Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cyllid i Oedolion ar gyfer Astudio

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried rhai o’r dulliau gwahanol o ganfod cymorth ariannol sydd ar gael i oedolion sy’n dychwelyd i astudio.

Pa gostau sy'n gysylltiedig?

Mae llawer o gostau'n gysylltiedig â gwneud cwrs astudio. Bydd rhaid i chi ddod o hyd i arian ar gyfer llyfrau, cludiant a gofal plant efallai, heb sôn am ffioedd cyrsiau ac arholiadau. Mae'n syniad da rhoi trefn ar sut byddwch chi'n cyllido pob rhan o'ch cwrs cyn gynted â phosib.

Ffioedd cyrsiau

Bydd swm yr arian y bydd rhaid i chi ei dalu fel ffioedd cyrsiau'n amrywio. Bydd lle rydych chi'n astudio, incwm eich teulu a ffactorau eraill yn penderfynu ar faint o help fyddwch chi'n ei gael tuag at eich ffioedd. Ewch i wefan GOV.UK am wybodaeth am yr hyn sydd ar gael. Ewch i adran 'addysg a hyfforddiant' y wefan yma a chwiliwch am yr is-adran 'cyllid myfyrwyr, benthyciadau a phrifysgolion'.

Hefyd ewch i wefannau'r prifysgolion i weld beth ydi cost y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Benthyciadau myfyrwyr

Mae benthyciadau myfyrwyr ar gael ar gyfer ffioedd hyfforddi ac ar gyfer cynhaliaeth (costau byw) wrth i chi astudio. Mae swm yr arian y cewch chi ei fenthyg yn dibynnu ar nifer o bethau, fel incwm eich teulu, lle fyddwch chi'n byw wrth astudio - gartref gyda'ch rhieni neu oddi cartref - ac yn Llundain neu'r tu allan i Lundain.

Grantiau cynhaliaeth a chymorth arbennig

Grant Cynhaliaeth

Cynigir Grantiau cynhaliaeth i fyfyrwyr mewn addysg uwch llawn-amser ddaw o gartrefi incwm isel. Yn wahanol i'r benthyciad i fyfyrwyr, nid oes raid ad-dalu'r cymorthdaliadau hyn. Bydd yr arian a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Grant Cymorth Arbennig

Cynigir Grantiau Cymorth Arbennig i fyfyrwyr addysg uwch llawn-amser ddaw o gartrefi incwm isel.

Ymysg y myfyrwyr sy'n debyg o fod yn gymwys i dderbyn y grant hwn mae unig rieni, cyplau sy'n fyfyrwyr â phlant ganddynt a rhai myfyrwyr anabl.

Grantiau eraill

Mae cefnogaeth ychwanegol amrywiol ar gael i chi os ydych chi'n rhiant (neu os oes gennych chi unrhyw un sy'n ddibynnol arnoch chi'n ariannol), os ydych chi'n anabl, neu os ydych chi wedi bod mewn gofal. Mae pob dyfarniad yn dibynnu ar eich incwm chi ac ar incwm unrhyw ddibynyddion sydd gennych chi.

Mae bob amser yn syniad da edrych ar wefan GOV.UK i weld a oes unrhyw grantiau newydd wedi cael eu cyflwyno, neu i weld ydych chi'n gymwys.

Astudio'n rhan-amser

Os ydych chi'n bwriadu astudio'n rhan-amser, mae gwahanol grantiau ar gael i chi. Y ddau brif grant ydi'r grant ffioedd a grant y cwrs.

Mae grant y cwrs yn helpu gyda phethau fel llyfrau a theithio. Mae'r ddau grant yn dibynnu ar incwm eich teulu chi.

Mae pobl sy'n astudio cyrsiau dysgu o bell llawn-amser yn gymwys ar gyfer y grantiau hyn hefyd.

Cronfeydd Mynediad i Ddysgu

Mae'r Cronfeydd Mynediad i Ddysgu, neu'r cronfeydd ariannol wrth gefn fel y cânt eu galw yng Nghymru, yn agored i chi drwy'ch coleg. Maent ar gyfer myfyrwyr gyda chostau uwch na'r cyffredin neu sy'n dioddef trafferthion ariannol.

