Newid neu adael cwrs

Changing or leaving course 

Does dim ots pa mor dda rydych yn cynllunio ac ymchwilio i gwrs neu bwnc, weithiau bydd angen i chi newid cyfeiriad. Gallai hynny olygu newid neu adael cwrs. Dyma rai pethau i feddwl amdanyn nhw:

Rydych wedi darganfod nad ydych yn hoffi’r pwnc o gwbl.

 • Oni bai eich bod yn newid cwrs o fewn y misoedd cyntaf, mae’n bosibl bydd rhaid i chi aros nes bod cyrsiau yn dechrau eto. Yn aml, bydd rhaid i chi aros tan y mis Medi nesaf.
 • Ceisiwch roi amser i chi ddod i’r arfer â’r pwnc. Ond os oes amheuon mawr gennych, ceisiwch benderfynu’n gynnar.
 • Trafodwch eich penderfyniadau gyda rhywun fel tiwtor.
 • Efallai bydd modd newid i gwrs arall yn yr un coleg neu ganolfan. Bydd hyn yn dibynnu ar ba mor gynnar rydych yn gwneud y penderfyniad hwn.
  • Edrychwch ar gyrsiau eraill yn ofalus iawn a gwnewch eich ymchwil. Ydych chi eisiau newid pwnc neu gwrs yn gyfan gwbl? Os felly, gwnewch yn siŵr fod y cymwysterau derbyn gennych ar gyfer y cwrs newydd.
  • Os oes gennych yrfa mewn golwg, ceisiwch ddarganfod a yw’r cwrs newydd yn addas.
 • Gallech newid i gwrs newydd mewn coleg newydd:
  • Eto, gwnewch eich ymchwil a gwirio’r cymwysterau derbyn
 • Os ydych yn gadael eich cwrs yn gyfan gwbl, meddyliwch am beth wnewch chi tan ddechrau’r cwrs newydd. Ceisiwch gael swydd neu waith gwirfoddol yn y cyfamser.
 • Weithiau bydd newid neu adael cwrs yn effeithio ar unrhyw ariannu rydych yn ei dderbyn. Gwiriwch hyn gyda’ch awdurdod lleol, asiantaeth budd-daliadau neu gorff ariannu arall.
 • A gewch chi ariannu ar gyfer y cwrs newydd i gyd neu ran ohono yn unig? Eto, gwiriwch hyn gyda’ch corff ariannu.

Dydych chi ddim eisiau astudio rhagor

 • Ceisiwch adael eich ysgol, coleg neu ganolfan ar delerau da. Siaradwch â rhywun am eich penderfyniad, er enghraifft eich tiwtor.
 • Mae’n bosibl i chi ennill rhai cymwysterau neu wedi pasio modiwlau dysgu yn barod. Casglwch unrhyw dystysgrifau neu adroddiadau a rhestru’r cyflawniadau hyn.
 • Bydd rhaid i chi gael gwybod beth fydd eich cam nesaf. Gallech chwilio am waith neu hyfforddiant a bydd hyn yn dibynnu ar eich oed, eich cymwysterau a beth sydd ar gael yn eich ardal leol. 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English