Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Dysgu o Bell ac Agored

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn ystyried beth yw ystyr dysgu agored/dysgu o bell, a beth yw ei nodweddion, ei fanteision a'i anfanteision. Mae hefyd yn astudio costau, beth i'w ystyried wrth ddewis cwrs a sut mae paratoi.

Beth yw dysgu o bell neu ddysgu agored?

Dysgu o bell yw unrhyw ddysgu sy'n digwydd heb eich bod chi'n bersonol yn yr un lle â'r hyfforddwr, yr athro neu'r athrawes, neu ddysgwyr eraill, am y cyfan neu'r rhan fwyaf o'r cwrs. Mae'n cael ei alw weithiau'n dysgu agored neu'n dysgu o bell, yn enwedig pan fydd angen efallai i chi gwrdd â thiwtor wyneb yn wyneb ar adegau penodol yn ystod y cwrs.

Mae cyrsiau dysgu o bell (sef cyrsiau gohebiaeth yn draddodiadol) ar gael ers dros 100 mlynedd. Erbyn hyn, mae cyfrifiaduron a dulliau amlgyfrwng yn cael eu defnyddio lawer mwy na'r system bost. Os nad ydych yn gallu cyrraedd ystafell ddosbarth, mae'n bosibl mai dysgu o bell fydd y dewis cywir i chi.

Nodweddion dysgu o bell a dysgu agored

Mae cyrsiau dysgu o bell a dysgu agored yn defnyddio rhai neu'r cyfan o'r mathau canlynol o ddeunyddiau ac adnoddau:

 • Podlediadau.
 • Cyfryngau rhyngweithiol a chymdeithasol.
 • Deunyddiau ysgrifenedig - llyfrau, taflenni, profion hunanasesu, taflenni gwaith.
 • Rhaglenni teledu a radio.
 • DVDs.
 • Cyrsiau ar-lein (e-ddysgu) yn ogystal ag e-bost i gysylltu â thiwtoriaid.
 • Fforymau cymuned ar-lein.
 • Cyfarpar ar gyfer arbrofion.

Efallai byddwch chi'n cael deunyddiau cwrs yn y post, neu weithiau'n gorfod eu casglu o ganolfan leol. Efallai bydd tiwtor yn dosbarthu deunyddiau'r cwrs i chi'n bersonol ar ddechrau'r cwrs. Efallai byddwch chi'n llwytho deunyddiau i lawr o wefan, neu'n gallu eu cael drwy Rith-amgylchedd Dysgu (VLE). System gyfrifiadurol yw hon sy'n gadael i chi ryngweithio â'ch tiwtor a myfyrwyr eraill, defnyddio deunyddiau cwrs, sefyll profion a chyflwyno gwaith i'w farcio. Gallwch ddefnyddio Rhith-amgylchedd Dysgu o unrhyw gyfrifiadur.

Fel arfer, mae gennych aseiniadau ysgrifenedig neu ymarferol i'w gwneud, ac efallai bydd angen i chi eu hanfon at eich tiwtor yn y post neu mewn e-bost i'w marcio. Efallai byddwch yn cael cymorth parhaus arall gan eich tiwtor dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Efallai bydd angen i chi fynd i nifer o gyrsiau preswyl, tiwtorialau a gweithdai yn ystod y cwrs.

Mae rhai cyrsiau'n gyfunol (er enghraifft, gwaith plymwr) lle mae modd gwneud y rhan fwyaf o'r cwrs o bell, ond gyda chyfnod dwys o fynychu gweithdy neu ganolfan.

Mathau o gyrsiau sydd ar gael

Mae llawer o wahanol fathau o gwrs ar gael drwy ddysgu o bell a/neu ddysgu agored, ac yn eu plith:

 • Cyrsiau diddordeb cyffredinol a datblygiad personol.
 • Ieithoedd.
 • Sgiliau perthnasol i waith fel cadw cyfrifon, electroneg, therapi harddwch neu TG.
 • Cyrsiau TGAU a Safon Uwch.
 • Cyrsiau lefel Prifysgol, gan gynnwys graddau sylfaen, graddau a chyrsiau ôl-raddedig.
 • Cymwysterau proffesiynol.

Beth yw'r manteision a'r anfanteision?

