Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Ceisiadau am Swyddi

Crynodeb

Mae 'Ceisiadau am Swyddi' yn eich cynorthwyo i ymgeisio am swyddi, yn cynnwys trwy lenwi ffurflen gais neu trwy lunio CV ac ysgrifennu llythyr eglurhaol.

Camau cyntaf

Fe welwch chi hysbysebion swyddi mewn llefydd fel papurau newydd lleol/cenedlaethol (gan gynnwys eu gwefannau), ar fyrddau swyddi, yn swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd ac mewn cylchgronau a chyfnodolion arbenigol.

Fe allwch chi wneud cais ar-lein yn aml, neu drwy e-bost, naill ai drwy lenwi ffurflen gais neu drwy atodi eich CV a llythyr i gyd-fynd, gan ddibynnu ar yr hyn mae'r cyflogwr ei eisiau.

Weithiau, mae'n rhaid i chi e-bostio neu ffonio i gael ffurflen gais. Mae rhai hysbysebion yn gofyn i chi ffonio'r cyflogwr i ddechrau, am sgwrs am y swydd. Os felly, gwnewch hynny cyn gynted â phosib. Naill ai ar e-bost neu dros y ffôn, fe ddylech chi ddweud rhywbeth fel hyn:

"A wnewch chi anfon ffurflen gais ataf i os gwelwch yn dda ar gyfer y swydd fel [teitl y swydd], cyfeirnod [os oes un], a gafodd ei hysbysebu yn [nodwch lle gwelsoch chi'r swydd]."

Os oes raid i chi ffonio, efallai y bydd rhaid i chi adael neges. Os byddwch chi'n ansicr ynghylch beth i'w ddweud, mae'n syniad da ysgrifennu beth rydych chi am ei ddweud cyn ffonio. Mae'n well ysgrifennu ambell air neu ymadrodd pwysig, nid bob dim, oherwydd fe allech chi swnio'n annaturiol o ddarllen popeth air am air.

Edrych ar wybodaeth y swydd

Ar wahân i'r ffurflen ei hun, mae'r pecyn cais yn cynnwys y canlynol fel rheol:

 • disgrifiad swydd, gan gynnwys y sgiliau hanfodol neu ddymunol y bydd arnoch chi eu hangen
 • gwybodaeth gefndir am y cyflogwr
 • ffurflen monitro lleiafrifoedd/amrywiaeth. Efallai y bydd y ffurflen hon yn eich holi chi am bethau fel eich cefndir ethnig, crefydd a rhywioldeb. Does dim rhaid i chi lenwi'r ffurflen hon. Mae yn y pecyn i helpu i wneud yn siwr bod y cyflogwr yn bod yn deg wrth recriwtio pobl; ni ddylid ei defnyddio i benderfynu ar eich cais

Cyn i chi wneud cais, gofynnwch ambell gwestiwn i chi eich hun:

 • oes gwybodaeth glir am gynnwys y swydd?
 • oes raid i mi ofyn i rywun am ragor o wybodaeth?
 • pam fyddwn i'n dda yn y swydd yma?
 • oes gen i'r cymwysterau, y sgiliau a'r profiad priodol?
 • ydi lleoliad y swydd a'r cyflog yn glir?
 • a fydda' i'n gallu cyrraedd yno'n rhwydd neu a fydd raid i mi symud ty?
 • ydw i'n gallu fforddio byw ar y cyflog?

Os oes gennych chi gwestiynau am y swydd ei hun, fe allech chi e-bostio neu ffonio'r cyflogwr i gael rhagor o wybodaeth.

Ffurflenni cais

Mae cyflogwyr yn cael llawer o geisiadau, felly mae'n hawdd iawn iddyn nhw wrthod pobl sydd wedi gwneud camgymeriadau sillafu neu heb ddilyn y cyfarwyddiadau. Cymerwch eich amser ac edrychwch dros bopeth yn ofalus.

