithio dilyn y llwybr hwnnw ymhellach.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Cyn i chi ddechrau ar unrhyw gwrs, cysylltwch â'r Gymdeithas Ryngwladol Aromatherapyddion Proffesiynol a'r Ffederasiwn Rhyngwladol Aromatherapyddion i sicrhau bod y cwrs y byddwch yn ei ddilyn yn gwrs sydd wedi'i achredu, oherwydd mae llawer o gyrsiau ar gael ac mae angen i chi fod yn siwr bod eich cwrs chi'n cyrraedd y safon.

Mae hefyd yn syniad da cael tipyn o wybodaeth am fioleg, oherwydd rydym yn astudio anatomeg a ffisioleg ar y cwrs. Byddai cael gwybodaeth am gemeg hefyd yn ddefnyddiol oherwydd mae'n rhaid i ni edrych ar amryw elfennau cemegol olewau naws er mwyn ein galluogi i ddeall sut mae olewau naws yn gweithio.

Diwrnod ym mywyd

9:30 yb - 10:00 yb

Cynnal sesiwn ymgynghori gyda mam babi sydd ag ecsema plant. Rhoi cyngor a pharatoi eli.

10:15 yb - 12:30 yh

Cynnal sesiwn ymgynghori gyda chleient newydd sy'n dioddef o gyflyrau'n ymwneud â straen, a rhoi massage i'w gorff i gyd.

1:30 yh - 2:30 yh

Annerch grwp mam a'i phlentyn am rhoi massage i fabanod. Siarad am nwyddau a'u gwerthu.

7:00 yh - 8:00 yh

Rhoi massage i gefn a gwddf dynes sy'n cael meigrynau.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English