Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gwaith Gwirfoddol Dramor

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried beth ddylech ei ystyried os ydych yn meddwl gwneud gwaith gwirfoddol mewn gwlad arall.

Fideo - Various: Gwaith Gwirfoddol

Deall pam rydych yn gwirfoddoli

Hanfod gwirfoddoli yw gweithio oherwydd rheswm ac eithrio ennill arian. Mae’r rhan fwyaf o waith gwirfoddol dramor yn golygu rhannu sgiliau neu wybodaeth i helpu pobl eraill i helpu hwy eu hunain.

Mae’r rhan fwyaf o wirfoddolwyr sy’n dychwelyd o wlad dramor yn dweud y dylech wybod yn glir beth yw eich nodau - beth rydych yn gobeithio ei ennill yn sgil y profiad a beth allwch ei gyfrannu.

Mae rhai rhesymau cyffredin dros wirfoddoli dramor yn cynnwys:

 • Helpu achos rydych yn credu’n gryf ynddo.
 • Ennill profiad gwaith neu sgiliau eraill a allai fod yn ddefnyddiol yn eich gyrfa, megis y gallu i siarad iaith yn rhugl.
 • Profi diwylliant arall, a datblygu dealltwriaeth trwy ddod i gysylltiad â phobl sy’n byw bywydau sy’n wahanol i’ch bywyd chi.

Tymor hir neu dymor byr?

Gall lleoliadau dramor gyda sefydliadau gwirfoddol fod yn rhai:

 • tymor byr: ychydig wythnosau neu ychydig fisoedd
 • tymor canolig: 6 – 12 mis
 • tymor byr: blwyddyn, dwy flynedd neu ragor

Gall y cyfnod a dreuliwch dramor ddibynnu ar:

 • ofynion y sefydliad y byddwch yn anfon cais ato
 • yr amser sydd gennych
 • y mathau o sgiliau a’r profiadau sydd gennych i’w cynnig

Pa sgiliau?

Yn gyffredinol, y bobl sy’n fwyaf tebygol o gael eu derbyn i wneud gwaith gwirfoddol tymor canolig neu dymor hir dramor yw’r rhai sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau a geisir gan y sefydliad y byddant yn ymuno ag ef.

Mae ar rai sefydliadau angen pobl sydd â llawer iawn o gymwysterau a phrofiad (yn enwedig yn achos swyddi tymor canolig neu dymor hir, yn cynnwys:

 • nyrsys
 • meddygon
 • athrawon
 • peirianwyr
 • arbenigwyr amaethyddol.

Mae gan sefydliadau eraill leoliadau i weithwyr di-grefft (swyddi tymor byr fel arfer) sydd â digonedd o egni a brwdfrydedd, a’r rhinweddau personol iawn.

Pa sefydliad?

Bydd llawer o sefydliadau yn anfon gwirfoddolwyr dramor. Gall eich penderfyniad i anfon cais at sefydliad penodol ddibynnu ar rôl y sefydliad, a sut byddwch chi’n credu y gallwch wneud cyfraniad gwerthfawr at ei waith.

Bydd y broses ymgeisio yn dibynnu ar y sefydliad. Mae gan rai ohonynt weithdrefnau dewis gweddol fanwl, yn cynnwys diwrnodau asesu a chyfweliadau.

Costau gwirfoddoli

Fel arfer, bydd sefydliadau sy’n recriwtio ymgeiswyr ar gyfer prosiectau tymor canolig a thymor hir yn talu’r rhan fwyaf o gostau: tocynnau hedfan, llety, ac yn aml iawn, incwm rheolaidd bychan. Ar y llaw arall, os byddwch yn cymryd rhan mewn prosiect tymor byr, efallai bydd rhaid i chi dalu eich costau eich hunain.

Gwaith cyflogedig i sefydliad gwirfoddol

Bydd rhai sefydliadau gwirfoddol yn recriwtio gweithwyr cyflogedig i weithio fel rhan o gontractau tramor, am gyfnod o ddwy neu dair blynedd fel arfer. Fel arfer, cynigir y swyddi hyn i bobl sydd â chymwysterau a phrofiad perthnasol.