Manteision:

 • Rydych chi'n gallu dewis eich amser a'ch lle eich hun i ddysgu, er enghraifft, yn gynnar y bore, yn hwyr y nos, yn y car (sain) neu ar y trên.
 • Rydych chi'n gallu trefnu'r dysgu o gwmpas eich ffordd chi o fyw. Er enghraifft, fe allech chi gael egwyl o astudio oherwydd amgylchiadau personol os bydd angen.
 • Weithiau, rydych chi'n gallu cymryd cymaint o amser ag y mynnwch i gwblhau'r cwrs (ond bydd cyfyngiadau amser gyda rhai cyrsiau).
 • Mae cyn lleied â phosibl o deithio - bydd y rhan fwyaf o'r dysgu'n digwydd gartref.
 • Rydych chi'n gallu dechrau rhai cyrsiau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn yn hytrach na bod yn gaeth i amseroedd tymor ysgol neu goleg. Fodd bynnag, mae cyrsiau sydd ynghlwm wrth gymwysterau sy'n cael eu hasesu'n allanol yn fwy tebygol o gael nifer o amseroedd cychwyn penodol, a ffrâm amser penodol hefyd.
 • Mae'n bosibl y byddwch chi'n cael mwy o gyfle am gyswllt un ac un â'ch tiwtor nag y byddech ar gwrs traddodiadol, ond hynny mewn pyliau byr, aml.

Hefyd, byddwch yn ennill sgiliau newydd na fyddech wedi cael cymaint o gyfle i'w datblygu efallai drwy wneud cwrs amser-llawn. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys bod yn gyfrifol am eich dysgu eich hun a rheoli'ch amser.

Fe allai cyrsiau sy'n cael eu cynnig yn gyfan gwbl ar-lein eich helpu chi:

 • Os ydych chi'n cael problemau symudedd neu iechyd a allai ei gwneud yn anodd i chi deithio neu fynychu cwrs traddodiadol mewn ystafell ddosbarth.
 • Os ydych yn byw'n bell i ffwrdd o goleg neu ddarparwr hyfforddiant.
 • Os ydych yn gweithio sifftiau.

Anfanteision:

 • Bydd angen llawer o hunanddisgyblaeth a chymhelliant arnoch i ddal ati.
 • Efallai byddwch chi'n teimlo'n unig heb gael cyswllt wyneb yn wyneb ag athro neu hyfforddwr.
 • Efallai bydd yn anoddach i chi ofyn cwestiynau am bynciau sy'n anodd i chi.
 • Efallai byddwch yn colli'r cyfle i ddysgu gan bobl eraill sy'n gwneud yr un cwrs.
 • Mae'n bosibl y bydd pethau'n torri ar eich traws os byddwch yn dysgu gartref.
 • Efallai bydd angen i chi brynu cyfarpar a fyddai'n cael ei ddarparu ar eich cyfer ar gwrs amser-llawn, er enghraifft, cyfrifiadur neu lechen.

Dewis cwrs

Bydd angen i chi ystyried y pethau canlynol:

 • Y rheswm dros eisiau dysgu - ar gyfer gwaith neu ddiddordeb cyffredinol, er enghraifft.
 • Beth rydych am ei gyflawni.
 • Faint o amser sydd ar gael i chi.
 • Ym mha amgylchiadau y gallech chi gael ad-daliad, er enghraifft, yn ystod cyfnod prawf, os ydych yn sâl, os nad ydych yn hoffi'r cwrs neu os ydych yn methu arholiad.

Pan fyddwch wrthi'n cymharu cyrsiau, edrychwch am y pethau canlynol:

 • Darparwr a chwrs sy'n cael eu hachredu gan y sefydliadau proffesiynol neu genedlaethol perthnasol.
 • Cwrs sy'n cael ei gynnig ar y lefel gywir i chi - mae rhai darparwyr yn gadael i chi gwblhau cwrs 'blas' rhad ac am ddim neu siarad â myfyrwyr presennol neu gyn-fyfyrwyr.
 • Un sy'n darparu'r lefel gywir o gymorth i chi.

Sylwch: mae dau fath o achredu'n berthnasol yma. Yn gyntaf, mae modd i ddarparwyr cwrs gael eu hachredu gyda'r Cyngor Ansawdd Dysgu Agored a Dysgu o Bell (ODLQC). Yn ôl y Cyngor hwnnw, bydd dysgwyr yn cael cyfle dysgu o ansawdd gan y darparwyr sydd wedi'u hachredu ond nid yw'n dilysu unrhyw ganlyniadau cwrs. Ar y llaw arall, nid yw achrediad cwrs gan lawer o gyrff dyfarnu'n dweud dim am ansawdd yr hyfforddiant sydd ar gael, ond mae'n dilysu'r canlyniad. Mae angen i chi ymchwilio'n ofalus i'r cwrs a'r darparwr er mwyn bod yn gwbl fodlon ar y safonau sy'n cael eu cynnig.

Costau

Mae rhai cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim ar gael, ond bydd rhaid i chi dalu am y mwyafrif o gyrsiau dysgu o bell. Mae'n werth cymharu costau cyrsiau gan wahanol ddarparwyr hyfforddiant, a chymharu beth sy'n cael ei gynnwys yn y pris. Er enghraifft, efallai bydd rhaid i chi dalu'n ychwanegol am arholiadau neu i fynychu sesiynau preswyl.

