Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gwaith Gwirfoddol

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried pam byddech yn gwneud gwaith gwirfoddol, a’r cyfleoedd i wneud hyn sydd ar gael yn y DU.

Fideo - Various: Gwaith Gwirfoddol

Cyflwyniad

Gwaith di-dâl y mae pobl yn ei wneud i helpu achos neu sefydliad neilltuol, fel elusen neu gorff gwirfoddol, ydy gwaith gwirfoddol. Gellir ystyried unrhyw beth o reoli arian ar bwyllgor elusen i atgyweirio dillad tîm pêl-droed plant i fod yn waith gwirfoddol.

Er i rai gwirfoddolwyr gael lwfans am y gwaith y gwnânt, fel arfer bydd y rhesymau pam iddynt ei wneud â dim oll i'w wneud ag ennill arian.

Pam gwneud gwaith gwirfoddol?

Bydd pobl yn gwneud gwaith gwirfoddol am bob math o resymau. Ymysg y mwyaf cyffredin mae:

 • ennill profiad defnyddiol er mwyn helpu i gael swydd gyflogedig - er enghraifft, gall gwneud peth gwaith gweinyddol i elusen tra'n ddi-waith neu mewn coleg eich cynorthwyo i ddatblygu gwybodaeth a medrau trosglwyddadwy
 • cael swydd neilltuol neu gael eich derbyn ar gwrs. Bydd rhai cyflogwyr a darparwyr cyrsiau am weld eich bod wedi datblygu medrau a gwybodaeth berthnasol drwy brofiad gwaith, gan gynnwys fel gwirfoddolwr
 • canfod sut fyddech chi'n hoffi swydd neilltuol yn llawn-amser - mae gwaith gwirfoddol yn ffordd dda o ganfod sut fath o beth ydy swydd mewn gwirionedd, cyn penderfynu gwneud ymrwymiad i'r yrfa honno
 • cynorthwyo achos penodol - gall rhoi amser i sefydliad fod llawn mor werthfawr â rhoi arian iddyn nhw
 • gwneud rhywbeth gwerth chweil a boddhaus, ond nid fel swydd lawn-amser - fel helpu pobl sydd mewn angen
 • defnyddio medrau gwahanol mewn ffyrdd newydd - er enghraifft, yn trefnu digwyddiadau cyhoeddusrwydd neu godi arian
 • gwneud cyfeillion newydd - mae gwaith gwirfoddol yn ffordd dda o gyfarfod pobl o gefndiroedd gwahanol sy'n rhannu diddordebau cyffredin

Mathau o waith gwirfoddol

Ceir dau brif fath o waith gwirfoddol yn y Deyrnas Unedig - preswyl a dibreswyl.

Gyda gwaith preswyl, bydd y gwirfoddolwr yn rhoi cyfnod o'i amser (unrhyw beth o ychydig ddyddiau i fisoedd lawer) tuag at wneud gwaith gwirfoddol ar ran sefydliad. Fe allai hyn olygu rhywbeth fel cynorthwyo ar gloddfa archeolegol neu fynd ar wyliau gyda grwp o blant gydag anableddau.

Fel arfer ni fydd y math yma o waith yn digwydd yn lleol, felly bydd y sefydliad fel arfer yn darparu bwyd a llety. Hefyd, fe allant dalu costau teithio'r gwirfoddolwr a lwfans byw bychan. Serch hynny, ar rhai prosiectau mae'r gwirfoddolwyr yn gorfod talu eu ffordd eu hunain a chanfod eu llety eu hunain. Bydd rhai pobl yn dychwelyd i'r un prosiect i wirfoddoli flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Gwaith dibreswyl ydy'r math y gwna'r rhan fwyaf o bobl. Bydd rhai pobl yn gwirfoddoli'n rheolaidd, efallai'n gweithio mewn siop elusen un diwrnod yr wythnos neu'n dysgu llythrennedd i oedolion am gwpl o oriau ar yr un noson bob wythnos. Bydd eraill yn gwirfoddoli fel a phryd y gallan nhw, efallai'n cynorthwyo ar brosiect lleol am gwpl o benwythnosau.

Pa fath o sefydliadau sy'n cynnig gwaith gwirfoddol?

Mae angen gwirfoddolwyr ar ystod eang o sefydliadau. Mae'r rhan fwyaf yn elusennau neu'n gyrff nid-er-elw. Ceir cyfleoedd hefyd i wneud gwaith gwirfoddol gyda sefydliadau cyhoeddus, fel adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol neu'r gwasanaeth carchardai.