Paratoi a hyfforddi

Bydd paratoi a hyfforddi yn dibynnu ar y gwaith byddwch yn ei wneud a’r sefydliad byddwch yn ymuno ag ef. Mae rhai sefydliadau yn rhedeg rhaglenni i’ch paratoi at y gwaith a’r amgylchiadau y gwnewch eu hwynebu.

Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn cynnig, fel lleiafswm, cyngor a gwybodaeth ynghylch y math o waith y byddwch yn ei wneud, nodau’r sefydliad, ac awgrym ynghylch beth ddylech ei ddisgwyl wrth gyrraedd y wlad dramor.

Pa un ai a fyddwch yn ymuno â sefydliad neu’n teithio’n annibynnol, mae’n syniad da gwneud ychydig o waith ymchwil am y wlad y byddwch yn teithio iddi. Bydd angen i chi wybod am bethau fel arian, materion iechyd, trwyddedau gwaith, bwyd, cludiant ac arferion cymdeithasol.

Mae Gwefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn cynnig llawer o gyngor cyffredinol defnyddiol, a gwybodaeth am wledydd penodol.

Addasu

Gall symud i wlad arall fod yn gyffrous, ond efallai bydd angen ychydig o amser i ddod yn gyfarwydd â’ch ffordd o fyw newydd. Er enghraifft:

 • efallai na fyddwch yn deall yr iaith
 • efallai na fyddwch yn deall trefniadau lleol, er enghraifft, wrth ddelio â’r awdurdodau lleol
 • gallai llety fod yn elfennol
 • bydd y bwyd yn wahanol i’r hyn sy’n gyfarwydd i chi
 • efallai bydd hi’n anodd cael gafael ar bethau megis llyfrau, cerddoriaeth a dillad
 • efallai bydd disgwyl i chi gydymffurfio ag ymddygiad crefyddol neu ddiwylliannol penodol
 • pan fyddwch yn dychwelyd adref, efallai bydd hi’n anodd i chi ymgyfarwyddo o’r newydd â’r pethau rydych yn eu cymryd yn ganiataol ar hyn o bryd

Rhinweddau personol

Bydd yn ddefnyddiol os ydych yn:

 • annibynnol ac yn gallu gweithredu ar eich menter eich hun
 • gallu cyd-dynnu ag eraill a gweithio mewn tîm
 • barod i ddysgu’r iaith
 • yn meddu ar agwedd hyblyg
 • yn oddefgar, ac yn ymwybodol fod angen bod yn amyneddgar a doeth
 • hunanddisgybledig as threfnus
 • awyddus i geisio heriau newydd.

Trefniadau teithio

Yn aml iawn, bydd angen i chi wneud eich trefniadau teithio eich hunain. Wrth gwrs, bydd arnoch angen pasbort, ond hefyd, efallai bydd arnoch angen:

 • teitheb
 • trwydded waith
 • trwydded breswylio
 • brechiadau rhag clefydau
 • arian lleol
 • yswiriant iechyd a theithio.

Bydd rhai sefydliadau yn delio â’r holl faterion hyn ar eich rhan, ac efallai bydd eraill yn eich cynorthwyo try gynnig cyngor a gwybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

Foreign & Commonwealth Office (FCO)

Cyfeiriad King Charles Street, London SW1A 2AH

Ffôn 020 7008 1500

E-bost fcocorrespondence@fco.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office

British Council

Cyfeiriad Bridgewater House, 58 Whitworth Street, Manchester M1 6BB

Ffôn 0161 9577755

E-bost general.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org

Working Abroad

Cyfeiriad The Coombe, Spring Barn Farm, Kingston Road, Lewes BN7 3ND

Ffôn 01273 479047

E-bost info@workingabroad.com

Gwefan www.workingabroad.com

Volunteer Work Abroad (VSO UK)

Cyfeiriad 27a Carlton Drive, Putney, London SW15 2BS

Ffôn 020 8780 7500

E-bost enquiry@vso.org.uk

Gwefan www.vso.org.uk

Skillshare International

Cyfeiriad Imperial House, St Nicholas Circle, Leicester LE1 4LF

Ffôn 0116 2541862

E-bost info@skillshare.org

Gwefan www.skillshare.org

WorldWide Volunteering (WWV)

Ffôn 0117 955 9042

E-bost enquiry@step-together.org.uk

Gwefan www.wwv.org.uk

Volunteering - Guide

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/volunteering

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English