Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cyfweliadau

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod sut i baratoi at gyfweliadau i sicrhau yr aiff popeth yn esmwyth. Mae’n cynnig cynghorion hefyd ynghylch sut i wneud argraff dda ar ddiwrnod y cyfweliad.

Pob math o gyfweliadau

Mewn cyfweliad, mae un person yn siarad gyda pherson arall er mwyn cael gwybod rhywbeth amdano. Mae cyfweliadau swydd a chwrs yn gallu cynnwys dim ond dau o bobl, ond mae llawer o wahanol fathau o gyfweliadau. Mae'n bwysig gwybod am y gwahanol fathau os ydych chi'n paratoi ar gyfer cyfweliad.

Dylai'r llythyr neu'r e-bost sy'n eich gwahodd chi i gyfweliad roi syniad clir i chi o'r pethau fyddwch chi'n eu gwneud. Os nad ydyw, cysylltwch â'r sefydliad a gofynnwch beth allwch chi ei ddisgwyl ar y diwrnod.

Cyfweliadau panel

Mae cyfweliad panel yn un eithaf cyffredin. Fel rheol, mae dau neu dri o bobl yn eistedd yn eich wynebu chi ac yn gofyn cwestiynau yn eu tro. Ceisiwch beidio â phoeni ynghylch ar bwy ddylech chi edrych wrth siarad; os gwnewch chi edrych ar y person sydd wedi gofyn y cwestiwn, bydd popeth yn iawn.

Cyfweliadau grwp

Mae cyfweliadau grwp yn llai cyffredin, ond maen nhw'n digwydd. Mewn cyfweliad grwp, fe fyddech chi'n cael eich cyfweld ar yr un pryd ag ymgeiswyr eraill. Bydd panel o gyfwelwyr yn gofyn cwestiynau i chi yn eu tro. Y peth pwysig i'w gofio ydi peidio â siarad ar draws yr ymgeiswyr eraill pan maen nhw'n ateb, a gwrando bob amser.

Efallai y bydd cyfwelydd yn gofyn cwestiwn i ymgeisydd arall ac wedyn yn troi atoch chi ac yn dweud "Beth ydi dy farn di?" Os ydych chi wedi bod yn gwrando, fe allwch chi ddefnyddio ateb yr ymgeisydd arall fel sail i'ch ateb chi ee, drwy ddweud rhywbeth fel "Rydw i'n cytuno gydag X ond yn meddwl...".

Canolfannau asesu

Mae rhai sefydliadau'n defnyddio dull o'r enw dull canolfan asesu i ddewis pobl addas. Gallai hyn gynnwys gwneud pethau fel profion ysgrifenedig, cymryd rhan mewn gweithgareddayu grwp gydag ymgeiswyr eraill ac, wrth gwrs, cael eich cyfweld.

Profion seicometrig

Mae profion seicometrig yn cael eu defnyddio gan rai sefydliadau, naill ai yn y cam ymgeisio neu yn y cam cyfweld. Mae prawf seicometrig yn fath arbennig o ffurflen aml-ddewis, Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen, mae'n cael ei dadansoddi i asesu eich rhinweddau personol.

Paratoi ar gyfer y cyfweliad

Y peth pwysicaf i'w gofio ar gyfer cyfweliad ydi bod rhaid i chi fod yn barod. Os byddwch chi'n paratoi'n drylwyr, bydd popeth arall yn hwylus. Fe fyddwch chi wedi ymlacio mwy ar y diwrnod ac yn gallu bod yn chi eich hun, yn lle poeni am sut berson maent yn chwilio amdano.

Felly, ar ôl cael eich gwahodd i gyfweliad:

 • Gwnewch yn siwr eich bod chi'n gwneud nodyn o'r dyddiad, yr amser a'r lle, a gwirio eto wedyn bod y manylion yn gywir.
 • Penderfynwch sut rydych chi'n mynd i gyrraedd y cyfweliad. Efallai ei fod yn syniad da ymarfer hynny.
 • Gwnewch yn siwr eich bod chi'n darllen yr holl wybodaeth sydd gennych chi am y swydd neu'r cwrs a'r sefydliad.

Fe ddylech chi feddwl am sut rydych chi am eich cyflwyno eich hun. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi eich hun:

 • Beth ydych chi eisiau i'r cyfwelydd ei wybod amdanoch chi?
 • Beth ydych chi'n ei wneud yn dda?
 • Beth allwch chi ei gyfrannu at y cwmni neu'r cwrs?
 • Pa sgiliau a galluoedd ydych chi'n eu cynnig?

Mae'n syniad da eistedd i lawr a gwneud rhestr o'ch cryfderau a'ch gwendidau cyn mynd i'r cyfweliad. Gwnewch yn siwr eich bod yn gallu ategu eich cryfderau gydag esiamplau cadarnhaol o sut rydych chi'n eu defnyddio.

Hefyd, ceisiwch feddwl am wendid y gallwch chi ei gyflwyno fel cryfder hefyd. Er enghraifft, os ydych chi'n meddwl mai eich gwendid chi ydi diffyg amynedd, fe allwch chi droi hwn yn gryfder drwy ddangos faint o egni ac ymrwymiad sydd y tu ôl i'ch diffyg amynedd chi.

