‘Gallaf gynllunio i’r dyfodol diolch i Twf Swyddi Cymru’

Mae cynghorydd gwerthiant wedi dweud mai i raglen cyflogaeth ieuenctid Twf Swyddi Cymru y mae’r diolch am roi’r cyfle iddi sicrhau ei swydd barhaol gyntaf ar ôl llu o swyddi dros dro.

Bu bron i Samantha Flynn, 26, o Aberpennar, Rhondda Cynon Taf, beidio â mynychu ei chyfweliad gyda’r cwmni argraffu Screentec, yng Nglynrhedynog, Cwm Rhondda, wedi iddi gael pwl o nerfau am ei gallu i wneud y gwaith a bu bron i hynny ei threchu. Ond llwyddodd i dawelu’r nerfau, ac mae hi gyda’r cwmni bellach ers mis Ebrill 2017.

Meddai Samantha: “Ro’n i wedi gwneud cymysgedd o weithio ac astudio ers gadael yr ysgol yn 16 oed. Cefais gymhwyster NVQ Lefel 1 mewn manwerthu, yna dilyn cwrs astudiaethau’r cyfryngau ac wedyn gwneud cwrs Mynediad i Addysg Uwch a oedd yn cynnwys seicoleg, cymdeithaseg a’r gyfraith.

“Rydw i wedi gweithio yn ffatri Panasonic ar y llinell gynhyrchu yn ychwanegu rhannau at gynhyrchion, ac rydw i wedi gwneud swyddi gwerthu amrywiol. Mae wedi bod yn anodd dod o hyd i swydd barhaol felly rydw i wedi bod yn ôl ac ymlaen o ran swyddi, ar gontractau dros dro. Wedi i fy swydd werthu ddiwethaf ddod i ben, cefais wybod am Twf Swyddi Cymru drwy’r ganolfan waith.


"Rydw i wedi gallu adeiladu ar y sgiliau sydd gen’ i ac roedd llawer i’w ddysgu."

"Oni bai am Twf   
Swyddi Cymru,
fyddwn i ddim wedi dod o hyd i’r
swydd hon."  

“Pan welais yr hysbyseb am y swydd Screentec, roeddwn i’n meddwl y byddai tu hwn i’m gallu i gan nad oeddwn i wedi gwneud unrhyw waith swyddfa o’r blaen
ond fe wnes i fentro ac anfon cais i mewn. Yna, cefais wahoddiad i gyfweliad,
a bu bron i mi beidio â mynd oherwydd ro’n i mor nerfus. Ond rydw i’n falch
na wnes i hynny oherwydd cefais gynnig y swydd.”
 

Cychwynnodd Samantha ym mis Ebrill 2017 ar y rhaglen chwe mis gyda Twf Swyddi Cymru, ac erbyn hyn mae’n weithiwr cyflogedig parhaol, llawn amser
gan barhau fel cynghorydd gwerthiant. Mae ei gwaith yn cynnwys ymdrin ag ymholiadau gan gwsmeriaid, darparu dyfynbrisiau a dilyn archebion i’r broses gynhyrchu.

Mae Samantha wedi cael cyfle hefyd i ddilyn ei diddordeb mewn marchnata, drwy gynhyrchu blogiau ar gyfer gwefan y cwmni.

Meddai Samantha: “Rydw i wedi gallu adeiladu ar y sgiliau sydd gen’ i ac roedd llawer i’w ddysgu. Mae’r bobl yma wedi bod yn wych ac mae’r hyfforddiant rydw i wedi’i gael wedi fy helpu. Rydw i’n mwynhau helpu pobl ac rydw i’n cael gwneud hynny yn y swydd hon.

“Oni bai am Twf Swyddi Cymru, fyddwn i ddim wedi dod o hyd i’r swydd hon. Dydw i erioed wedi cael swydd lawn amser cyn hon. Mae wedi bod yn anodd dod o hyd i waith parhaol hyd yn oed gyda’r sgiliau sydd gen i. Dwi’n teimlo’n ddiogel nawr oherwydd dydw i ddim yn gorfod poeni bod fy swydd yn dod i ben a gallaf wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol – sy’n deimlad braf.”


'Mae Twf Swyddi Cymru wedi bod yn wych i ni.'

