Deall cymwysterau

Confused about qualifications

Ymgeisio am swydd? Gwneud dewisiadau ôl 16? Meddwl am fynd yn ôl i’r coleg?

Mae cannoedd o wahanol fathau o gymwysterau ar gael. Mae’n hawdd cael eich drysu!  

Mae gennym gyngor a gwybodaeth a allai eich helpu i ddeall cymwysterau a lefelau.

  • Mae cymwysterau i gyd yn y DU yn ffitio i mewn i lefelau. Cymerwch olwg ar yr 'olwyn' cymwysterau’. Bydd y cymwysterau sydd gennych (neu’n gobeithio eu cael) yn ffitio rhywle yn y lefelau.
  • Mae’n bosibl bydd angen lefel benodol o  gymhwyster i ymgeisio am swydd neu gwrs. Mae hysbysebion swyddi a phrosbectysau yn aml yn sôn am lefel o gymhwyster sydd ei angen mewn pwnc penodol. Er enghraifft -

Hysbyseb am swydd cynorthwyydd dysgu

Lleiafswm o gymhwyster Lefel 2 Cynorthwyydd Dysgu (neu’r cyfwerth) 
Profiad diweddar a pherthnasol o weithio mewn Ysgol Gynradd gyda phlant CA2
Profiad o ddarparu cymorth 1:1 a deall anghenion dysgu ychwanegol 
Sgiliau/profiad o reoli ymddygiad cryf 
Agwedd bositif a brwdfrydig a natur ddiffuant
 

 


Cymwysterau derbyn ar gyfer cwrs BTEC (seiliedig ar beirianneg) mewn coleg


Fel arfer bydd angen o leiaf un o’r cymwysterau lefel 2 a ganlyn: · Tystysgrif Gyntaf neu Ddiploma BTEC mewn pwnc cysylltiedig · O leiaf bedair TGAU gradd A* i C yn cynnwys Mathemateg

  • Bydd gwybodaeth am swyddi a gyrfaoedd yn aml yn rhestru cymwysterau mynediad fel lefelau. Cymerwch olwg ar swydd neu ddwy yn ein hadran gwybodaeth am swyddi
  • Os oes gennych yrfa neu swydd mewn golwg, gwiriwch lefel a’r math o gymwysterau sydd eu hangen arnoch. Efallai bydd gofyn am lefel o gymhwyster a phwnc neu bynciau penodol.
  • Cewch symud ymlaen trwy’r lefelau wrth i chi hyfforddi ac astudio – a hynny mewn addysg ac yn y gwaith. Edrychwch ar yr adran Beth sy’n dod nesaf’


Mae’r nodiadau hyn yn ceisio esbonio cymwysterau a lefelau mor syml â phosibl, ond maes cymhleth yw e. Os oes gennych ymholiad am gymwysterau efallai bydd angen i chi gysylltu ag arbenigwr, fel tiwtor, cynghorydd gyrfa neu athro.

Mwy o wybodaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English