Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Nawdd ac Ysgoloriaethau

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried y ffynonellau cyllid y gall myfyrwyr eu defnyddio i ychwanegu at fenthyciad, neu yn lle benthyciad.

Nawdd

Nawdd ydi pan mae cyflogwr (neu ddarpar gyflogwr) yn talu symiau blynyddol o arian i fyfyriwr ar gwrs graddneu, mewn rhai achosion, cyrsiau addysg uwch eraill, fel Diplomas Cenedlaethol Uwch.

Mae rhai cyflogwyr yn rhoi digon o arian i gefnogi myfyriwr drwy brifysgol, ac eraill yn cynnig cyllid ychwanegol o ryw fath. Efallai bod myfyrwyr sy'n cael eu noddi'n cael hyfforddiant a phrofiad gwaith, yn ogystal â help ariannol, wrth astudio.

Gan fod y ffioedd wedi codi erbyn hyn, mae nawdd yn gallu cynnig cyllid yr ydych chi ei wir angen i astudio.

Hefyd, mae'n gallu bod yn ffordd dda o ddechrau eich gyrfa. Mae nawdd yn darparu profiad gwaith gyda chyflog ac, mewn rhai achosion, gwaith yn y dyfodol gyda'r cyflogwr sy'n noddi.

Mae nawdd ar gael yn bennaf yn uniongyrchol gan:

 • adrannau'r llywodraeth
 • y sector cyhoeddus cyrff fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • y lluoedd arfog
 • cyrff proffesiynol.

Mae nawdd ar gael hefyd gan rai cwmnïau mawr, fel y rhai sy'n gweithio mewn meysydd fel fferylleg, peirianneg, technoleg gwybodaeth, adeiladu a gweithgynhyrchu. Fe all ambell nawdd fod ar gael drwy'r prifysgolion eu hunain, ar ran cyflogwyr.

Pryd ddylech chi wneud cais?

Os ydych chi eisiau nawdd ar gyfer eich cwrs cyfan, fe ddylech chi ymgeisio ar yr un pryd â phan rydych chi'n anfon eich cais am gwrs gradd neu ddiploma.

Mae llawer o noddwyr eisiau i chi astudio mewn prifysgol neu goleg sydd wedi'i gymeradwyo ganddyn nhw a bydd yn anfon rhestr o'r rhain atoch chi. Os felly, fe ddylech chi enwi'r cwrs neu'r cyrsiau yn eich UCAS cais.

Y dyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o'r cynlluniau ydi cyn y Nadolig yn ystod y flwyddyn cyn i chi ddechrau ar eich cwrs arfaethedig.

Mathau o nawdd

Mae rhai cyflogwyr yn trin eu myfyrwyr fel gweithwyr ac yn talu cyflog llawn iddynt yn ystod eu cwrs. Dyma'r nawdd lleiaf cyffredin.

Un enghraifft ydi cadetiaeth gyda'r lluoedd arfog. Mae hon ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gwneud ymrwymiad i yrfa yn y lluoedd arfog; maent yn cael cyflog llawn, bwrsari a grant sylweddol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Mae rhai noddwyr, fel y GIG, yn cynnig swm penodol o arian, sef bwrsari, ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs.

Mae rhai cyflogwyr yn rhoi bwrsari yn ystod y tymor ac yn talu cyflog yn ystod unrhyw wyliau y mae'r myfyrwyr yn ei dreulio'n gweithio iddyn nhw. Mae rhai'n noddi blwyddyn olaf y myfyrwyr yn unig.

Trefniadau

Mae'r rhan fwyaf o noddwyr yn disgwyl cael lleisio eu barn am lle rydych chi'n astudio, oherwydd eu bod nhw wedi sefydlu perthynas gyda rhai prifysgolion a cholegau addysg uwch.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd cyflogwyr yn disgwyl i chi weithio iddynt am wyth wythnos y flwyddyn o leiaf, yn ystod gwyliau'r haf fel rheol.

Mae llawer o nawdd yn mynd tuag at gyrsiau rhyngosod. Mae hyn yn gweithio'n dda oherwydd mae cyrsiau rhyngosod yn cyfuno astudiaethau academaidd gyda chyfnod o brofiad gwaith mewn diwydiant.

