Cynllunio pontio

Cynllunio Pontio

Ar gyfer pwy mae’r Cynllun?

Mae angen cymorth ar rai pobl ifanc i wneud yn siŵr eu bod yn gwneud cystal â phosibl yn yr ysgol. I nifer fach o’r myfyrwyr hyn, mae’r cymorth hwn wedi’i grynhoi yn yr hyn a elwir yn Ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig. Bydd myfyrwyr sydd â’r datganiadau hyn yn cael help gan amrywiaeth o bobl i gynllunio eu dyfodol. Yr enw ar hyn yw Cynllunio Pontio.  

Beth mae hynny’n ei olygu?

Nod Cynllunio Pontio yw eich helpu i gynllunio ar gyfer newidiadau fydd yn digwydd yn eich bywyd. Rhaid i chi feddwl am y dyfodol a sut fydd eich bywyd pan fyddwch yn hŷn. Mae llawer o bethau y bydd rhaid i chi feddwl amdanyn nhw:

  • beth hoffech ei wneud pan fyddwch yn gadael yr ysgol
  • pa fath o swydd yr hoffech ei chael
  • sut hoffech dreulio’ch amser rhydd
  • ble hoffech fyw.

Bydd angen i chi feddwl am beth allech ei wneud er mwyn i’r pethau hyn ddigwydd, a gyda beth fydd angen help arnoch.

Beth fydd yn digwydd?

Er mwyn eich helpu i gynllunio’ch dyfodol, bydd yr ysgol yn cynnal cyfarfod pan fyddwch ym mlwyddyn 9. Yn y cyfarfod hwn byddan nhw’n trafod:

  • beth sydd wedi mynd yn dda yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
  • beth fydd angen ei newid 
  • beth hoffech ei wneud yn y dyfodol
  • sut y gall pobl eraill eich helpu i gynllunio

Mae hyn yn cael ei alw'n Gyfarfod neu Adolygiad Cynllunio Pontio. Chi fydd testun trafod y cyfarfod. Ar ddiwedd y cyfarfod bydd yr ysgol yn ysgrifennu cynllun sy’n dweud beth rydych eisiau ei wneud a phwy fydd yn eich helpu.

Pwy fydd yn dod i’r cyfarfod?

Bydd yr ysgol yn gwahodd pobl eraill a allai eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys eich rhieni neu’ch gofalwyr a’ch cynghorydd gyrfa. Os oes gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr allweddol neu weithiwr iechyd gennych, gofynnir iddyn nhw ddod i’r cyfarfod hefyd. Gallwch ofyn i rywun arall ddod i’r cyfarfod gyda chi hefyd, cyn belled eich bod yn rhoi gwybod i’r ysgol.

Pryd fydd hyn yn digwydd?

Cewch eich cyfarfod cyntaf ym mlwyddyn 9. Bydd cyfarfod bob blwyddyn ar ôl hynny nes eich bod yn gadael yr ysgol. Ym mhob cyfarfod bydd yr ysgol yn mynd trwy’ch cynllun i weld a oes angen ei newid, ond does dim rhaid i chi aros tan y cyfarfodydd hyn i siarad am eich cynlluniau. Os ydych eisiau help neu gyngor yn ystod y flwyddyn gallwch siarad â’ch rhieni, eich gofalwyr, eich cynghorydd gyrfa neu bobl eraill a allai eich helpu. 

Beth fydd rhaid i mi ei wneud?

Os ydych yn mynd i’r cyfarfod bydd gennych gyfle i ddweud beth hoffech ei wneud pan fyddwch yn hŷn a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.
Does dim rhaid i chi fynd i’r cyfarfod ond, os nad ydych yn mynd bydd rhaid sicrhau bod pobl yn gwybod beth hoffech ei wneud yn y dyfodol. Gallwch wneud hyn trwy ddweud wrth eich rhieni, eich athrawon neu’ch cynghorydd gyrfa. Byddai’n syniad da mynd â’ch Cynllun Dysgu gyda chi hefyd.

Dros yr ychydig flynyddoedd nesa, dylech ddechrau meddwl am beth rydych yn ei hoffi, a beth allwch ei wneud yn dda a meddwl am y pethau nad ydych yn eu hoffi, a’r pethau y mae angen help arnoch i’w gwneud. Bydd hyn yn eich helpu i gynllunio beth rydych eisiau ei wneud pan fyddwch yn gadael yr ysgol.