 • Darllenwch drwy eich ffurflen gais eto i'ch atgoffa eich hun o'r cwestiynau a'ch atebion. Efallai y bydd y cyfwelwyr yn gofyn am ragor o fanylion am y pethau rydych chi wedi'u hysgrifennu.
 • Meddyliwch am y mathau o gwestiynau a gaiff eu gofyn efallai mewn cyfweliad a cheisiwch feddwl am atebion.
 • Meddyliwch pa gwestiynau fyddech chi'n hoffi eu gofyn i'r cyfwelydd, ond peidiwch â holi gormod am gyflog a manteision. Mae'n iawn gwneud rhestr o'r cwestiynau yma a mynd â hi gyda chi.

Ar ddiwrnod y cyfweliad

Ar ddiwrnod y cyfweliad, meddyliwch am y pethau canlynol:

 • gwnewch yn siwr eich bod chi'n trefnu eich diwrnod fel bod gennych chi ddigon o amser i baratoi, i ddarllen drwy eich nodiadau ac i gyrraedd y cyfweliad
 • byddwch yn ofalus gyda'ch ymddangosiad - mae'r argraff gyntaf yn bwysig iawn
 • gwnewch yn siwr bod y pethau rydych chi i fod i'w dangos gennych chi, fel tystysgrifau arholiadau, portffolio o'ch gwaith neu Gofnod Cyrhaeddiad
 • rhowch ddigon o amser ar gyfer y siwrnai

Yn ystod y cyfweliad

Yn ystod y cyfweliad, meddyliwch am y pethau canlynol:

 • ceisiwch ymlacio ac edrych yn hyderus
 • ysgwyddwch law'r cyfwelydd a gwneud cyswllt llygad
 • pan fyddwch yn eistedd i lawr, eisteddwch yn ôl, a chroesi eich dwylo'n llac ar eich glin a gwneud cyswllt llygad â'r cyfwelydd
 • peidiwch â bod ag ofn dweud os nad ydych chi'n deall cwestiwn - gofynnwch oes posib ei ailadrodd
 • os nad ydych chi'n gallu ateb cwestiwn, peidiwch â bod ag ofn cyfaddef hynny. Esboniwch nad ydych chi'n gyfarwydd â'r pwnc ar hyn o bryd ond yr hoffech gael mwy o wybodaeth amdano
 • ceisiwch siapio'r cyfweliad. Ar ddiwedd y cyfweliad, os ydych chi'n teimlo bod rhywbeth pwysig wedi cael ei hepgor, gofynnwch i'r cyfwelydd a gewch chi ddisgrifio/esbonio rhywbeth perthnasol i'ch cais yn gryno
 • os bydd y cyfwelydd yn gofyn oes gennych chi unrhyw gwestiynau, edrychwch ar eich rhestr. Gofynnwch bethau megis: a fyddwch chi'n cael unrhyw hyfforddiant, pa fath o ragolygon sydd o ran gyrfa a gyda pha fath o bobl fyddwch chi'n gweithio, Os nad oes gennych chi unrhyw gwestiynau, dywedwch wrth y cyfwelydd bod gennych chi ambell un ond eich bod chi'n teimlo eu bod nhw wedi cael eu hateb yn llawn

Cwestiynau cyfweliad tebygol

Mae rhai o'r cwestiynau gewch chi mewn cyfweliad yn dibynnu, wrth gwrs, ar y math o gwrs, hyfforddiant neu waith sy'n gysylltiedig. Er hynny, mae rhai cwestiynau safonol yn debygol o gael eu gofyn mewn amrywiaeth o gyfweliadau. Dyma rai enghreifftiau:

 • pam ydych chi eisiau gwneud y swydd/cwrs yma?
 • beth ydych chi'n ei wybod am ein cwmni ni?
 • beth allwch chi ei gynnig i'n cwmni ni?
 • ydych chi'n gallu dweud wrtha' i am broblem rydych chi wedi'i chael a sut gwnaethoch chi ddelio â hi?
 • beth ydi'ch cryfderau chi?
 • beth ydi'ch gwendidau chi? Beth ydych chi'n ei wneud i wella'r meysydd hyn?
 • beth ydi'ch hobïau a'ch diddordebau chi?

Ar ôl y cyfweliad

Mae'n bwysig holi'r adran recriwtio ar ôl cael cyfweliad. Fe fyddwch chi'n dangos iddyn nhw eich bod chi'n awyddus, a hyd yn oed os nad ydych chi wedi cael y swydd, mae cyfle bob amser i chi gael eich ystyried ar gyfer swydd wag yn y dyfodol.

Os nad oedd eich cais yn llwyddiannus, mae bob amser yn syniad da gofyn i'r bobl recriwtio am unrhyw gyngor ynghylch sut gallech chi wella eich techneg mewn cyfweliad. Does gan bob adran recriwtio ddim amser i roi cyngor i chi, ond mae'n werth gwneud galwad ffôn i holi, neu anfon e-bost.

Gwybodaeth Bellach

Great Answers to Tough Interview Questions

Author: Martin John Yate Publisher: Kogan Page

Gwefan collegegrad.com/jobsearch/mastering-the-interview/ten-tough-interview-questions-and-ten-great-answers

Ultimate Interview

Author: Lynn Williams Publisher: Kogan Page

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English