Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Eich Swydd Gyntaf - Sut i Lwyddo

Crynodeb

Mae 'Eich Swydd Gyntaf - Sut I Lwyddo' yn cynnig cynghorion ynghylch sut i gychwyn cystal ag y gallwch yn eich swydd gyntaf, o ymdopi â’r diwrnod cyntaf anodd i sefydlu enw da yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf hollbwysig.

Mae’r erthygl yn amlygu pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, megis gwleidyddiaeth swyddfeydd a diwylliant sefydliadau, ac mae’n cynnig cyngor ynghylch paratoi at eich gwerthusiad cyntaf.

Eich swydd gyntaf

Rydych wedi llenwi’r ffurflen gais, wedi gwneud argraff yn y cyfweliad, ni wnaeth eich canolwyr eich siomi, a dyma chi wedi cael y swydd!

Mae’r camau nesaf – pa mor llwyddiannus fyddwch chi, faint wnewch chi fwynhau eich swydd a sut byddwch yn elwa arno – yn dibynnu i raddau helaeth ar ba mor dda y byddwch wedi paratoi a’ch agwedd at eich gwaith.

Gall eich perfformiad a’r argraff a wnewch wrth gychwyn yn eich swydd gyntaf fod yn hollbwysig i lwyddiant eich gyrfa.

Y diwrnod cyntaf

Mae'r diwrnod cyntaf yn y gwaith yn gallu bod yn debyg iawn i'ch diwrnod cyntaf yn yr ysgol: cyffrous ond yn achosi pryder ac ambell noson ddi-gwsg cyn i'r diwrnod gyrraedd. Dyma ychydig o gyngor ar gyfer diwrnod cyntaf llwyddiannus a llyfn:

 • Mae bod yn gynnar yn creu argraff dda (ceisiwch fod ryw 10-15 munud yn gynnar), felly cynlluniwch eich llwybr i'r gwaith ac amcangyfrif faint o amser fydd yn ei gymryd i fynd yno (gan ganiatáu amser ar gyfer unrhyw oedi). Os ydych chi'n hwyr (ac mewn gwirionedd, mae rhai pethau y tu hwnt i'ch rheolaeth chi), peidiwch â chynhyrfu. Ymddiheurwch yn glir, unwaith yn unig, i'r bobl briodol ac wedyn anghofiwch am y peth. Rydych chi'n mynd i orfod dysgu llawer yn ystod y dydd, felly mae'n rhaid i chi fod yn ddigynnwrf ac yn sylwgar.
 • Cyflwynwch eich hun - ni fydd pawb yn gwybod eich bod chi'n aelod newydd o staff. Eto, bydd hyn yn creu argraff dda ac yn help i chi ddod i wybod pwy ydi pwy.
 • Cadwch at y cod gwisg. Pan ddaethoch chi am y cyfweliad, mae'n bur debyg eich bod chi wedi gwisgo'n smart, ond efallai bod y cod gwisg o ddydd i ddydd yn llai smart. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth, mae bob amser yn well bod yn rhy smart nac yn rhy flêr.
 • Gofynnwch gwestiynau os nad ydych chi'n gwybod sut mae gwneud rhywbeth neu os oes arnoch chi angen dod o hyd i rywbeth. Byddwch yn gwrtais bob amser, ac yn ymwybodol os ydych chi'n tarfu ar waith rhywun. Peidiwch â theimlo'n annigonol yn gofyn - dyma'r unig ffordd i ddysgu.
 • Gwnewch nodiadau. Ysgrifennwch bethau fel nad oes raid i chi ofyn yr un cwestiwn ddwywaith.
 • Peidiwch â chymryd arnoch eich bod yn gwybod rhywbeth pan nad ydych chi - byddwch yn siwr o gael eich dal yn y diwedd!
 • Peidiwch â theimlo'n rhwystredig nac yn ddigalon os na fyddwch chi'n gwneud rhywfaint o waith ar eich diwrnod cyntaf. Mewn swyddfa, er enghraifft, mae'n bur debyg y byddwch chi'n treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn cyfarfod pobl, yn gwneud gwaith papur, yn dysgu sut mae llenwi amserlenni gwaith, yn dysgu sut mae defnyddio'r ffôn ac yn cael cyfrinair ar gyfer eich cyfrifiadur.

Yr wythnosau cyntaf

Os oes unrhyw beth ynglyn â'ch swydd nad ydych yn ei ddeall, gofynnwch i'r person addas cyn gynted â phosib.

