Ariannu i fyfyrwyr mewn coleg chweched dosbarth

undefined Bydd yr arian a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae’r cymorth ariannol ar gael wedi’i restru isod.

Dyw’r canllawiau hyn ddim yn cwmpasu’r holl amgylchiadau unigol. Dylech gael mwy o fanylion gan sefydliadau perthnasol.

Pwysig – Gwnewch gais am lwfansau neu grantiau mor fuan â phosibl.

  • Mae'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru sydd eisiau parhau â’u haddysg ar ôl yr oedran gadael ysgol. Os ydych yn gymwys, gallech ennill £30 yr wythnos a byddwch yn cael eich talu bob pythefnos.
  • Mae Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) ar gyfer myfyrwyr sy’n 19 oed neu’n hŷn sy’n byw yng Nghymru sy’n astudio cwrs addysg bellach yn y coleg. Mae’n helpu i dalu costau sy’n gysylltiedig â’r cwrs fel teithio, llyfrau ac offer. Os ydych yn gymwys, cewch ennill hyd at £1,500 y flwyddyn.
  • Mae gan bob coleg addysg bellach yng Nghymru Gronfa Arian Wrth Gefn sy’n helpu myfyrwyr mewn anawsterau ariannol difrifol. Dim ond myfyrwyr sydd wedi archwilio pob dull arall o gefnogi eu hunain sy’n gallu cael cymorth. Does dim angen talu’n ôl unrhyw gymorth o’r gronfa hon. Dylid gwneud ymholiadau yn uniongyrchol i adran Cymorth Myfyrwyr neu Wasanaethau Lles y coleg.
  • Efallai byddwch yn gymwys am deithio am ddim neu gymorthdaledig i’r ysgol neu’r coleg. Er mwyn cael gwybod, cysylltwch ag adran addysg eich awdurdod lleol neu siaradwch â swyddog cymorth myfyrwyr eich coleg.
  • Mae’n debyg bydd eich rhieni neu ofalwr yn parhau i dderbyn Budd-dal Plant i chi nes eich pen-blwydd yn 19 oed.
  • Budd-daliadau eraill tra byddwch yn astudio
    Efallai byddwch yn gallu hawlio budd-daliadau eraill os ydych yn fyfyriwr anabl ar incwm isel, fel Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor. 

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English