Ymysg y prif fathau o sefydliadau ceir:

 • Sefydliadau cadwraeth - lle byddwch yn cynorthwyo gyda gwarchod yr amgylchedd, er enghraifft, yn clirio ysbwriel, plannu coed neu'n arolygu cynefinoedd bywyd gwyllt.
 • Sefydliadau sy'n cefnogi pobl anabl - gallai gwaith gwirfoddol gyda phobl ag anableddau dysgu neu gorfforol olygu unrhyw beth o drefnu a mynd ar daith wersylla i gynorthwyo mewn canolfan dydd.
 • Cynghori a chwnsela - fe allech fod yn cynorthwyo i redeg llinell gymorth neu'n delio â phobl wyneb yn wyneb. Fe all y sefydliadau hyn fod yn helpu gydag amrywiaeth o drafferthion. Gwnaiff y rhan fwyaf dderbyn gwirfoddolwyr sy'n fodlon dilyn cwrs o hyfforddiant ar gwnsela neu gynghori yn unig.
 • Sefydliadau sy'n cefnogi oedolion hyn, nifer ohonynt yn byw eu hunain neu oddi wrth eu teulu a'u cyfeillion mewn cartrefi preswyl. Fe allai gwirfoddolwyr ymweld ag oedolion hyn yn eu cartrefi i'w cynorthwyo, neu weithio mewn canolfannau dydd a chlybiau a redir ar gyfer oedolion hyn.
 • Carchardai - mae'n bosib gwirfoddoli i weithio gyda phobl tra eu bod yn y carchar.
 • Siopau elusen - sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr i gasglu rhoddion, didoli stoc, gweini cwsmeriaid a chreu arddangosfeydd i'r ffenestri.

Ceir sawl math arall o waith gwirfoddol. Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau sydd angen gwirfoddolwyr gwaith clercyddol neu godi arian sydd angen ei wneud, ac mae yna ddigonedd o brosiectau lleol sy'n chwilio am bobl sy'n barod i gyfrannu peth o'u hamser.

Gwaith gwirfoddol a Lwfans Ceisio Gwaith

Os ydych yn ddi-waith ac yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), ni wnaiff gwneud gwaith gwirfoddol effeithio ar eich budd-daliadau, cyn belled ag y byddwch:

 • yn parhau i chwilio am waith cyflogedig
 • yn fodlon rhoi’r gorau i wneud gwaith gwirfoddol er mwyn cychwyn gwneud gwaith cyflogedig
 • yn gwneud gwaith gwirfoddol heb dderbyn unrhyw dâl am hynny.

Gallwch hawlio ‘costau rhesymol’ megis prydau bwyd a chostau teithio gan y sefydliad y byddwch yn gwirfoddoli iddo, ac ni wnaiff hyn effeithio ar eich budd-daliadau.

Os ydych yn hawlio JSA ac yn ystyried gwneud gwaith gwirfoddol, dylech holi eich Canolfan Byd Gwaith leol yn gyntaf i sicrhau na wnaiff hynny effeithio ar eich budd-daliadau.

Sefydliadau

 • Canolfannau gwirfoddol - mewn trefi a dinasoedd ledled y wlad. Maent yn debyg i ganolfan waith at ddibenion gwaith gwirfoddol. Mae ganddynt restr o gyfleoedd gwirfoddoli lleol a byddant yn ceisio canfod rhywbeth sy’n apelio atoch. Gallwch chwilio am eich swyddfa agosaf ar wefannau Volunteering England neu Do-it.
 • Yn aml iawn, bydd gan Gyngor Ar Bopeth a llyfrgelloedd cyhoeddus wybodaeth am gyfleoedd.
 • Os ydych yn gwybod pa sefydliad yr hoffech wirfoddoli iddo, gallwch gysylltu â’r sefydliad yn uniongyrchol i’w holi am gyfleoedd.

Gwybodaeth Bellach

The Conservation Volunteers (TCV)

Cyfeiriad Sedum House, Mallard Way, Doncaster DN4 8DB

Ffôn 01302 388883

E-bost information@tcv.org.uk

Gwefan www.tcv.org.uk

Volunteering England

Part of NCVO

Cyfeiriad Society Building, 8 All Saints Street, London N1 9RL

Ffôn 020 7713 6161

E-bost ncvo@ncvo-vol.org.uk

Gwefan www.volunteering.org.uk

Working for a Charity

Managed by NCVO

Cyfeiriad Society Building, 8 All Saints Street, London N1 9RL

Ffôn 020 7520 2512

E-bost workingforacharity@ncvo-vol.org.uk

Gwefan www.workingforacharity.org.uk

Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Mansfield Traquair Centre, 15 Mansfield Place, Edinburgh EH3 6BB

Ffôn 0131 4748000

E-bost enquiries@scvo.org.uk

Gwefan www.scvo.org.uk

National Association for Voluntary and Community Action (NAVCA)

Cyfeiriad The Tower, 2 Furnival Square, Sheffield S1 4QL

Ffôn 0114 2786636

E-bost navca@navca.org.uk

Gwefan www.navca.org.uk

Community Service Volunteers (CSV)

Cyfeiriad 237 Pentonville Road, London N1 9NJ

Ffôn 020 7278 6601

E-bost information@csv.org.uk

Gwefan www.csv.org.uk

vInspired

Volunteering opportunities

Cyfeiriad 5th floor, Dean Bradley House, 52 Horseferry Road, London SW1P 2AF

Ffôn 020 7060 7000

E-bost info@vinspired.com

Gwefan vinspired.com

WorldWide Volunteering (WWV)

Ffôn 0117 955 9042

E-bost enquiry@step-together.org.uk

Gwefan www.wwv.org.uk

Do-it

Volunteering made easy - a volunteering database run by charity YouthNet

Gwefan www.do-it.org.uk

Volunteering - Guide

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/volunteering

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English