Gwneir taliadau o'r Cronfeydd fel arfer ar ffurf grant, fel nad oes raid i chi ad-dalu'r arian. Serch hynny, weithiau cânt eu cynnig ar ffurf benthyciad tymor byr.

Bydd disgwyl eich bod eisoes wedi ymgeisio am y mathau eraill o gymorth, ee, benthyciadau, bwrsarïau a grantiau, cyn gwneud cais i'r Cronfeydd Mynediad i Ddysgu.

Benthyciadau Datblygu Proffesiynol a Gyrfaol

Os nad ydy'r cwrs rydych am ei wneud yn un y cewch fenthyciad myfyriwr ar ei gyfer yna mae'n bosib y cewch Fenthyciad Datblygu Proffesiynol a Gyrfaol. Mae'r benthyciad yn union fel benthyciad banc, ond byddwch yn ei ad-dalu ar ôl cwblhau'r cwrs.

Mae'r benthyciadau hyn ar gyfer cyrsiau wnaiff gynorthwyo gyda'ch gyrfa. Gall y cwrs bara hyd at ddwy flynedd, neu hyd at dair os ydy'r cwrs yn cynnwys blwyddyn o brofiad gwaith perthnasol.

Cymorth ariannol ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig

Ychydig iawn o fenthyciadau cymorthdaledig sydd yna ar gyfer ôl-raddedigion, felly caiff y rhan fwyaf o astudiaethau ôl-raddedig ei ariannu un ai gan gyngor ymchwil neu drwy drefnu benthyciad. Mae pobl sy'n hyfforddi'n athrawon ac sy'n astudio Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yn eithriad i hyn.

Gall hi fod yn anodd canfod cymorth ariannol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig, felly gorau oll os dechreuwch chwilio ymhell cyn dechrau ar eich cwrs.

Mae benthyciadau ar gael drwy'r cynllun Benthyciadau Datblygu Proffesiynol a Gyrfaol. Fe all ei bod yn bosib hefyd i wneud cais am arian i'r Gronfa Mynediad i Ddysgu (ALF).

Gall myfyrwyr anabl sy'n astudio am o leiaf blwyddyn wneud cais i'w Awdurdod Lleol am gymorth gyda chostau ychwanegol sy'n codi oherwydd eu hanabledd.

Un ffordd gyffredin o ganfod cymorth ariannol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ydy drwy ymgeisio i'r corff ariannu ar gyfer eich dewis bwnc. Medr eich adran goleg neu brifysgol roi mwy o fanylion i chi ar y mater hwn.

Gallwch hefyd gadw llygad yn agored am unrhyw ysgoloriaethau ôl-raddedig. Caiff y rhain weithiau eu hysbysebu mewn papurau newydd cenedlaethol. Gydag ysgoloriaethau bydd y coleg neu brifysgol eisoes wedi sicrhau arian ar gyfer swydd.

Hyfforddiant sy'n cael ei noddi gan y llywodraeth

Mae cynlluniau hyfforddi sy'n cael eu noddi gan y llywodraeth yn helpu pobl ddi-waith i symud i waith. Eu pwrpas ydi cynnig cyfleoedd i bobl ddi-waith yn y tymor hir ddysgu'r sgiliau y bydd arnynt eu hangen yn y gweithle.

I gael rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael, cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith.

Ffyrdd eraill o gyllido astudiaethau

Mae ffyrdd amrywiol eraill i chi gyllido eich astudiaethau. Dyma rai mathau cyffredin.

Nawdd

Mae rhai cyflogwyr (cwmnïau mawr yn bennaf), y lluoedd arfog a rhai sefydliadau proffesiynol yn talu ffioedd hyfforddi a chostau byw myfyrwyr. Maent yn gwneud hyn yn bennaf ar gyfer cyrsiau DCU a gradd mewn peirianneg a gwyddoniaethau, a phynciau cysylltiedig â busnes weithiau.