Ydi unrhyw un yn gallu cael nawdd?

Ychydig iawn o gynlluniau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y gwahanol bynciau. Mae'r rhan fwyaf o nawdd yn dod gan gyflogwyr mewn meysydd fel peirianneg, technoleg gwybodaeth, gwyddoniaeth, astudiaethau busnes ac adeiladu.

Faint o arian fyddech chi'n ei gael?

Mae pob bwrsari ac ysgoloriaeth yn amrywio'n fawr; holwch y darpar gyflogwyr. Rydych chi'n debygol o ennill mwy yn ystod eich blwyddyn olaf israddedig nag yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol, neu wrth fynd ar leoliad rhwng gadael ysgol/coleg a dechrau ar eich cwrs addysg uwch.

Sut mae cael hyd i noddwr?

Mae'n well gan rai cyflogwyr noddi myfyrwyr lleol yn unig. Efallai eu bod nhw'n ffafrio hysbysebu yn y wasg leol a rhoi gwybod i ysgolion a swyddfeydd gyrfaoedd.

Mae'n well gan eraill recriwtio drwy adrannau addysg uwch. Maent naill ai'n cynnig nawdd i fyfyrwyr newydd ar gyrsiau penodol neu'n noddi myfyrwyr o'u hail a'u trydedd flwyddyn ymlaen.

Fe allech chi chwilio ar y rhyngrwyd am 'nawdd' a 'bwrsari' a'r maes sydd o ddiddordeb i chi.

Pam mae cyflogwyr yn noddi myfyrwyr?

 • mae cyflogwyr yn gweld nawdd fel buddsoddiad ar gyfer y dyfodol; meant eisiau recriwtio'r graddedigion gorau
 • mae nawdd yn gallu rhoi mantais i gyflogwyr dros eu cystadleuwyr. Er enghraifft, weithiau, dim ond ychydig o fyfyrwyr sy'n graddio mewn pwnc penodol - mae hyn yn golygu bod prinder sgiliau yn y maes yma
 • mae nawdd yn helpu'r cyflogwr i ddenu staff newydd drwy ddangos y manteision o weithio i'w sefydliad iddyn nhw
 • mae cyflogwyr eisiau gweld myfyrwyr talentog yn aros, er gwaetha'r gystadleuaeth gan gwmnïau eraill. Maent yn defnyddio nawdd i ddatblygu myfyrwyr disglair o gyfnod cynnar
 • mae cyflogwyr yn datblygu cysylltiadau agos â phrifysgolion; mae hyn yn gyfle iddynt gael gwybod am gynnwys y cyrsiau a chyfrannu syniadau o bosib at y pethau mwyaf perthnasol i fyfyrwyr eu dysgu

Ysgoloriaethau

Mae ysgoloriaeth yn ddyfarniad ariannol i'ch helpu chi wrth i chi astudio. Yn wahanol i nawdd, dydi ysgoloriaeth ddim yn cynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn diwydiant.

Mae cymdeithasau proffesiynol yn rhoi ysgoloriaethau i helpu gyda chyllido myfyrwyr - ar gyrsiau cysylltiedig â gwaith yn aml. Efallai y cewch chi ysgoloriaeth i'ch helpu chi gyda rhan benodol o'ch astudiaethau, gan gynnwys teithio ac astudio dramor, neu ymchwil i bwnc penodol.

Mae rhai prifysgolion a cholegau'n dyfarnu eu hysgoloriaethau eu hunain. Efallai bod y rhain ar gael i'r myfyrwyr i gyd, neu wedi'u cyfyngu i rai sy'n astudio pynciau penodol neu'n dod o'r ardal leol. Yn aml iawn, mae sefydliadau'n eu dyfarnu nhw ar sail gystadleuol, naill ai i fyfyrwyr gyda'r graddau lefel A gorau neu gyfatebol, neu drwy arholiad mynediad. Efallai y bydd posib i chi gael y manylion yn y prosbectws neu efallai eu bod yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau ysgol a choleg.