Fe all fod ganoch swydd-ddisgrifiad ysgrifenedig yn barod; os nad oes gennych un, neu os nad ydy'r disgrifiad mor eglur ac yr hoffech iddo fod, trafodwch eich rôl a'ch cyfrifoldebau gyda'ch rheolwr.

Serch hynny, mae hefyd yn bwysig i ddangos eich bod yn barod i gynorthwyo eraill os byddant yn gofyn i chi - peidiwch â gwrthod oherwydd nad ydy'r hyn maen nhw'n ei ofyn i chi ei wneud yn eich swydd-ddisgrifiad.

Mae'r wythnosau cyntaf yn y gwaith yn hynod bwysig wrth greu'r argraff iawn a gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lwyddiannus.

Y mae ychydig o bethau y dylech eu datblygu pan ddechreuwch weithio; bydd y rhain yn eich cynorthwyo gydol eich gyrfa.

 • Rheolaeth amser a medrau trefnu: dysgwch sut i flaenoriaethu tasgau, trefnu'ch desg neu weithle, delio gydag ymyriadau a chwrdd â therfynau amser.

 • Medrau cyfathrebu: gwrando ar a dangos eich bod yn deall beth mae eraill yn ei ddweud wrthych, gofyn cwestiynau, ac egluro beth y dymunwch yn eglur a chryno.
 • Sgiliau rhyngbersonol: adeiladu perthynas dda gyda'ch cyd-weithwyr, delio gyda gwrthdaro, dysgu sut i wrthod gwaith ychwanegol, darparu gwasanaeth cwsmeriaid da.

Rhaglenni cyflwyno a mentoriaid

Gwnaiff cyflogwr da ddarparu rhaglen gyflwyno drylwyr ar eich cyfer. Mae hyd a chynnwys rhaglenni cyflwyno yn amrywio ond yn aml byddant yn ymdrin â phethau fel:

 • Sut mae'ch swydd yn ffitio i mewn gyda gweithgareddau eraill y sefydliad.
 • Cyfarfod y bobl byddwch yn gweithio â nhw.
 • Ymgyfarwyddo gyda phrif gynhyrchion, gwasanaethau a/neu weithgareddau'r sefydliad.
 • Canfod pwy ydy'ch cwsmeriaid.
 • Dysgu sut i ddefnyddio'r systemau cyfrifiadurol a ffôn.
 • Eich cyflwyno i'ch gwaith chi.

Mewn rhai sefydliadau, gwnaiff eich rheolwr ofyn i rywun weithredu fel eich mentor. Fel arfer bydd yn aelod profiadol o'r staff fydd yn rhoi cefnogaeth, arweiniad a chymorth i chi, yn aml am gyfnod penodedig o amser, fel eich chwe mis cyntaf.

Fel arfer eich mentor fydd y person cyntaf i chi ei holi ynglyn ag unrhyw agwedd o'r sefydliad, er bydd raid i chi gofio fod ganddynt eu gwaith eu hunain i'w wneud hefyd.

Diwylliant eich sefydliad

Mae i bob sefydliad ei 'ddiwylliant' ei hun, sef ystod o werthoedd, credoau, rheolau a ffyrdd o wneud pethau. Yn anffodus, yn aml ni fydd y pethau hyn yn cael eu hegluro ac efallai na chanfyddwch nhw ar ddu a gwyn yn unman.

Wrth i chi weithio, bydd angen i chi dreulio peth amser yn cadw llygad ar ac yn meddwl am ddiwylliant eich sefydliad a'i arddull o reoli. Dyma rai pethau y dylech eu canfod:

 • Didwylledd a rhannu gwybodaeth - ydy gwybodaeth ar gael yn rhwydd, er enghraifft, drwy gyfarfodydd tîm rheolaidd a chylchlythyrau? Ydy'n rhwydd i fynd at y rheolwr i ofyn cwestiwn neu i drafod mater sy'n eich pryderu? A all unrhyw un awgrymu syniad newydd neu gyfrannu at ddatrys problem, neu ydy hynny'n gyfyngedig i rai pobl benodol?
 • Camgymeriadau: ydy unigolion yn cael y bai am gamgymeriadau? Neu a oes yna ddiwylliant 'rhydd o fai', lle mae'r sefydliad i gyd yn rhannu'n cyfrifoldeb am beth aiff o'i le a rhoir y pwyslais ar ddysgu o gamgymeriadau a rhoi'r wybodaeth newydd ar waith?
 • Hyfforddiant a datblygiad: a gaiff hyfforddiant ei annog? A wnaiff pobl ddweud wrthych am gyfleoedd i hyfforddi ac am gymwysterau perthnasol y gallech weithio tuag atynt? Neu ai'ch cyfrifoldeb chi fydd adnabod yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch a dadlau'ch achos dros ei dderbyn?
 • Cyfleoedd cyfartal: oes gan y sefydliad bolisi ysgrifenedig o gyfleoedd cyfartal i bawb (gan anwybyddu pethau fel hil, rhywogaeth, rhywioldeb, oed ac anabledd) ac a gaiff ei lynu ato mewn gwirionedd?