Fe allwch chi wneud cais am lawer o swyddi ar-lein. Efallai bod dolen oddi wrth yr hysbyseb i ffurflen ar-lein, neu efallai bod rhaid i chi fynd i wefan y cyflogwr i wneud cais, Os felly, mae'n bur debyg y bydd y ffurflen gais yn adran 'swyddi gwag' y wefan.

Mae rhai ffurflenni cais ar-lein i gyd. Rydych chi'n mynd drwy'r ffurflen sgrin wrth sgrin, gan lenwi gwybodaeth ac ateb cwestiynau. Mae llawer o ffurflenni ar-lein yn cynnig i chi arbed eich gwaith a dod yn ôl yn nes ymlaen, fel nad oes raid i chi wneud popeth ar un waith.

Ar y diwedd, bydd botwm 'cyflwyno' ar gyfer anfon eich ffurflen wedi'i llenwi. Peidiwch â phwyso'r botwm yma nes eich bod chi wedi darllen dros eich ffurflen a gwneud yn siwr bod pob adran wedi'i llenwi. Edrychwch am gamgymeriaedau sillafu a gramadeg. Gofynnwch i rywun arall ddarllen drwyddi os ydi hynny'n bosib. Argraffwch eich ffurflen cyn ei hanfon - bydd raid i chi gofio beth rydych chi wedi'i ddweud os cewch chi gyfweliad.

Gyda ffurflenni ar-lein eraill, mae'n rhaid i chi lawrlwytho ac arbed y dogfennau. Rydych chi'n llenwi'r cais a'r ffurflenni monitro lleiafrifoedd/amrywiaeth ac yn eu hatodi nhw wrth e-bost. Cofiwch ddweud pa swydd rydych chi'n gwneud cais amdani, a chynnwys y cyfeirnod. Fe allwch chi roi'r wybodaeth yma ym mlwch 'pwnc' eich e-bost.

Mae rhai cyflogwyr yn gofyn i chi anfon eich ffurflen drwy'r post. Os felly, fe ddylech chi gynnwys llythyr yn cyd-fynd hefyd (edrychwch ar 'Gwneud cais gyda CV').

Gwneud cais gyda CV

I wneud ceisiadau am rai swyddi, mae'n rhaid i chi anfon eich CV. Hefyd, fe ddylech chi anfon llythyr yn cyd-fynd, os nad oes cais penodol i chi beidio â gwneud hynny.

Mae eich curriculum vitae (CV) yn grynodeb byr o'ch cyflawniadau chi mewn gwaith ac addysg. Mae'n dangos eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch diddordebau chi. Mae cyflogwyr yn cael llawer o CVs, felly rhaid i chi fynnu eu sylw! Defnyddiwch eich CV i ddangos pam mai chi ydi'r person gorau ar gyfer y gwaith.

Ysgrifennu eich CV

Nid oes 'ffordd iawn' o wneud CV ond dyma rai pethau y dylech chi feddwl amdanynt:

 • cadwch eich CV i ddwy ochr A4; mae'n gorfod bod yn gryno, gyda dim ond y wybodaeth bwysicaf
 • rhaid iddo fod yn glir a syml. Cadwch y brawddegau a'r paragraffau'n gryno, heb lenwi'r dudalen gyda llawer o benawdau ac is-benawdau
 • defnyddiwch iaith syml, gan osgoi jargon
 • byddwch yn benodol am eich cyflawniadau, er enghraifft, defnyddiwch ffeithiau a ffigurau: "Wedi trin trafodion ariannol o hyd at £500 y dydd"

Peidiwch ag ysgrifennu 'Curriculum Vitae' ar dop y dudalen - mae'n amlwg beth ydi'r ddogfen.

Dylai pob CV ddechrau gyda manylion personol cryno, fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

Mae llawer o bobl yn dechrau gyda 'Proffil Personol'. Dylai hwn fod yn gryno a bachog - dim ond ychydig linellau sy'n esbonio eich prif sgiliau, profiad gwaith neu addysg, a nodau o ran gyrfa.

