Mae'r wybodaeth hon yn hen a bydd yn cael ei dileu'n fuan. Ewch i'n hadran Gwybodaeth am Swyddi newydd.

Home

eClips

Cyfleoedd i rywun sydd â gradd mewn unrhyw bwnc

Taflen 1.12
Rhagfyr 2010

Tra bod angen pwnc gradd penodol ar gyfer rhai gyrfaoedd, mae llawer o feysydd gyrfa lle nad oes angen pwnc penodol; gall pobl gael mynediad beth bynnag maen nhw wedi'i astudio. Mae'r daflen hon yn amlygu'r meysydd gyrfa hyn. 

Darllen mwy...

Pan fyddwch yn dewis pwnc gradd, mae'n bosibl na fyddwch yn siŵr pa swydd yr hoffech ei gwneud wedyn. Mae llawer o yrfaoedd ar agor i chi pa bwnc bynnag y byddwch yn ei astudio ac mae galw mawr am raddedigion gan gyflogwyr. Mae llawer iawn o swyddi i raddedigion ar agor i raddedigion â gradd mewn unrhyw bwnc. Felly, gallwch ddewis eich cwrs yn rhannol oherwydd eich bod yn ei fwynhau yn unig.

Hyd yn oed os yw'ch gradd mewn pwnc cysylltiedig â gwaith, dylech fod yn ymwybodol na fedrwch bob amser i ddod o hyd i waith yn y maes o'ch dewis.

 • Efallai na fydd yna ddigon o swyddi a chyfleoedd hyfforddi.
 • Efallai na fyddwch yn gallu ariannu hyfforddiant angenrheidiol ar ôl graddio, sy'n hanfodol ar gyfer gyrfaoedd fel y gyfraith.
 • Efallai y byddwch yn penderfynu peidio â gweithio mewn maes sy'n gysylltiedig â'ch pwnc.

Os yw unrhyw un o'r sefyllfaoedd hyn yn berthnasol i chi, peidiwch â gofidio. Gallwch ailasesu eich sgiliau a'ch diddordebau ac archwilio'r gyrfaoedd mwy cyffredinol sydd ar agor i raddedigion mewn unrhyw bwnc.

Eich sgiliau

 Er y gallech gael gyrfa lle na fyddwch yn gwneud defnydd uniongyrchol o'ch gwybodaeth academaidd, bydd cyflogwyr yn dal i ddefnyddio'r sgiliau lefel uwch a ddatblygwyd yn ystod eich cwrs gradd, megis:

 • trefnu a chynllunio eich gwaith yn ofalus
 • ymchwilio i ffeithiau a materion mwy cyffredinol
 • dadansoddi a dysgu gwybodaeth
 • datrys problemau a meddwl yn rhesymegol
 • paratoi a chyflwyno adroddiadau ac anerchiadau
 • cyflwyno dadleuon i gefnogi eich achos mewn trafodaeth
 • cynllunio ac ysgrifennu traethodau wedi'u dadlau'n dda.

Mae'r holl sgiliau hyn ar lefel raddedig yn berthnasol i ystod eang o swyddi. Mae cyflogwyr yn chwilio am gymhelliad a brwdfrydedd, hunanddibyniaeth, hyblygrwydd, sgiliau cyfathrebu a sgiliau gweithio mewn tîm ardderchog. Bydd graddedigion wedi datblygu sgiliau TGCh hefyd.

Y cyfleoedd

Mae graddedigion yn dechrau mewn ystod eang o yrfaoedd mewn masnach, diwydiant a'r sector cyhoeddus. Felly, dylech ofyn y cwestiynau canlynol hyn i chi eich hun:

 • Beth ydw i am ei gael allan o fy ngwaith a beth ydw i am brofi yn fy mywyd?
 • Beth ydw i yn ei werthfawrogi fwyaf? Amrywiaeth a diddordeb, statws proffesiynol/cymdeithasol, incwm, moesau penodol, diogelwch, her bersonol neu rywbeth arall?
 • Pa rai o'r amcanion hyn alla i eu gwireddu trwy waith a pha rai mewn ffyrdd eraill?
 • Beth yw fy sgiliau, galluoedd arbennig a chryfderau personol?
Pa bethau nad ydw i'n gallu eu gwneud yn dda?

Mae'r taflenni a restrir isod yn rhoi syniad i chi o'r amrywiaeth o yrfaoedd y bydd graddedigion yn mynd iddynt lle nad oes angen pwnc gradd arbennig. Dewiswch y rheiny sydd o ddiddordeb i chi i wneud gwaith ymchwil pellach. Mae taflenni yn y gyfres hon ar nifer o alwedigaethau eraill hefyd.  


Yn ôl at y top...

Am fwy o wybodaeth

Dylech gofio ar gyfer rhai meysydd gwaith a restrir isod fod rhai pynciau yn cynnig mantais. Ar gyfer eraill, mae angen dilyn cyrsiau ôl-raddedig. Mae rhai o'r gyrfaoedd a restrir yma yn cynnig mynediad gyda chymwysterau lefel is - mae llawer o raddedigion yn defnyddio eu swydd gyntaf fel cam i gyflogaeth lefel uwch.  
© Hawlfraint 2011, Cedwir pob hawl - Nord Anglia Lifetime Development SW Ltd
 
 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English