Adeiladydd CV

Bydd rhaid i chi Logio i mewn neu bydd angen Cofrestru os ydych eisiau cadw'ch CV ar gyrfacymru.com.

Manylion Personol

Cyn i chi ddechrau, efallai byddwch eisiau bwrw golwg ar yr adran Sut i lunio CV

Defnyddiwch eich enw llawn e.e. Christopher yn hytrach na Chris, Samantha yn hytrach na Sam
Gwnewch yn siwr fod yn eich cyfeiriad e-bost yn swnio'n broffesiynol
Gwelwch ein cronfa geiriau am enghreifftiau o eiriau ac ymadroddion y gallech eu defnyddio

Addysg

Dechreuwch gyda’ch cymwysterau diweddaraf a/neu uchaf.

Ychwanegu eich addysg
Er enghraifft - TGAU, NVQ, Lefel A, BTEC, City and Guilds, Gradd
Hynny yw, eich ysgol, coleg neu sefydliad lle rydych wedi astudio
Dangos ar CV
Dileu'r eitem hon

 
Os ydych yn dal i astudio'r pwnc neu gwrs, gadewch y dyddiad 'Tan' yn wag
Gwelwch ein cronfa geiriau am enghreifftiau o eiriau ac ymadroddion y gallech eu defnyddio
Ychwanegu eich hyfforddiant
Dangos ar CV
Dileu'r eitem hon

 
Gwelwch ein cronfa geiriau am enghreifftiau o eiriau ac ymadroddion y gallech eu defnyddio

Cyflogaeth a Phrofiad Gwaith

Cewch gynnwys pob math o waith yn yr adran hon – gwaith am dâl ac unrhyw brofiad gwaith rydych wedi’i gael. Peidiwch ag anghofio cynnwys gwaith gwirfoddol.

Ychwanegu eich Cyflogaeth neu Brofiad Gwaith
Does dim angen cynnwys cyfeiriad eich cyflogwyr
Dangos ar CV
Dileu'r eitem hon

 
Os ydych yn dal yn y swydd neu ar brofiad gwaith gadewch y dyddiad 'Tan' yn wag
Gwelwch ein cronfa geiriau am enghreifftiau o eiriau ac ymadroddion y gallech eu defnyddio

Sgiliau

Edrychwch yn ofalus ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd. Gwiriwch y disgrifiad swydd neu’r hysbyseb.

Gwelwch ein cronfa geiriau am enghreifftiau o eiriau ac ymadroddion y gallech eu defnyddio

Geirdaon

Ychwanegu geirda arall
Dangos ar CV
Dileu'r eitem hon

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwelwch ein cronfa geiriau am enghreifftiau o eiriau ac ymadroddion y gallech eu defnyddio

medrus
addasadwy
croyw
pendant
sylwgar
ymroddgar
cyson
adeiladol
dibynadwy
halen y ddaear
effeithiol
effeithlon
brwdfrydig
hyblyg
gallu canolbwyntio
diffuant
dychmygus
deallus
sythweledol
dyfeisgar
gwybodus
ffyddlon
aeddfed
trefnus
wedi cymell
meddwl agored
trefnedig
rhagorol
arbennig
amyneddgar
craff
hawddgar
cwrtais
ymarferol
rhagweithiol
cynhyrchiol
diogel
defnyddiol
parchus
cyfrifol
sgiliedig
talentog
chwaraewr tîm
gonest
cydymdeimladol
Neu, ganslo i gau'r adran hon

Wedi cyflawni
Wedi gweinyddu
Wedi cynorthwyo
Wedi cyllidebu
Wedi adeiladu
Wedi cyfrifo
Wedi gwirio
Wedi cwblhau
Wedi creu
Wedi cyflenwi
Wedi arddangos
Wedi dylunio
Wedi datblygu
Wedi sefydlu
Wedi cynhyrchu
Wedi adnabod
Wedi gweithredu
Wedi gwella
Wedi gosod
Wedi cyflwyno
Wedi cynnal
Wedi rheoli
Wedi caffael
Wedi gweithredu
Wedi trefnu
Wedi perfformio
Wedi cynllunio
Wedi hyrwyddo
Wedi ailgynllunio
Wedi aildrefnu
Wedi ymchwilio
Wedi datrys
Wedi dechrau
Wedi cryfhau
Wedi goruchwylio
Wedi cefnogi
Wedi profi
Wedi hyfforddi
Wedi cyfieithu
Neu, ganslo i gau'r adran hon

Wedi cyflawni
Wedi gweinyddu
Wedi cynorthwyo
Wedi cyllidebu
Wedi adeiladu
Wedi cyfrifo
Wedi gwirio
Wedi cwblhau
Wedi creu
Wedi cyflenwi
Wedi arddangos
Wedi dylunio
Wedi datblygu
Wedi sefydlu
Wedi cynhyrchu
Wedi adnabod
Wedi gweithredu
Wedi gwella
Wedi gosod
Wedi cyflwyno
Wedi cynnal
Wedi rheoli
Wedi caffael
Wedi gweithredu
Wedi trefnu
Wedi perfformio
Wedi cynllunio
Wedi hyrwyddo
Wedi ailgynllunio
Wedi aildrefnu
Wedi ymchwilio
Wedi datrys
Wedi dechrau
Wedi cryfhau
Wedi goruchwylio
Wedi cefnogi
Wedi profi
Wedi hyfforddi
Wedi cyfieithu
Neu, ganslo i gau'r adran hon