Os oes gennych chi brofiad gwaith, fe fyddech chi'n symud ymlaen fel rheol wedyn at Hanes Cyflogaeth. Dechreuwch gyda'ch swydd fwyaf diweddar a gweithio am yn ôl - mae hynny'n tynnu sylw at eich gwaith presennol chi.

Fe ddylech chi ddechrau gydag enw'r cyflogwr a'r dyddiadau pryd buoch chi'n gweithio iddo. Wedyn, rhestrwch eich prif gyfrifoldebau a dyletswyddau. Mae posib defnyddio pwyntiau bwled, gan ddefnyddio pob un pwynt i roi esiampl glir, syml a phenodol o'ch sgiliau a'ch cyflawniadau.

Ceisiwch ddangos sut mae eich profiad yn cyfateb i'r hyn mae eich cyflogwr yn chwilio amdano. Efallai y bydd rhaid i chi wneud fersiynau ychydig yn wahanol o'ch CV, i ddangos gwahanol bethau, gan ddibynnu ar y swydd. Yr enw ar hyn ydi gwneud 'CV penodol'.

Peidiwch ag anghofio cynnwys profiad o waith gwirfoddol. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi hyn os byddwch chi'n gallu dangos sut mae'r gwirfoddoli wedi dysgu'r sgiliau a'r wybodaeth maen nhw'n chwilio amdanynt i chi.

Ceisiwch osgoi bylchau heb esboniad ar eich CV. Mae rhai bylchau'n haws eu hesbonio nag eraill - mae'n rhaid i chi dynnu sylw at elfennau cadarnhaol pob sefyllfa. Fe all pethau fel teithio, gwirfoddoli a gofalu am berthynas fod wedi dysgu sgiliau gwerthfawr i chi, a bod yn brofiad pwysig. Mae'n fwy anodd bod yn gadarnhaol am gyfnodau di-waith - ond efallai eich bod chi wedi defnyddio rhywfaint o'r amser i ddysgu sgil newydd, berthnasol?

Fe fyddech chi'n symud ymlaen at Addysg a Hyfforddiant nawr fel rheol. Er hynny, efallai eich bod chi eisiau dechrau gyda'r pwnc yma os nad oes gennych chi lawer o brofiad gwaith eto. Fel uchod, dechreuwch gyda'ch ysgol, coleg neu brifysgol fwyaf diweddar, a gweithio am yn ôl.

Nid oes rhaid i chi restru eich holl gymwysterau, er enghraifft, yn aml iawn, mae'n ddigon dweud "Wyth TGAU gradd C/4 ac uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg", yn hytrach na rhestru eich holl gymwysterau os oes gennych chi gymwysterau lefel uwch.

Mae rhai pobl yn cynnwys adran Diddordebau. Byddwch yn ofalus - mae unrhyw un yn gallu dweud ei fod yn 'mwynhau cymdeithasu'. Ceisiwch gynnwys diddordebau amrywiol sy'n datgelu rhywbeth am eich personoliaeth a'ch profiadau chi.

Yn olaf, mae'n rhaid cael Canolwyr. Dylai un o'r rhain fod yn gyflogwr mwyaf diweddar i chi, neu'n ganolwr academaidd os nad ydych chi wedi cael llawer o waith eto. Mae'n rhaid i chi ddweud sut rydych chi'n adnabod y canolwr, er enghraifft, 'rheolwr llinell' neu 'diwtor dosbarth'. Nid oes rhaid i chi nodi enwau'r canolwyr ar eich CV os byddwch chi'n dweud "Geirda ar gael ar gais".

Llythyrau'n cyd-fynd

Fe ddylech chi gynnwys llythyr yn cyd-fynd gyda'ch CV, oni bai fod hysbyseb y swydd yn dweud wrthych chi am beidio. Mae cyflogwyr yn darllen y llythyrau yma i ddechrau, felly eich nod chi ydi hoelio eu sylw nhw a'u darbwyllo nhw i symud ymlaen at y CV.