Efallai bod pethau nad ydych yn ei hoffi am ddiwylliant eich sefydliad, ond mae'n rhaid i chi ei ddeall cyn y gallwch wneud awgrymiadau ynglyn â'i newid.

Bydd deall y diwylliant yn eich helpu i wneud penderfyniadau, fel a ydy hi'n iawn i chi fynd i swyddfa'ch pennaeth i awgrymu rhywbeth.

Gwleidyddiaeth swyddfa

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o 'wleidyddiaeth swyddfa' - y ffordd real (dilafar yn aml) y bydd grym yn gweithio oddi fewn i'r sefydliad (nid mewn swyddfeydd yn unig).

Ar ei waethaf, gall gwleidyddiaeth swyddfa gynnwys ffafriaeth (lle bydd rheolwr yn dyrchafu neu'n canmol rhywun am resymau heblaw pa mor dda ydynt wrth eu gwaith), cyfrinachedd, digio dros lwyddiant eraill, a gwneud gwaith rhywun yn anodd drwy wadu iddyn nhw'r wybodaeth neu'r offer maen nhw eu hangen.

Ar ei orau (er y gall gythruddo a bod yn niweidiol serch hynny), fe allai olygu hel clecs, sïon a chweryla rhwng unigolion neu adrannau.

Y ffordd orau i ymdrin â gwleidyddiaeth swyddfa ydy drwy gydnabod ei fodolaeth, er na ddylai fodoli. Byddwch mor broffesiynol ac y gallwch a gadewch i ansawdd eich gwaith siarad ar eich rhan.

Eich gwerthusiad cyntaf

Mewn nifer o sefydliadau, caiff eich perfformiad ei asesu'n ffurfiol neu ei werthuso. Fe all eich gwerthusiad cyntaf ddigwydd ar ddiwedd cyfnod o brofiannaeth, er enghraifft, ar ôl chwe mis. Bydd nifer o sefydliadau'n gwerthuso eu staff yn rheolaidd, fel unwaith neu ddwywaith y flwyddyn.

Ceisiwch beidio â phryderu na bod yn amddiffynnol - dylai gwerthusiad fod yn gyfle am gyfathrebu gonest a chadarnhaol rhyngoch chi a'ch rheolwr, yn hytrach na 'beirniadaeth' o'ch gwaith.

Meddyliwch amdano yn fwy fel trafodaeth na chyfweliad. Yn y gwerthusiad, rhyngoch fe ddylech:

 • Gydnabod eich sgiliau, galluoedd a llwyddiannau.
 • Goresgyn unrhyw drafferthion: beth ydych chi'n ei feddwl na aeth cystal â hynny? Pa hyfforddiant neu offer fyddai'n eich cynorthwyo i fod yn fwy effeithlon yn y dyfodol?
 • Gosod targedau heriol ond realistig i chi eu cyrraedd cyn eich gwerthusiad nesaf.
 • Trafod eich cymhelliant a'ch boddhad o'ch swydd.

Ar ôl eich gwerthusiad, yn ddelfrydol dylai'ch rheolwr roi cofnod ysgrifenedig i chi o'r drafodaeth ac unrhyw ganlyniadau, fel y targedau i chi eu gosod a'r hyfforddiant fydd ei angen arnoch er mwyn eu cyrraedd.

Nid y 'recriwt newydd' mwyach

Weithiau, fe all y teimlad o fod yn 'newydd' barhau am amser eithaf hir, yn enwedig os oes llawer i'w ddysgu yn eich swydd.

Efallai na sylwch fod y teimlad yma wedi pylu tan fydd aelod newydd o'r staff yn ymuno â'r sefydliad, a chewch eich hun yn ateb eu cwestiynau ac yn eu dangos o gwmpas.

Yna, fe allech chi gofio sut y teimloch chi ar eich diwrnod cyntaf, a defnyddio'r profiad i liniaru peth ar eu dryswch a'u pryder.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English