Ariannu i fyfyrwyr ag Anawsterau Dysgu ac Anableddau

Myfyrwyr 16+ i gyd

Funding students with LDD 

Cymorth gyda byw o ddydd i ddydd

Mae gennych hawl i ofyn i’ch adran gwasanaethau cymdeithasol leol am asesiad o’ch anghenion byw dyddiol. Gall hyn gynnwys unrhyw gymorth personol neu help sydd ei angen arnoch.
Efallai na fydd y cymorth a gewch gartref ar gael bellach os ydych yn mynd i’r brifysgol. Ond dylai gwasanaethau cymdeithasol ddarparu’r cymorth sydd ei angen arnoch.

Dysgu a’ch hawliau

Mae hi’n anghyfreithlon i ysgolion a darparwyr addysg eraill wahaniaethu yn erbyn disgyblion, myfyrwyr a dysgwyr anabl sy’n oedolion. Cewch ddarllen sut mae Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi helpu i ddiogelu dysgwyr anabl rhag triniaeth annheg. Dyw’r canllawiau hyn ddim yn cwmpasu’r holl amgylchiadau unigol. Dylech gael mwy o fanylion gan sefydliadau perthnasol.

Pa fudd-daliadau anabledd neu eraill sydd ar gael tra fy mod yn y chweched dosbarth, coleg addysg bellach neu’r brifysgol?

Os ydych yn hŷn nag 16 oed ac anabledd gennych, efallai byddwch yn cael cymorth ariannol tuag at y gost o gymorth arbenigol tra eich bod yn y chweched dosbarth neu’r coleg. Mae anableddau perthnasol yn cynnwys salwch hirdymor, cyflyrau iechyd meddwl neu anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia.

 • Lwfans Byw i'r Anabl
  Gallai hyn ddarparu cymorth ariannol os oes angen gofal personol arnoch neu os byddwch yn cael anhawster yn cerdded oherwydd anabledd.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  Os oes gennych anabledd ac ar incwm lleol mae’n bosibl byddwch yn gallu hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth tra byddwch yn astudio.
 • Cymhorthdal Incwm (Saesneg yn unig)
  Os oes anabledd gennych a’ch bod ar incwm isel, efallai byddwch yn gallu hawlio Cymhorthdal Incwm tra byddwch yn astudio.
 • Budd-daliau posibl eraill tra byddwch yn astudio(Saesneg yn unig)
  Efallai byddwch yn gallu hawlio budd-daliadau eraill os ydych yn fyfyriwr anabl ar incwm isel, fel Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor.
 • Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) Mae hwn i fyfyrwyr sy’n 19 oed neu’n hŷn sy’n byw yng Nghymru sy’n astudio cwrs addysg bellach yn y coleg. Mae’n helpu i dalu costau sy’n gysylltiedig â chwrs, fel teithio, llyfrau ac offer. Os ydych yn gymwys, gallech ennill hyd at £1,500 y flwyddyn.
 • Efallai y byddwch yn gymwys am gostau teithio am ddim neu gymorth daledig i’r ysgol neu’r coleg.
 • Mae’n debyg bydd eich rhieni neu ofalwr yn parhau i dderbyn Budd-dal Plant (Saesneg yn unig) i chi nes eich pen-blwyddyn 19 oed.

Coleg Chweched Dosbarth yn unig

 • Mae gan Golegau Addysg Bellach yng Nghymru Gronfa Arian Wrth Gefn sy’n helpu myfyrwyr mewn anawsterau ariannol difrifol. Dim ond myfyrwyr sydd wedi archwilio pob dull arall o gefnogi eu hunain sy’n gallu cael cymorth. Does dim angen talu’n ôl unrhyw gymorth o’r gronfa hon. Dylid gwneud ymholiadau yn uniongyrchol i adran Cymorth Myfyrwyr neu Wasanaethau Lles y coleg.
 • Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) Mae hwn ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru sydd eisiau parhau â’u haddysg ar ôl oedran gadael yr ysgol. Os ydych yn gymwys, gallech ennill £30 yr wythnos, sy’n cael ei dalu bob pythefnos.

Ar gyfer y Brifysgol yn unig

 • Benthyciadau Myfyrwyr Bydd y rhain yn eich helpu gyda ffioedd dysgu a chostau byw. Gan ddibynnu ar faint rydych yn ei ennill, byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn y mis Ebrill ar ôl i chi raddio neu adael eich cwrs.
  • Cewch Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu’ch ffioedd dysgu i gyd, neu’r rhan gyntaf ohonyn nhw, i’r brifysgol.
  • Os nad yw'r Benthyciad Ffioedd Dysgu yn talu'r ffi, cewch Grant Ffioedd Dysgu hefyd. Bydd yn talu’r gwahaniaeth rhwng yr uchafswm benthyciad a’r ffi mae’n rhaid i chi ei dalu.
  • Mae'r Benthyciad Cynhaliaeth yn eich helpu gyda’ch costau byw. Mae’r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar le byddwch yn byw yn ystod y tymor ac a fyddwch yn astudio yn Llundain.
  • Gan ddibynnu ar faint rydych yn ei ennill, byddwch yn dechrau ad-dalu'ch benthyciad myfyrwyr yn y mis Ebrill ar ôl i chi raddio neu adael eich cwrs. 
 • Lwfansau Myfyrwyr Anabl
  Lwfansau Myfyrwyr Anabl yw grantiau i helpu gyda’r costau ychwanegol mae myfyriwr yn eu hwynebu oherwydd anabledd. Os ydych yn gymwys, maen nhw’n cael eu talu ar ben unrhyw gyllid myfyrwyr safonol a gewch. Does dim rhaid i chi dalu’r lwfansau yn ôl.
 • Mae'r Grant Gofal Plant a Lwfans Dysgu Rhieni yn helpu gyda chostau gofal plant os oes plant dibynnol gennych. Does dim rhaid i chi eu dalu’n ôl.
 • Mae'r Grant Oedolion Dibynnol yn cynnig arian ychwanegol os oes oedolyn gennych sy’n ddibynnol yn ariannol arnoch. Does dim rhaid i chi ei dalu’n ôl.
 • Mae gan bob brifysgol yng Nghymru Gronfa Arian Wrth Gefn sy’n helpu myfyrwyr mewn anawsterau ariannol difrifol. Dim ond myfyrwyr sydd wedi archwilio pob dull arall o gefnogi eu hunain sy’n gallu cael cymorth. Does dim angen talu’n ôl unrhyw gymorth o’r gronfa hon. Dylid gwneud ymholiadau yn uniongyrchol i adran Cymorth Myfyrwyr neu Wasanaethau Lles y brifysgol.
 • Bwrsariaethau, Ysgoloriaethau a dyfarniadau eraill. Mae prifysgolion ac ymddiriedolaethau elusennol yn cynnig cymorth ariannol ychwanegol. Gwelwch y gwefannau canlynol am fwy o wybodaeth

Dylai fod cyfeirlyfrau ymddiriedolaethau elusennol yn eich llyfrgell gyhoeddus leol sy’n cynnig grantiau a dyfarniadau:

 • Educational Grants Directory
 • Charities Digest
 • Grants Register
 • Directory of Grant Making Trusts
 • Efallai cewch grant os oes rhaid i chi dalu costau teithio ychwanegol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Ganolfan Gyswllt Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 neu cysylltwch â'ch awdurdod lleol.
 • Mae'n debyg bydd eich rhieni neu ofalwr yn parhau i dderbyn Budd-dal Plant (saesneg yn unig) i chi nes eich pen-blwydd yn 19 oed. 

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Gwefannau defnyddiol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English