Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Dewisiadau TGAU

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod y pynciau TGAU y bydd angen i chi eu dewis yn ystod Blwyddyn 9. Mae’n amlinellu rhai o’r pethau y dylech eu hystyried, er mwyn gwneud dewisiadau doeth.

Fideo - : Opsiynau TGAU

Cyflwyniad

Mae dewis eich opsiynau'n gallu cynnwys gwneud penderfyniadau anodd. Bydd eich dewis chi o TGAU yn effeithio ar eich opsiynau yn 16 oed ac wedi hynny. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud dewisiadau gofalus.

Y cyrsiau TGAU sydd ar gael

Mae TGAU yn gyrsiau y byddwch yn eu hastudio fel rheol ym Mlynyddoedd 10 ac 11. Byddwch yn astudio nifer o bynciau amrywiol.

Fe all cyrsiau TGAU byr fod yn opsiwn arall sydd ar gael i chi. Maen nhw'n gyfle i chi astudio ystod ehangach o bynciau TGAU. Maen nhw'n cymryd hanner yr amser y mae TGAU llawn yn ei gymryd.

Pynciau y mae'n rhaid i chi eu dewis

Rydych chi'n gorfod astudio rhai pynciau penodol fel bod gennych chi gydbwysedd a fydd yn cadw eich opsiynau chi ar agor yn y dyfodol.

Fel rheol, mae'n rhaid i chi astudio Cymraeg (yng Nghymru), Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth ym mhob ysgol.

Fe fyddwch chi hefyd yn gwneud addysg gorfforol, TGCh, astudiaethau crefyddol, addysg ryw, addysg gyrfaoedd, dysgu cysylltiedig â gwaith a dinasyddiaeth, ond does dim rhaid i chi wneud arholiadau yn y rhain fel rheol. Efallai y bydd eich ysgol chi'n ychwanegu pynciau gorfodol eraill at y rhestr yma.

Pynciau y gallwch chi eu dewis

Ar sail y rhestr yn 'pynciau y mae'n rhaid i chi eu cymryd', efallai ei bod yn ymddangos nad oes llawer o ddewisiadau ar ôl i'w gwneud. Ond fe fydd gennych chi ddewisiadau eraill, er enghraifft, mewn rhai ysgolion, efallai bod dewis o ran pa gwrs gwyddoniaeth i'w astudio. Yn ogystal â TGAUgwyddoniaeth, efallai y bydd posib i chi gymryd TGAU arall mewn naill ai:

  • gwyddoniaeth ychwanegol - mae'n eich helpu chi i ddeall syniadau gwyddonol sylfaenol yn well
  • gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol - mae'n dangos sut mae gwyddoniaeth yn gweithio mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith real
Neu fe allech chi gymryd un TGAU neu fwy yn y pynciau gwyddoniaeth ar wahân, sef bioleg, cemeg a ffiseg. Dydi'r rhain ddim ar gael ym mhob ysgol. Hefyd bydd pynciau eraill y gallwch chi eu dewis. Fe all y rhain fod yn bynciau rydych chi'n eu hastudio eisoes, ar hyn o bryd, neu'n bynciau cwbl newydd.

Pynciau cyfarwydd i chi

Y fantais o ddewis pwnc rydych chi'n ei astudio eisoes (er enghraifft, Hanes, Daearyddiaeth neu Ffrangeg) ydi eich bod chi'n gwybod pa mor dda ydych chi yn y pwnc a faint rydych chi'n ei hoffi. Ond byddwch yn ofalus, mae rhai cyrsiau'n gallu bod yn wahanol i'r rhai rydych chi wedi'u hastudio hyd yma. Holwch eich athrawon pwnc unigol am gyngor.

Pynciau newydd

Efallai y cewch chi gyfle i roi cynnig ar bwnc sy'n gwbl newydd i chi, fel astudiaethau busnes, peirianneg, astudiaethau'r cyfryngau neu gymdeithaseg. Os ydych chi'n meddwl gwneud hyn, bydd rhaid i chi dreulio ychydig o amser yn casglu gwybodaeth am y pwnc ac am sut gwrs sy'n cael ei gynnig.

Cysylltu eich dewis â chyrsiau neu yrfaoedd yn y dyfodol

Os oes gennych ryw syniad ynglyn â'r yrfa y basech chi'n hoffi ei dilyn, canfyddwch pa TGAUau fydd eu hangen arnoch. Os oes gennych ddiddordeb mewn ystod o gyrsiau neu yrfaoedd, nodwch ar bapur pa TGAUau fyddwch eu hangen ar gyfer pob cwrs neu yrfa. Yna, gwnewch restr o'r TGAUau y byddai eu hangen arnoch er mwyn cadw cymaint â phosib o'r syniadau hynny am gyrsiau a gyrfaoedd yn agored i chi.

Os nad ydych yn hoffi'r pynciau yn eich rhestr, meddyliwch yn ofalus os byddech chi'n mwynhau gyrfa sy'n gysylltiedig â'r pynciau hynny ai peidio.

Dewis pynciau rydych chi'n eu mwynhau neu bynciau rydych chi'n gwneud yn dda ynddyn nhw

Mae llawer o fyfyrwyr yn ansicr ynghylch pa yrfa neu gwrs maen nhw eisiau ei ddilyn ar ôl Blwyddyn 11. Felly, os nad oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer gyrfa ar hyn o bryd, peidiwch â phoeni.

Y peth gorau i chi ei wneud ydi dewis pynciau rydych chi'n eu mwynhau neu bynciau rydych chi'n gwneud yn dda ynddyn nhw. Ar ôl gwneud hyn, ystyriwch a fydd y grwp o bynciau'n cadw eich opsiynau chi'n agored yn y dyfodol.

Pobl sy'n gallu eich helpu chi

Mae llawer o bobl yn gallu eich helpu chi i wneud eich dewisiadau TGAU. Mae athrawon yn gallu dweud wrthych chi am y cyrsiau a pha mor dda maen nhw'n meddwl fyddwch chi mewn pynciau penodol.

Bydd eich athro gyrfaoedd a'ch cynghorydd gyrfaoedd yn gallu eich helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth am yrfaoedd neu gyrsiau. Felly, byddwch chi'n cael gwybod pa gyrsiau a gyrfaoedd fydd eich dewisiadau chi'n arwain atyn nhw efallai, neu pa bynciau fydd arnoch chi eu hangen ar gyfer gyrfaoedd penodol. Efallai y bydd ffrinidiau a rhieni'n gallu eich cynghori chi hefyd.

Ond byddwch yn ofalus gyda'r cyngor rydych chi'n ei gael - fe all pobl fod â'u rhesymau eu hunain dros fod eisiau i chi ddewis pynciau penodol. Yn y diwedd, chi biau'r dewis a bydd rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am y dewis hwnnw.

Cymryd TGAUau ar ôl Blwyddyn 11

Mae'n bosib na allwch chi gymryd pob pwnc TGAU y basech chi'n dymuno, neu fe allech ganfod yn ddiweddarach bod angen pwnc penodol arnoch ar gyfer cwrs neu yrfa. Serch hynny, efallai na fydd hi'n rhy hwyr. Yn aml mae'n bosib dechrau ar bynciau eraill ym Mlynyddoedd 12 a 13/y chweched dosbarth neu mewn coleg addysg bellach.

Gwybodaeth Bellach

Careers Wales (Provides careers information, advice and guidance)

Gwefan www.careerswales.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English