Dewis cwrs yn 18 oed

Ai Addysg Uwch yw fy unig opsiwn astudio ar ôl 18 oed?

Choosing a course at 18Bydd colegau Addysg Bellach yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser ac amser llawn. Byddwch yn gallu astudio mwy o bynciau ar lefel TGAU, AS neu A. Mae amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol yn y coleg hefyd. Mae cyrsiau galwedigaethol yn gyrsiau sy’n cael eu cyfeirio i sector swydd penodol er enghraifft Hamdden a Thwristiaeth, Peirianneg neu Ofal Iechyd.  
Cymerwch olwg ar wefan eich coleg lleol. Yn aml, mae colegau yn cynnal cyfres o ddiwrnodau agored neu ddiwrnodau gwybodaeth drwy gydol y flwyddyn a bydd manylion ar eu gwefannau.
Mae prentisiaethau yn ffordd wych i bellhau eich dysgu. Mae angen am weithwyr lefel technegydd mewn llawer o ddiwydiannau. Mae hynny’n golygu bod angen i brentisiaid astudio ar gyfer cyrsiau lefel uwch. Cewch chwilio am gyfleoedd prentisiaeth ar ein gwefan.   

Beth yw’r manteision o fynd i’r Brifysgol yn 18 oed? 

Mae aros mewn addysg ar ôl 18 oed yn gallu bod yn fuddsoddiad ariannol mawr. Mae’n bwysig meddwl pam rydych eisiau astudio ar y lefel hon. Gallai'r rhain gynnwys-

 • Gwella’ch rhagolygon gyrfa. Does dim sicrwydd ond mae ystadegau yn dangos bod graddedigion yn gallu ennill mwy na’r rhai sydd heb gymhwyster AU.
 • Cymhwyso ar gyfer swyddi penodol. Bydd angen gradd arnoch i ddechrau mewn rhai gyrfaoedd.  Cewch wirio gofynion mynediad ar yr adran  Gwybodaeth am Swyddi yn ein gwefan
 • Astudio pwnc neu gyfuniad o bynciau rydych yn eu mwynhau
 • Datblygu sgiliau sy’n gysylltiedig â gwaith. Mae’r broses o ennill gradd neu gyfwerth yn gallu datblygu sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau.

Dw i eisiau mynd i’r Brifysgol – sut mae dewis cwrs?

Bydd eich amgylchiadau personol a lle rydych chi mewn bywyd yn cael dylanwad ar eich penderfyniad am gwrs a ble gallwch ac eisiau astudio. Un o’r prif resymau mae pobl yn gadael y brifysgol heb orffen yw peidio â chael gwybod digon am y cwrs cyn gwneud cais.  
Gall y pwyntiau pwysig yma eich helpu i wneud dewis da:

 • Gwiriwch ofynion mynediad yn ofalus. Mae rhai cyrsiau angen pynciau penodol neu raddau i gael lle. Efallai byddant yn gofyn am sgiliau perthnasol eraill, nodweddion personol a/neu brofiad gwaith. Mae Chwiliad Cyrsiau UCAS yn rhoi manylion am ofynion mynediad a dolenni i wefannau.
 • Gwiriwch gynnwys cyrsiau yn ofalus. Mae llawer o gyrsiau â theitlau tebyg yn gallu amrywio’n fawr o ran cynnwys. Bydd dulliau astudio mewn colegau neu brifysgolion gwahanol yn amrywio hefyd. Hyd yn oed os ydych wedi astudio pwnc o’r blaen yn yr ysgol neu’r coleg, sicrhewch eich bod yn gwneud eich ymchwil.
 • Oes gennych swydd neu yrfa mewn golwg? Mae angen astudio rhai pynciau penodol ar lefel addysg uwch ar gyfer rhai galwedigaethau felly dylech ymchwilio i’r wybodaeh hon yn ofalus. Cewch wybodaeth yn yr adran gwybodaeth gyrfaoedd.
 • Mae angen sefyll prawf mynediad ar gyfer rhai cyrsiau a phrifysgolion. Gwiriwch wefan UCAS am y manylion diweddaraf am y cyrsiau sydd angen i chi sefyll profion ychwanegol, a gwiriwch hefyd yn y proffiliau mynediad UCAS a phrosbectysau unigol.
 • Beth rydych eisiau ei wneud ar ôl y cwrs? Mae Proffiliau Cyflogadwyedd yn gysylltiedig â’r chwiliad cyrsiau UCAS. Mae’r rhain yn rhestru’r sgiliau byddwch yn debygol o’u datblygu yn ystod eich cwrs, a fydd o ddiddordeb i gyflogwyr.
 • Cymherwch bynciau gwahanol mewn prifysgolion a cholegau gwahanol cyn gwneud cais. Cewch ddefnyddio’r wefan Unistats ac edrych ar sgoriau boddhad myfyrwyr o’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol.  Bydd yn ddefnyddiol hefyd i edrych ar y ffigyrau am swyddi i raddedigion ar ôl cwblhau cwrs. Unistats
 • Mae canllawiau a thablau cynghrair Addysg Uwch yn aml yn cymharu cyrsiau ond cofiwch nad yw’r rhain yn ddi-duedd. Cymerwch olwg ar The Guardian University GuideThe Complete University Guide a The Times Good University Guide (bydd angen tanysgrifio i'r wefan).
 • Ceisiwch gael gwybod a oes unrhyw gynadleddau addysg uwch yn eich ardal chi drwy edrych yn UCAS Events.  Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i chi siarad â staff o lawer o brifysgolion a cholegau. Byddwch yn gweld sefydliadau eraill yn y digwyddiadau hyn, e.e. blwyddyn fwlch, cyllid myfyrwyr a chynghorwyr gyrfa.
 • Ewch i rai diwrnodau agored neu ddiwrnodau blasu mewn prifysgolion a cholegau i gwrdd â staff a myfyrwyr. Mae’n ffordd dda i gael teimlad o’r cwrs a’r sefydliad cyn gwneud cais. Diwrnodau agored UCAS

Gwefannau defnyddiol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English