Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gwybodaeth am Swyddi (Ble i'w Ganfod)

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried llyfrgelloedd gyrfaoedd a ffynonellau gwybodaeth eraill, ac yn cynnig cyngor ynghylch sut i wneud y gorau ohonyn nhw.

Defnyddio llyfrgell

Mae gwybodaeth am yrfaoedd ar gael mewn nifer o lefydd, gan gynnwys llyfrgelloedd ysgolion, Connexions a llyfrgelloedd gwasanaeth gyrfaoedd, a llyfrgelloedd cyffredinol, cyhoeddus.

Mae'r system sy'n cael ei defnyddio ar gyfer dod o hyd i wybodaeth gyrfaoedd yng nghanolfannau Connexions a llyfrgelloedd gyrfaoedd eraill yn wahanol i'r un welwch chi mewn llyfrgelloedd cyffredinol, cyhoeddus.

Bydd llyfrgelloedd gyrfaoedd yn defnyddio naill ai system o'r enw Mynegai Canolfan Adnoddau Connexions (CRCI) neu'r Mynegai Dosbarthiad Llyfrgelloedd Gyrfaoedd (CLCI). Mae'r ddwy system yn debyg.

Os nad ydych chi'n siwr pa system mae'r llyfrgell yn ei defnyddio, holwch un o'r staff. Efallai bod posteri ar y waliau hefyd i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Mae gan y ddwy system adran gwybodaeth gyffredinol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am faterion cysylltiedig â gwaith, fel hyfforddiant a chymwysterau. Yng ngwasanaeth Connexions, mae'r adran hon hefyd yn cynnwys pynciau sy'n ymwneud â bywyd bob dydd, gan gynnwys tai, perthnasoedd, bwyta'n iach a bwlio.

Enw adran gwybodaeth gyffredinol y CLCI ydi 'adran A'. Mae gwasanaethau a llyfrgelloedd Connexions sy'n defnyddio'r system CRCI yn rhestru gwybodaeth gyffredinol o dan benawdau fel 'Dewisiadau', 'Addysg', 'Arian' a 'Lle mae cael help'.

Mae'r wybodaeth am swyddi yn y ddwy system yn cael ei rhannu'n grwpiau o swyddi sy'n gysylltiedig â'i gilydd. Mae pob un o'r rhain yn cael llythyren CLCI neu CRCI ac maen nhw'n cael eu cadw yn nhrefn y wyddor.

Er enghraifft, bydd swyddi peirianneg o dan R (CLCI) neu G (CRCI). Bydd swyddi sy'n ymwneud â phlanhigion, anifeiliaid a natur yn W (CLCI) neu H (CRCI).

Yn y grwpiau hyn o lythrennau, mae grwpiau llai o swyddi gyda'u llythrennau eu hunain. Er enghraifft, fe welwch chi bod llawfeddyg milfeddygol yn dod o dan WAL (CLCI) neu HC (CRCI).

Cofiwch fod posib i chi ofyn i rywun am help i ddod o hyd i'r swyddi neu'r wybodaeth gyffredinol rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Defnyddio ffynonellau eraill o wybodaeth

Ar wahân i lyfrgelloedd gyrfaoedd, fe ddylech chi allu dod o hyd i wybodaeth am bynciau cysylltiedig â gwaith yn eich llyfrgell gyhoeddus gyffredinol. Holwch y llyfrgellydd neu defnyddiwch y system chwilio i ddod o hyd i lyfrau am y pwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Mae ffynonellau eraill o wybodaeth yn cynnwys papurau newydd a chylchgronau. Mae gan bapurau newydd a chylchgronau lleol a chenedlaethol wybodaeth am waith yn aml.

Er enghraifft, efallai bod erthyglau ynddyn nhw am bethau fel cyfleoedd cyfartal neu ffyrdd o fyw a gwaith. Efallai bod proffiliau o bobl sy'n gwneud swyddi gwahanol.

Mae yna hefyd gylchgronau 'masnach' ar gyfer swyddi a diwydiannau penodol (er enghraifft, 'The Stage' a 'Travel Trade Gazette'). Mae gan lawer o'r rhain fersiwn ar-lein.