Fe ddylech chi gyfeirio'r llythyr at berson sydd wedi'i enwi. Os nad oedd enw ar hysbyseb y swydd, cysylltwch â'r cwmni i gael gwybod pwy ydi'r person yma. Mae hyn yn gwneud y llythyr yn fwy personol ac yn rhoi rhywun i chi gysylltu ag ef neu hi yn nes ymlaen.

Cadwch y llythyr yn gryno - dim mwy nag un ochr A4. Fe allwch chi ddefnyddio pwyntiau bwled i dynnu sylw at wybodaeth bwysig. Dangoswch yn glir pam mae eich sgiliau chi'n cyfateb i'r rhai y mae gofyn amdanyn nhw yn y disgrifiad swydd.

Dylai eich paragraff cyntaf ddweud pam rydych chi'n ysgrifennu (pa swydd rydych chi'n gwneud cais amdani a lle gwelsoch chi'r hysbyseb). Cyfeiriwch at eich CV, er enghraifft, "Rwyf yn cynnwys fy CV er gwybodaeth".

Ewch ymlaen wedyn i wneud y canlynol:

 • Dangos eich bod chi'n gwybod am y cwmni (gwnewch waith ymchwil i ddechrau).
 • Dweud beth sy'n eich denu chi at y swydd yma.
 • Tynnwch sylw at sut mae eich CV yn cyfateb i'r prif bethau mae'r cyflogwr yn chwilio amdanyn nhw (ond peidiwch ag ailadrodd y pwyntiau air am air). Defnyddiwch enghreifftiau penodol fel tystiolaeth.

Gorffennwch eich llythyr yn gadarnhaol. Diolchwch i'r person am eich ystyried chi a dywedwch eich bod yn edrych ymlaen at ei gyfarfod.

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n edrych yn fanwl ar eich llythyr am gamgymeriadau sillafu a gramadeg. Os ydych chi'n gwybod am rywun sydd â Gymraeg/Saesneg da, gofynnwch iddo ddarllen drwy'r llythyr.

Llythyrau targed

Fe allwch chi anfon eich CV a llythyr yn cyd-fynd pan rydych chi eisiau gweithio i sefydliad penodol, hyd yn oed os nad ydi'r sefydliad hwnnw wedi hysbysebu swydd wag. Mae llythyr targed yn dweud wrth y cyflogwr amdanoch chi, pa fath o waith fyddech chi'n hoffi ei wneud a pham rydych chi eisiau gweithio iddynt.

Os bydd swydd wag yn codi yn y sefydliad, fe all y cyflogwr gysylltu â chi wedyn, er mwyn i chi gael gwneud cais am y swydd a chymryd rhan yn y broses recriwtio.

Mae llythyrau targed yn gallu gweithio. Mae gennych chi fwy o siawns o lwyddo os oes ffocws da i'ch llythyr chi, yn nodi beth yn union rydych chi'n chwilio amdano a pham rydych chi'n ysgrifennu.

Nodwch yn glir beth rydych chi'n chwilio amdano (cyflogaeth neu brofiad gwaith?). Gwnewch lawer o ymchwil i hanes y sefydliad a gwnewch yn siwr bod eich profiad yn berthnasol i'w waith. Cysylltwch â'r adran recriwtio neu adnoddau dynol i gael enw person i ysgrifennu ato.

Gwybodaeth Bellach

Ultimate Job Search

Author: Lynn Williams Publisher: Kogan Page

TheSite.org

Support and information services for 16-25 year-olds

Gwefan www.thesite.org

How to Write a CV That Really Works

Author: Paul McGee Publisher: How To Books

Gwefan www.jobsite.co.uk/worklife/write-a-cv-that-works-10159/

Readymade CVs

Author: Lynn Williams Publisher: Kogan Page

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English