Ers y cynnydd mewn ffioedd hyfforddi, mae llawer mwy o brifysgolion yn cynnig ysgoloriaethau mynediad, bwrsarïau a grantiau ar gyfer pynciau amrywiol. Mae gan y cyrsiau sy'n cael eu dangos ar y UCAS wefan fanylion am ffioedd a chefnogaeth ariannol, gan gynnwys unrhyw fwrsarïau sydd ar gael.

Mae gan rai o'r academïau celf a cherddoriaeth gronfeydd i helpu myfyrwyr sy'n methu dod o hyd i gefnogaeth ariannol arall.

Mae nifer o brifysgolion yn rhoi ysgoloriaethau chwaraeon i chwaraewyr ac athletwyr eithriadol. Er bod y dyfarniadu hyn yn helpu gyda chostau hyfforddi a theithio'n bennaf, mae rhai'n cyfrannu at gostau byw cyffredinol hefyd.

Ymddiriedolaethau a chymdeithasau elusennol

Mae rhai ymddiriedolaethau, elusennau a chymdeithasau addysgol yn dyfarnu grantiau bychain i fyfyrwyr ar gyrsiau addysg bellach ac uwch.

Nid ydynt yn rhoi mwy na ryw ychydig gannoedd fel rheol, i brynu llyfrau ac offer, ac ychydig iawn ohonynt sy'n cyfrannu mwy na hynny.

Nid ydych yn meddwl am y math yma o grant fel ffynhonnell lawn o gyllid, dim ond fel ategiad. Y prif eithriadau i hyn ydi'r ymddiriedolaethau sy'n cyllido astudiaethau ôl-radd. Yn aml iawn meant yn darparu digon i dalu ffioedd hyfforddi ac i wneud cyfraniad at gostau byw.

Beth ydi ymddiriedolaeth?

Mae ymddiriedolaeth yn cael ei sefydlu pan mae unigolyn neu sefydliad yn cyfrannu swm o arian (neu'n gadael arian mewn ewyllys) er budd person arall.

Mae ymddiriedolwyr yn gweinyddu'r gronfa ac yn penderfynu sut i ddyfarnu'r arian. Maent yn gorfod cadw at ddymuniadau'r rhoddwr, heb awdurdod i addasu telerau'r ymddiriedolaeth mewn unrhyw ffordd.

Mae ysgoloriaethau a bwrsarïau sy'n cael eu rhoi gan ymddiriedolaethau a chymdeithasau'n perthyn i nifer o gategorïau. Efallai y byddent yn gwneud y canlynol:

 • Helpu gyda thalu ffioedd hyfforddi neu gyda chostau byw.
 • Darparu cyllid at bwrpas arbennig, er enghraifft, i helpu myfyrwyr cerddoriaeth i brynu offerynnau, i alluogi i fyfyrwyr meddygol dreulio rhan ddewisol (neu ychwanegol) o'u cwrs mewn gwlad dramor, neu i ddaearyddwr gynnal trip maes na fyddai'n bosib fel arall.
 • Helpu myfyrwyr ar unrhyw fath o gwrs gyda chost llyfrau ac offer.

Weithiau, mae ymddiriedolaethau'n bodoli i helpu grwpiau penodol o bobl, er enghraifft, merched, pobl o enwadau crefyddol neu grwp ethnig penodol, neu bobl o drefi neu ranbarthau penodol. Mae ymddiriedolaethau eraill yn helpu myfyrwyr gydag anabledd neu fyfyrwyr sy'n astudio pynciau penodol.

Fel rheol, mae dyddiadau cau pendant iawn ar gyfer gwneud ceisiadau, gan mai dim ond ryw unwaith neu ddwy y flwyddyn mae'r ymddiriedolwyr yn cyfarfod.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Scholarship Search

Gwefan www.scholarship-search.org.uk

Funding Postgraduate Study

Publisher: Graduate Prospects

Gwefan www.prospects.ac.uk/funding_my_further_study.htm

The Guide to Educational Grants 2013/14

Author: Lucy Lernelius-Tonks Publisher: Directory of Social Change

Gwefan www.avizandum.co.uk/content/guide-educational-grants-201314

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English