Ariannu i fyfyrwyr yn y brifysgol

Yma fe gewch wybodaeth am yr opsiynau cyllid sydd ar gael i chi yn y Brifysgol o Medi 2018. 

Os gwnaethoch chi ddechrau cyn Medi 2018, byddwch yn parhau i gael y cymorth sydd o fewn eich pecyn presennol.

 • Cymorth gyda Ffioedd Dysgu

  Bydd angen ichi wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu ffioedd dysgu. Cyllid Myfyrwyr Cymru sy'n darparu benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu.

  Y brifysgol neu'r coleg sy'n pennu'r ffioedd dysgu. Yng Nghymru, gosodwyd cap ar ffioedd dysgu, sef £9,000 y flwyddyn, ond mewn rhannau eraill o'r DU galled orfod talu hyd at £9,250 y flwyddyn am gwrs gradd llawn amser. 

  Unwaith y byddwch yn dechrau ennill dros £25,000 y flwyddyn bydd rhaid ichi ad-dalu y benthyciad (yn fisol o'ch cyflog). Nid yw benthyciadau i dalu ffioedd dysgu yn dibynnu ar brawf modd. 

 • Faint o arian allai ei gael?

  Bydd pob myfyriwr Cymraeg sy'n dechrau cwrs brifysgol Medi 2018 yn derbyn cymorth tuag at costau byw. 

  Bydd pob myfyriwr yn gymwys i gael cymorth sy’n cyfateb i’r Cyflog Byw Cenedlaethol.

   

  • Cewch o leiaf £1,000 na fydd yn rhaid ichi ei dalu'n ôl
  • Os ydych yn fyfyriwr llawn amser gallech fod yn gymwys (drwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau)am hyd at £11,250 y flwyddyn tuag at eich costau byw (os ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain), a £9,000 y flwyddyn yng ngweddill y DU
    
  • Defnyddir prawf modd i benderfynu pwy sydd angen y grantiau fwyaf. Gallwch gael benthyciad cynnal i ychwanegu at yr hyn a gewch. Bydd uchafbwynt y benthyciad yn dibynnu ar faint o grant a gewch 

  • Cewch hefyd hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynnal pan wneuewch yr ad-daliad cyntaf o dan gynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru
 • Cymorth Ychwanegol

  Os ydych yn anabl a/neu os oes gennych blentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, gallwch wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl, Grant Dibynyddion, Grant Gofal Plant a Lwfans Rhieni sy’n Dysgu i’ch helpu tra byddwch yn astudio. Cewch fwy o wybodaeth am gymorth ychwnaegol ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

 • Ad-daliadau

  Cofiwch, nid oes rhaid ad-dalu’r grantiau ond mae’n rhaid ad-dalu benthyciadau ac mae llog yn cael ychwanegu’n syth. Mae’n bwysig ystyried hyn cyn cymryd benthyciad ffioedd dysgu a/neu fenthyciad costau byw.

  Fodd bynnag, ni fydd yn rhaid i chi ddechrau ad-dalu’r arian rydych wedi’i fenthyca tan eich bod wedi gorffen astudio neu wedi gadael eich cwrs a bod eich incwm dros y trothwy ad-dalu presennol o £25,000 y flwyddyn. 

  Pan fyddwch yn dechrau ad-dalu, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad o £1,500 oddi ar eich benthyciad costau byw cyntaf gan Lywodraeth Cymru.

  Bydd ad-daliadau’n cael eu cymryd o’ch cyflog ac mae’r swm y byddwch yn ei ad-dalu pob mis yn seiliedig ar eich incwm, ac nid y swm y gwnaethoch ei fenthyca. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

 • Sut i wneud cais

  Ni fydd y gwasanaeth cofrestriadau ar gyfer 2018/19 ar gael tan y flwyddyn nesaf. Pan ddaw'r amser, y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein yn drwy www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Dylech wneud cais cyn gynted â phosibl ar ôl i’r cyfnod ymgeisio ddechrau i sicrhau eich bod yn derbyn eich arian erbyn i’ch cwrs ddechrau.

 • Bwrsariaethau, Ysgoloriaethau a mwy...

  Mae’n bosibl bod eich prifysgol yn cynnig bwrsariaeth neu ysgoloriaeth – mae’n werth ei holi.

  Mae gwefannau eraill lle y gallwch wneud cais am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau’n cynnwys:
  (Saesneg yn unig)

  Mae’n bosibl bod gan eich prifysgol Gronfa Arian Wrth Gefn i helpu myfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol difrifol.

  Dylai fod gan eich llyfrgell gyhoeddus leol gyfeiriaduron o’r ymddiriedolaethau elusennol sy’n cynnig grantiau a gwobrwyon:

  • y Cyfeiriadur Grantiau Addysgol
  • the Charities Digest
  • y Gofrestr Grantiau
  • the Directory of Grant Making Trusts

   

 • Budd-daliadau

  • Gall eich rhieni neu ofalwyr barhau i gael Budd-dal Plant ar eich cyfer tan eich pen-blwydd yn 19 oed (Saesneg yn unig)
  • Mae’n bosibl y gallwch wneud cais am fudd-daliadau eraill os ydych yn fyfyriwr anabl ar incwm isel, fel y Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor (Saesneg yn unig)
 • Yn Astudio Gofal Iechyd?

  Mae bwrsariaethau GIG Cymru ar gael pan fyddwch yn astudio cyrsiau penodol sy’n ymwneud ag iechyd fel deintyddiaeth neu feddygaeth.

  Gall myfyrwyr meddygol hefyd wneud cais am Grant Teithio i dalu costau teithio i leoliad yma neu dramor.

 • Astudiaeth Ôl-raddedig

  Lle bynnag yn y DU y penderfynwch astudio fe allwch wneud cais am fencythiad ôl-radd mwy o £13,000.

  Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid ychwanegol i brifysgolion yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr ôl-radd sy'n dewis astudio yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth edrychwch ar Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

  Ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael mwy o wybodaeth am y Benthyciad Ôl-raddedig.

  O fis Medi 2018/2019 bydd ôl-raddedigion yn cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Bydd y cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol. 

  Noder na allwch wneud cais am Fenthyciad Ôl-raddedig ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig arall megis Doethuriaeth. Edrychwch ar y Dudalen cymhwyster i gael mwy o wybodaeth.

  Ffynonellau eraill posibl:
  (Saesneg yn unig)

  Er gwybodaeth, mae Benthyciadau Datblygu Gyrfa Proffesiynol yn dueddol o fod ar gyfer cyrsiau mwy galwedigaethol.

I gael trosolwg o gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser newydd sy'n dechrau ar eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2018/2019, edrychwch ar Cyllid Myfyrwyr Cymru - Cyllid Myfyrwyr 2018/2019. 

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English