Astudiaeth Achos: Deintydd - Jennifer

Beth ydych chi'n ei wneud?

Fel y rhan fwyaf o ddeintyddion, rwy'n gofalu am ddannedd cleifion a chig eu dannedd, ac yn eu trin. Rwy'n ceisio gwneud yn siwr eu bod yn parhau i gyflawni eu pwrpas a'u bod yn edrych yn dda. Rwy'n arbenigo mewn gwella golwg (siâp, cyfeiriad a lliw) dannedd pobl.

Beth yw'ch cefndir?

Cyn dod yn ddeintydd, bues i'n gwneud pob math o waith: mewnbynnu data, gofalu am blant a gweinyddu. Ond nid oedd y swyddi hynny'n ddigon heriol i mi. Pan gefais i swydd fel nyrs ddeintyddol, sylweddolais beth roedd deintydd yn ei wneud - roedd yn gwneud mwy na thrin dannedd a gosod dannedd newydd.

Rwy'n mwynhau cyfuno celfyddyd a gwyddoniaeth â phobl a busnes. Fel deintydd, rwy'n creu gwên. Dyna pam y penderfynais i fod yn ddeintydd.

Yn ogystal, gan fy mod i'n rhedeg fy musnes fy hun, mae gen i reolaeth ar fy ngyrfa. Ar ôl gorffen yn yr ysgol ddeintyddiaeth, cefais brofiad o weithio ym mhractis rhywun arall. Yna, llwyddais i agor fy mhractis fy hun.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae'n hanfodol bod deintyddion yn gallu cyd-dynnu'n dda â phobl. Mae llawer o'ch llwyddiant fel deintydd yn dibynnu ar y berthynas y byddwch yn ei meithrin â phobl, gan gynnwys gweithwyr, cydweithwyr, a chleifion yn enwedig.

Mae hefyd yn bwysig bod yn amyneddgar ac yn ddiwyd, a bod yn fanwl. Mae gweithio y tu mewn i geg claf yn gofyn am waith manwl, a gall fod yn waith blinedig sy'n cymryd llawer o amser.

Yn olaf, dylai deintydd allu meddwl yn gyflym. Mae'n bwysig gallu sylwi ar gymhlethdodau ac atebion posibl yn syth wrth ddelio ag iechyd rhywun.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Oherwydd y gwaith llaw medrus sy'n angenrheidiol er mwyn bod yn ddeintydd, gallai fod yn bosibl i ddeintydd symud ymlaen i fyd y celfyddydau gweledol.

Mae deintyddion yn brofiadol hefyd wrth ddelio â materion busnes, oherwydd byddant wedi bod yn rhedeg eu practis eu hunain. Mae hynny'n golygu y gallent symud ymlaen i faes arall ac agor eu busnes bach eu hunain. Yn olaf, gallai deintyddion wneud athrawon da.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Rwy'n credu y bydd y galw am ddeintyddion yn cynyddu yn y dyfodol. Bydd angen glanhau a thrin dannedd pobl bob amser.

Bydd y ffordd y mae deintyddion yn gweithio yn parhau i newid yn y dyfodol, gan fod technoleg yn datblygu o hyd. Rydym yn darganfod ffyrdd newydd yn gyson o wneud ein cleifion yn fwy cyfforddus a gwneud canlyniadau ein gwaith yn fwy parhaol.

Fodd bynnag, ni fydd technoleg byth yn gallu cymryd lle deintyddion; yn y bôn bydd y proffesiwn hwn, mewn sawl ffordd, yn parhau'n broffesiwn a fydd yn canolbwyntio ar bobl.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Rhan fwyaf heriol swydd deintydd yw straen y gwaith bob dydd. Hynny yw, gorfod wynebu pob achos annisgwyl, newydd â llygaid ffres, a meddwl am ateb unigol i bob achos.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae llawer o gyfleoedd ar gael i bobl ifanc ym maes deintyddiaeth. Byddwn i'n cynghori unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ganolbwyntio ar bynciau gwyddoniaeth yn ystod eu haddysg gynnar, ac astudio'n galed yn ystod eu cwrs gradd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Un o fy hoff bethau am fy swydd yw'r cyfle i gwrdd â phobl newydd bob dydd. Mae dysgu am y bobl yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach, na dysgu am eu dannedd.

Un peth arall rwy'n ei hoffi yw bod pob diwrnod yn wahanol. Mae angen trin sianel gwreiddyn dant. Mae angen llenwi dannedd. Mae angen rhoi triniaethau brys. Mae pob diwrnod yn wahanol ac yn cynnwys achosion annisgwyl.

Yr agwedd arall yw'r agwedd artistig. Rwy'n cael cyfle i helpu pobl i deimlo'n fwy hyderus wrth wenu - rwy'n falch iawn o'r ddawn honno. Mae gwneud gwaith da wrth adfer dannedd yn rhoi'r un boddhad i mi â lleddfu poen.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae'n waith anodd iawn. Mae'n gofyn am lawer o ymdrech gorfforol a meddyliol. Rydym yn gweithio'n gyflym iawn. Mae'n rhaid i fy nwylo wneud popeth y mae fy ymennydd wedi'i hyfforddi i'w wneud. Mae'n waith caled.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Byddwn i'n cynghori unrhyw rai sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes deintyddiaeth i astudio'n galed a gwneud yn siwr eu bod yn mwynhau gwyddoniaeth a gweithio gyda phobl.

Heb os, mae ymwneud â phobl yn ganolog i'r proffesiwn hwn. Bob dydd, byddwch chi'n ymwneud â'ch staff, eich cydweithwyr a'ch cleifion. Os gallwch chi gyfuno sgiliau artistig, sgiliau gwyddoniaeth a sgiliau ymwneud â phobl â'i gilydd, dyma'r yrfa i chi.

Diwrnod ym mywyd

8:30 yb - 9:00 yb

  • paratoi ar gyfer amserlen y diwrnod
  • adolygu siartiau cleifion
  • ymgynghori â'r nyrs ddeintyddol ynghylch rhai triniaethau
  • delio â materion swyddfa.

9:00 yb - 10:00 yb

Gosod llenwad cyfansawdd ar ddau ddant blaen claf. Archwilio dannedd dau glaf.

10:00 yb - 11:30 yb

Gosod corun ac archwilio dannedd dau glaf yn rhan o'r drefn archwilio arferol.

11:30 yb - 12:30 yh

Rhoi triniaeth frys i glaf y mae darn o'i ddant wedi torri, a thrin y dant. Archwilio dannedd dau glaf yn rhan o'r drefn archwilio arferol.

12:30 yh - 1:30 yh

  • rhoi triniaeth frys i glaf arall sydd mewn poen difrifol
  • diagnosio a thrin y broblem
  • archwilio dannedd dau glaf arall yn rhan o'r drefn archwilio arferol.

1:30 yh - 2:00 yh

Cinio.

2:00 yh - 3:00 yh

Gweld claf arall y mae angen corun ar un o'i ddannedd, ac archwilio dannedd dau glaf yn rhan o'r drefn archwilio arferol.

3:00 yh - 4:00 yh

  • llenwi twll mewn dant
  • archwilio dannedd y ddau glaf olaf yn rhan o'r drefn archwilio arferol
  • rhoi triniaeth frys i glaf y mae un o'i ddannedd ôl yn boenus.

4:00 yh - 4:30 yh

Gwneud gwaith munud olaf a gorffen llenwi siartiau ar gyfer apwyntiadau'r diwrnod. Ffonio pobl yn ôl.

4:30 yh - 5:30 yh

Darllen cylchgronau deintyddol.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English