Sefydlwyd Screentec ym 1998. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r cwmni wedi esblygu o fod yn argraffydd sgrin traddodiadol i gyflenwi cynhyrchion hyrwyddo argraffedig personol ac wedi’u brandio fel arwyddion a labeli, rhwymwyr wedi’u brandio ac arddangosfeydd ar gyfer stondinau arddangos i fusnesau ledled y DU. Erbyn hyn mae gan y cwmni 25 o weithwyr cyflogedig.

Yn ôl Tom Dean, y rheolwr gyfarwyddwr: “Mae Twf Swyddi Cymru wedi bod yn wych i ni. Mae safon yr ymgeiswyr wedi gwneud cryn argraff arnom. Rydw i wedi bod yn gweithio i’r cwmni ers 10 mlynedd ac rydyn ni wedi defnyddio Twf Swyddi Cymru saith gwaith erbyn hyn, a bob tro rydyn ni’n mynd drwy’r broses rydyn ni wedi penodi’r unigolyn ar ddiwedd y cyfnod felly mae wedi bod yn broses werthfawr i ni.

“O’r saith unigolyn, mae tri yn dal i fod yma, gan gynnwys Samantha, ac mae pedwar wedi symud i gwmnïau eraill, gan ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a gafwyd yma.

“I fenter fach a chanolig fel hon, mae penodi rhywun ifanc, hyd yn oed gyda gradd, yn gam mawr, oherwydd os nad oes ganddyn nhw brofiad yn y math o waith rydyn ni’n eu penodi nhw ar ei gyfer, gall gymryd amser ac arian i’w hyfforddi. Felly mae’n fantais anferthol gallu penodi rhywun newydd i’r busnes sy’n awyddus ac yn barod i weithio ac yna treulio amser yn eu hyfforddi gyda chymorth cyllid y llywodraeth.

“Fi oedd yn gyfrifol am benodi Samantha. Roedd yn nerfus ar y cychwyn, fel y rhan fwyaf o bobl, ond rydyn ni wedi gweld ei hyder yn tyfu ac mae wedi defnyddio ei phrofiad yn ei swyddi blaenorol yn ei swydd yma, wrth ymdrin â chwsmeriaid a chydweithio ag eraill. Yn wir, mae Samantha wedi datblygu yn y rôl ac wedi cymryd mwy o gyfrifoldeb.

“Byddwn yn dweud wrth fusnesau ei bod yn bendant yn werth rhoi cynnig ar Twf Swyddi Cymru. I mi yn bersonol, mae’n ddewis cwbl amlwg. Os ydych chi’n hyderus y gallwch ehangu eich busnes ac rydych chi angen rhywun newydd i ymuno â chi, rydych chi’n cael y gorau o’r ddau fyd oherwydd gallwch benodi rhywun i’r swydd y gallwch ei hyfforddi o’r newydd, ac mae cymorth ariannol gan y llywodraeth i wneud hynny. Byddaf yn argymell Twf Swyddi Cymru yn aml iawn i gysylltiadau busnes.”

Meddai Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae Twf Swyddi Cymru yn cynnig cyfle perffaith i oedolion ifanc rhwng 16-24 sy’n awyddus i weithio ac sydd angen hwb i’w gyrfa gan ennill profiad gwerthfawr mewn swydd gyda thâl yr un pryd. Mae’r rhaglen nid yn unig yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, ond mae’n gam cyntaf hollbwysig ar yr ysgol yrfaol hefyd.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein sgiliau a’n rhaglenni cyflogadwyedd yn cefnogi pobl ifanc fel Samantha yn eu hymdrechion i ganfod swyddi gwerth chweil, gan roi cyfle hefyd i gwmnïau ledled Cymru i oroesi, ffynnu ac ehangu.”


Cymerwch y cam cyntaf tuag at eich gyrfa.

Chwilio am swyddi gwag a dod i wybod sut i wneud cais am Twf Swyddi Cymru

Dilyn @twfswyddicymru ar Twitter

 Hoffi tudalen TwfSwyddiCymru ar Facebook.

Ydych chi’n gyflogwr gyda diddordeb? Dewch i wybod mwy?

Angen mwy o help? Cysylltwch â ni

 
Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English