Mae'r rhyngrwyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer chwilio am wybodaeth am yrfaoedd. Fe gewch chi lawer o wybodaeth am waith, addysg, hyfforddiant a phynciau eraill. Er bod y rhyngrwyd yn dda ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ar eich pen eich hun, efallai y bydd rhaid i chi siarad gyda chynghorydd yr un fath, cyn gwneud unrhyw benderfyniadau pwysig.

Mae siarad gyda phobl yn ffordd dda o gael gwybod am wahanol swyddi. Yn ogystal â ffrindiau, teulu a chynghorwyr gyrfaoedd/personol, fe allwch chi siarad gyda phobl sy'n gwneud y swydd sydd o ddiddordeb i chi.

Fe allech chi geisio cael profiad gwaith yn seiliedig ar y swydd sydd o ddiddordeb i chi. Bydd hwn yn gyfle rhagorol i chi weld yn iawn sut fath o amgylchedd ydi'r un rydych chi eisiau gweithio ynddo.

Ond byddwch yn barod i wneud y math yma o beth am ddim - eich gwobr chi fydd syniad cliriach o'r hyn rydych chi eisiau ei wneud ac, efallai, cyswllt defnyddiol ar gyfer yr amser pryd byddwch chi'n gwneud cais am swyddi.

Defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol

Mae llawer o raglenni cyfrifiadurol yn gallu eich helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth am swyddi, addysg a hyfforddiant.

Basau data ydy rhai o'r rhaglenni yma, lle gallwch chi chwilio am wybodaeth am swyddi sydd o ddiddordeb i chi. Efallai bod ganddynt ffotograffau, fideos neu astudiaethau achos i wneud swyddi'n haws eu deall ac yn fwy byw.

Mae rhaglenni eraill yn cyfuno gwybodaeth am swyddi gyda chwis i helpu i'ch cyfateb chi i swyddi addas, er enghraifft, yn seiliedig ar yr hyn sydd o ddiddordeb i chi a pha sgiliau sydd gennych chi.

Fel rheol, mae'r rhaglenni'n cynnwys rhestri o gysylltiadau ac adnoddau y gallwch chi eu defnyddio i gael mwy o wybodaeth am swydd. Fe allwch chi glicio ar ddolenni i fynd i wefannau'r sefydliadau eu hunain, Yn aml iawn byddwch yn gallu dod o hyd i'r adnoddau sydd wedi'u crybwyll, fel llyfrau a CDs, yn y llyfrgell gyrfaoedd.

Fe gewch chi hyd i feddalwedd canllawiau cyfrifiadurol mewn llefydd fel ysgolion, prifysgolion, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith, canolfannau Connexions a llyfrgelloedd gyrfaoedd.

Mae'r rhain yn cynnwys rhaglenni CASCAiD, fel Launchpad, Kudos, Kudos Inspire a Careerscape. Maent ar gael ar-lein felly nid oes rhaid i chi fod mewn llyfrgell gyrfaoedd i'w defnyddio nhw. Er hynny, efallai y bydd rhaid i chi siarad gyda chynghorydd cyn gwneud unrhyw benderfyniadau. Mae posib mynd at y rhaglenni yma drwy wefan CASCAiD.

Un pwynt i orffen

Dim ots o ble rydych chi'n cael gwybodaeth, cofiwch mai dim ond un farn ar bethau ydi honno, I gael y canlyniadau gorau, ceisiwch gael cymaint o wybodaeth ag y gallwch chi gan lawer o wahanol bobl ac o lawer o wahanol lefydd. Wedyn, byddwch chi'n gallu cymharu'r cyfan a gwneud penderfyniad.

Gwybodaeth Bellach

CASCAiD Ltd

Cyfeiriad 2 Oakwood Drive, Loughborough, Leicestershire LE11 3QF

Ffôn 01509 226868

E-bost enquiry@cascaid.co.uk

Gwefan www.cascaid.co.uk

The A-Z of Careers and Jobs

Author: Susan Hodgson Publisher: Kogan Page

Gwefan www.koganpage.com/product/the-a-z-of-careers-and-jobs-9780749479473#

Careers 2013

Publisher: Trotman

Ultimate Job Search

Author: Lynn Williams Publisher: Kogan Page

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English