Wedi cyflawni
Wedi gweinyddu
Wedi cynorthwyo
Wedi cyllidebu
Wedi adeiladu
Wedi cyfrifo
Wedi gwirio
Wedi cwblhau
Wedi creu
Wedi dosbarthu
Wedi arddangos
Wedi dylunio
Wedi datblygu
Wedi sefydlu
Wedi cynhyrchu
Wedi adnabod
Wedi rhoi ar waith
Wedi gwella
Wedi gosod
Wedi cyflwyno
Wedi cynnal
Wedi rheoli
Wedi caffael
Wedi gweithredu
Wedi trefnu
Wedi perfformio
Wedi cynllunio
Wedi hyrwyddo
Wedi ailddylunio
Wedi aildrefnu
Wedi ymchwilio
Wedi datrys
Wedi dechrau
Wedi cryfhau
Wedi goruchwylio
Wedi cefnogi
Wedi profi
Wedi hyfforddi
Wedi trosi
Neu, ganslo i gau'r adran hon

Yn lle dweud “Rwy'n dda am…” gallech ddweud… Dyma rai o'r sgiliau mae cyflogwyr yn hoffi clywed amdanyn nhw.

Canolbwyntio ar
Medrus am
Cymwys am
Ymrwymedig i
Gallu gwneud
Parchu
Diwyd am
Effeithiol am
Medru gwneud
Rhoi ystyriaeth i
Unigolyn dychmygus
Meddylgar
Synhwyrol

Bod yn brydlon
Bod yn gydwybodol 
Bod yn gyfrifol 
Cyfathrebu
Gofal cwsmeriaid 
Rhoi gwybodaeth
Gwrando
Arweinyddiaeth
Marchnata
Sgiliau cyflwyno 
Datrys problemau
Siarad
Rheoli amser 
Cadw amser 
Bod yn ddibynadwy
Bod yn fentrus 
Defnyddio rhifau 
Defnyddio TG 
Ysgrifennu 
Gweithio gydag eraill
Neu, ganslo i gau'r adran hon

Pendant
Sylwgar
Ymroddgar
Cyson
Adeiladol
Dibynadwy
Halen y ddaear
Effeithiol
Effeithlon
Brwdfrydig
Hyblyg
Gallu canolbwyntio
Diffuant
Dychmygus
Deallus
Sythweledol 
Dyfeisgar
Gwybodus
Ffyddlon
Aeddfed 
Trefnus
Wedi cymell
Meddwl agored
Trefnus
Rhagorol
Arbennig
Amyneddgar
Craff
Dymunol
Cwrtais
Ymarferol
Rhagweithiol
Cynhyrchiol
Dibynadwy
Diwyd
Parchus
Cyfrifol
Sgiliedig
Talentog
Gweithiwr tîm 
Gonest
Cydymdeimladol 
Neu, ganslo i gau'r adran hon
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  • Gwnewch yn siŵr fod eich manylion cyswllt yn gywir
  • 4 neu 5 llinell sy'n iawn 
  • Defnyddiwch eiriau positif – mae cronfa geiriau ar y wefan i'ch helpu 
  • Edrychwch ar y disgrifiad swydd a'i ddefnyddio i'ch helpu i ysgrifennu'r adran hon
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  Cymwysterau

  • Ychwanegwch gymwysterau sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn ymgeisio amdani neu'r math o waith rydych yn gobeithio ei gael
  • Peidiwch â llenwi'r dudalen gyda rhestr o gymwysterau. Os oes gradd gennych, ni fydd angen nodi'ch canlyniadau TGAU i gyd.

  Hyfforddiant

  • Ychwanegwch unrhyw hyfforddiant rydych wedi'i wneud sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn ceisio amdani. Cofiwch gynnwys hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol ond rhaid ei gadw'n fyr ac yn berthnasol! 
  • Os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, efallai bydd rhywun yn gofyn amdano mewn cyfweliad! 
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  • Rhowch y dyddiadau pan oeddech yn gwneud y swydd.
  • Rhowch fanylion cryno am eich swydd. Esboniwch eich dyletswyddau a chyfrifoldebau. 
  • Rhowch fwy o fanylion am unrhyw swyddi sy'n berthnol i'r swydd rydych yn gwneud cais amdani. 
  • Ceisiwch beidio â gadael bwlch yn eich hanes gwaith. Os oes bylchau, rhaid i chi eu hesbonio. Byddwch yn bositif!  
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  Sgiliau

  • Defnyddiwch benawdau, pwyntiau bwled a ffont hawdd ei ddarllen 
  • Gwiriwch eich sillafu - neu ofyn i rywun ei wirio i chi 
  • Byddwch yn bositif - mae gennym gronfa geiriau ar y wefan i'ch helpu 
  • Cofiwch - os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, efallai bydd rhywun yn gofyn i chi roi mwy o wybodaeth amdano yn y cyfweliad 
  • Os bydd rhywun yn eich helpu i lunio CV, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddarllen yn ofalus 

  Geirdaon

  • Bydd angen darparu geirfaon - 2 o bobl fel arfer. Dylai un fod yn un gwaith os yn bosib.
  • Gall y llall fod yn athro neu ddarllithydd neu rywun sy'n eich adnabod yn ddigon hir i roi geirda cymeriad i chi. 
  • Cadwch eich geirdaon yn gyfoes. 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.