Mae disgwyl i'r myfyrwyr a noddir weithio i'r cwmni yn ystod eu gwyliau. Ar ôl iddynt raddio, efallai y bydd disgwyl iddyn nhw gymryd swydd barhaol gyda'u noddwr, ond nid yw hyn yn wir bob amser.

Hyfforddiant ac addysg a noddir gan gyflogwr

Ffurf arall ar noddi ydi pan mae eich cyflogwr yn talu i chi am wneud cwrs astudio rhan-amser neu drwy ddysgu o bell. Os ydych chi'n teimlo na allwch chi fforddio mynd i goleg yn llawn-amser neu eich bod chi eisiau ennill arian wrth ddysgu, byddai'n werth meddwl am hyn.

Ysgoloriaethau a dyfarniadau elusennol

Mae ysgoloriaethau'n darparu arian ar gyfer astudio heb hyfforddiant yn y gweithle. Efallai bod y rhain yn cael eu rhoi ar gyfer ymchwil arbennig neu deithio, neu i wobrwyo gallu cerddorol neu chwaraeon nodedig. Fel rheol maen nhw'n cael eu rhoi gan brifysgolion neu sefydliadau proffesiynol.

Fe allech chi geisio codi arian i dalu am eich cwrs gan elusennau ac ymddiriedolaethau. Fel rheol, mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer pobl o dan anfantais mewn rhyw ffordd, neu bobl sy'n perthyn i grwp penodol (fel grwp crefyddol neu ethnig).

Cefnogaeth undebau llafur

Os ydych chi'n aelod o undeb llafur mawr, efallai y bydd posib i chi fanteisio ar wasanaethau addysg eich undeb.

Bwrsarïau proffesiynol

Mae bwrsarïau ar gael i dalu am gostau astudio rhai cyrsiau proffesiynol eu naws. Fel rheol, mae'r rhain ar gael gan y cyrff aelodaeth sy'n gysylltiedig â phroffesiwn penodol.

Gwybodaeth Bellach

Research Funding Guide

Publisher: Arts and Humanities Research Council (AHRC)

Gwefan www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Research-Funding-Guide.pdf

Student Finance and Loans

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/browse/education/student-finance

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1UH

Ffôn 01793 413200

E-bost webmaster@bbsrc.ac.uk

Gwefan www.bbsrc.ac.uk

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Science and Technology Facilities Council (STFC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1SZ

Ffôn 01793 442000

E-bost enquiries@stfc.ac.uk

Gwefan www.stfc.ac.uk

Natural Environment Research Council (NERC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1EU

Ffôn 01793 411500

Gwefan www.nerc.ac.uk

Economic and Social Research Council (ESRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1UJ

Ffôn 01793 413000

E-bost esrcenquiries@esrc.ac.uk

Gwefan www.esrc.ac.uk

Arts and Humanities Research Council (AHRC)

E-bost enquiries@ahrc.ac.uk

Gwefan www.ahrc.ac.uk

Scholarship Search

Gwefan www.scholarship-search.org.uk

Student Awards Agency for Scotland (SAAS)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Gyleview House, 3 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9HH

Ffôn 0300 5550505

Gwefan www.saas.gov.uk

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

Student Loans Company

Cyfeiriad 100 Bothwell Street, Glasgow G2 7JD

Ffôn 0845 3005090

Gwefan www.slc.co.uk

The Directory of Grant Making Trusts 2012/13

Author: Tom Traynor Publisher: Directory of Social Change

Funding Postgraduate Study

Publisher: Graduate Prospects

Gwefan www.prospects.ac.uk/funding_my_further_study.htm

Student Finance England

UK government services and information

Cyfeiriad PO Box 210, Darlington DL1 9HJ

Ffôn 0845 3005090

Gwefan www.gov.uk/contact-student-finance-england

Student Finance NI

Irish enquiries

Ffôn 0845 6000662

Gwefan www.studentfinanceni.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English