Cofiwch, os byddwch yn gadael y cwrs, hyd yn oed yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf, mae'n bosibl y byddwch chi'n colli'ch arian. Felly mae angen i chi ddarllen y print mân cyn i chi gofrestru i wneud cwrs, yn enwedig y print mân am ad-daliadau.

Ar gyfer rhai cyrsiau dysgu o bell sy'n berthnasol i waith, efallai byddwch yn gymwys am Fenthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol gan fanc. Nid oes rhaid i chi ddechrau ad-dalu'r benthyciad nes ar ôl i chi orffen y cwrs. Os byddwch yn gadael y cwrs, bydd rhaid i chi ad-dalu'r benthyciad i'r banc o hyd. Gallwch gael Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol os ydych mewn swydd, yn hunangyflogedig neu'n ddiwaith. Mae rhagor o wybodaeth am y Benthyciadau Datblygu Gyrfa Proffesiynol ar gael ar wefan GOV.UK.

Sut mae paratoi ar gyfer eich cwrs

Bydd angen i chi gynllunio'n ofalus cyn i chi ddechrau'r cwrs, er mwyn cael y mwyaf ohono. Bydd angen i chi benderfynu am sawl awr yr wythnos y byddwch chi'n astudio, a sut byddwch chi'n rhannu'r oriau hyn. Er enghraifft, a fyddwch chi'n astudio rhywfaint bob dydd, neu ar y penwythnos yn unig?

Chwiliwch am le yn eich cartref lle gallwch chi astudio'n dawel. A oes ystafell ar gael i'w defnyddio, neu a fydd rhaid i chi ddod o hyd i gornel sbâr i gadw'ch gwaith papur? Efallai bydd angen i chi baratoi silff neu gwpwrdd a phrynu ffolderi a chyfarpar arall er mwyn bod yn drefnus o'r cychwyn cyntaf.

Os oes amser maith wedi bod ers i chi astudio diwethaf, efallai byddwch yn gallu gwneud cwrs dychwelyd i astudio neu sgiliau astudio (drwy ddysgu o bell) cyn i chi ddechrau.

Gofynnwch am gymorth gan eich teulu a'ch ffrindiau. Mae'n bosibl y gallan nhw helpu drwy wneud ychydig o waith ty i chi, neu drwy fynd allan am dro a'ch gadael i weithio'n dawel.

Fel arfer, mae angen bod cyfrifiadur/gliniadur/llechen ar gael i chi, a'r Rhyngrwyd, a hynny naill ai gartref neu mewn llyfrgell, canolfan ddysgu leol neu rywle arall. Gan ddibynnu ar y cwrs, efallai bydd angen i chi gael

meddalwedd a/neu galedwedd penodol.

Efallai bydd rhaid i chi drefnu amser gwyliau i sefyll arholiadau neu brofion, neu i fynychu canolfannau preswyl neu weithdai. Os yw'r cwrs yn berthnasol i'ch gwaith, efallai bydd eich cyflogwr yn gadael i chi gael amser i ffwrdd ar gyfer arholiadau ac adolygu.

Gosodwch dargedau realistig o ran beth allwch chi ei gyflawni yn yr amser sydd ar gael i chi.

Yn ystod y cwrs

Mae rhai cyrsiau gwyddoniaeth yn cynnwys gweithgareddau ymarferol sy'n addas i'w gwneud gartref ac arbrofion labordy lle bydd angen i chi fynd i labordy efallai. Bydd angen i chi ofyn i'ch ysgol neu'ch coleg addysg bellach lleol a allwch ddefnyddio un o'u labordai nhw.

Fe allai fod profion ymarferol gorfodol ar gyfer rhai cymwysterau.

Gan ddibynnu ar y cwrs, efallai bydd angen i chi drefnu cofrestru eich hun ar gyfer arholiadau mewn ysgol neu goleg lleol a thalu unrhyw ffioedd cysylltiedig. Gwnewch yn siwr fod gwybodaeth am arholiadau'n cael ei chynnwys gyda'ch deunyddiau cwrs a gofynnwch i gydlynydd eich cwrs roi arweiniad i chi.

Ar gyfer rhai cyrsiau, mae gofyn i chi wneud profiad gwaith ymarferol er mwyn adeiladu portffolio o dystiolaeth eich bod wedi arddangos sgiliau penodol. Er enghraifft, os ydych yn gwneud cwrs dysgu o bell mewn ymarfer cyn ysgol, fel arfer bydd angen i chi dreulio tua chwech i wyth awr yr wythnos mewn

cylch chwarae cyn ysgol, ysgol feithrin neu ddosbarth derbyn ysgol gynradd.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Professional and Career Development Loans - Guide

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/career-development-loans

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English