Mae'r wybodaeth hon yn hen a bydd yn cael ei dileu'n fuan. Ewch i'n hadran Gwybodaeth am Swyddi newydd.

Home

eClips

Newyddiaduraeth

Taflen PB 03
Gorffennaf 2011

Mae newyddiadurwyr yn casglu gwybodaeth ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd yn y byd a gallant weithio i bapurau newydd, cylchgronau, radio, teledu neu ddarparwyr ar-lein. Mae rhai yn adrodd ar ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol; mae eraill yn arbenigo mewn pynciau gwahanol fel gwleidyddiaeth, chwaraeon, ffasiwn neu iechyd. Mae'r rhan fwyaf o weithwyr newydd yn raddedigion.

Darllen mwy...

Gall newyddiadurwyr weithio i bapurau newydd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, asiantaethau newyddion, swyddfeydd y wasg i gwmnïau mawr a sefydliadau'r llywodraeth, yr amrywiaeth eang o gylchgronau a chyfnodolion a gyhoeddir yn wythnosol ac yn fisol, cwmnïau darlledu radio a theledu ac, yn fwyfwy, cwmnïau aml-gyfrwng a gwasanaethau newyddion y rhyngrwyd. Yn wir, mae papurau newydd wedi dod dan bwysau cynyddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda'r symud tuag at ddarparu newyddion trwy'r rhyngrwyd.

Mae newyddiadurwyr yn ymchwilio gwybodaeth ar gyfer adroddiadau ac erthyglau trwy ddulliau gwahanol - e.e. cyfweliadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, mynd i gyfarfodydd a chynadleddau'r wasg, mynd ar drywydd gwybodaeth gan y cyhoedd neu gysylltu â'r gwasanaethau brys. Yna gallant ysgrifennu'r stori, yn barod i'w hargraffu mewn papur newydd neu gylchgrawn,  ei chyhoeddi ar-lein neu adrodd y stori trwy'r cyfryngau darlledu. Weithiau gofynnir i newyddiadurwyr dynnu lluniau neu recordio/golygu tapiau sain a fideo i gyd-fynd â'u herthyglau a'u sgriptiau.

Mae'r gystadleuaeth i ddechrau gweithio ym maes newyddiaduraeth yn frwd iawn; mae'r rhan fwyaf o leoedd hyfforddi yn mynd i bobl sydd â chymwysterau addysg uwch.

Mae gofyn i'r newyddiadurwr:

 • fod â diddordeb mewn digwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • gallu siarad â phobl, gwrando arnynt a chyfleu barn pobl eraill
 • bod â sgiliau llaw-fer a bysellfwrdd, a chyhoeddi bwrdd gwaith o bosibl
 • ysgrifennu mewn ffordd sy'n ddiddorol i'w darllen ac yn hawdd i'w deall, gyda gramadeg, sillafu ac atalnodi da
 • gweithio diwrnodau hir  a chyda'r hwyr a thros y penwythnos pan fydd angen o bosibl
 • bod yn benderfynol, gyda brwdfrydedd a dyfalbarhad
 • disgwyl teithio, dramor efallai
 • gallu gweithio dan bwysau i gwrdd â dyddiadau cau tynn
 • bod â sgiliau mewn mwy nag un o'r cyfryngau ar gyfer rhai swyddi - gallu ymchwilio stori ac yna'i chyflwyno mewn sawl arddull gwahanol ar gyfer fersiynau print, darlledu ac ar-lein, yn ogystal â diweddaru blogiau a chynnwys arall ar wefannau.

Newyddiaduraeth papur newydd

Mae'r rhan fwyaf o'r rheiny sy'n dechrau ym maes newyddiaduraeth yn dechrau gyda phapur lleol neu ranbarthol dyddiol neu wythnosol; nid oes llawer o gyfleoedd hyfforddi gyda'r papurau cenedlaethol. Nid oes yna fawr o obaith ichi symud ymlaen i'r wasg genedlaethol oni bai fod gennych profiad sylweddol fel newyddiadurwr cymwysedigac bod wedi profi eich bod yn fedrus ac yn ddibynadwy.

Mae newyddiadurwr da yn gallu ysgrifennu yn ‘arddull tŷ' y papur, er mwyn cynhyrchu'r hyn y mae'r golygydd ei angen - papur y bydd y cwsmeriaid yn ei brynu a sefydliadau yn talu am hysbysebion ynddo. Mae'r elw o bapurau newydd lleol a rhanbarthol yn dod yn bennaf o incwm hysbysebu a dyma unig ffynhonnell incwm y papurau rhad ac am ddim.

Dyma'r prif lwybrau i fod yn newyddiadurwr papur newydd.

Cyrsiau cyn-swydd

Mae'r Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ) yn achredu cyrsiau hyfforddi cyn-swydd mewn newyddiaduraeth mewn nifer o golegau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau ar newyddiaduraeth papur newydd trwy'r llwybr hwn. Er mwyn ymuno â chwrs bydd angen dwy lefel A neu gymwysterau cyfwerth arnoch, a phump TGAU, gan gynnwys Saesneg gradd A*- C. Mae rhai cyrsiau'n gofyn am radd ac mae llawer o ymgeiswyr yn raddedigion. Mae'r rhan fwyaf o golegau yn disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau cyn-swydd fod wedi ymgymryd â chyfnod byr o brofiad gwaith ar bapur newydd.

Mae llawer o gyrsiau cyn-swydd yn para blwyddyn yn llawn amser (fe'u gelwir yn gyrsiau blwyddyn academaidd yn aml). Mae yna gyrsiau cynllun carlam hefyd sy'n rhoi sylw i'r un cynnwys â'r cyrsiau blwyddyn academaidd, ond mewn llawer llai o amser. Mae pob cwrs yn arwain at y Diploma mewn Newyddiaduraeth. Mae'r Diploma'n cynnwys pum pwnc gorfodol, fel gohebu chyfraith y cyfryngau, ac o leiaf ddau bwnc arbenigol, fel newyddiaduraeth chwaraeon a newyddiaduraeth cynhyrchu.

Ar ôl cwrs cyn-swydd, bydd angen ichi ddod o hyd i gyflogwr. Byddwch yn cael contract hyfforddiant a fydd yn para 18 mis fel arfer. Dyma'r cyfnod lleiaf o brofiad gwaith y bydd gofyn i chi ei wneud cyn rhoi cynnig ar Arholiad Tystysgrif Genedlaethol yr NCTJ. 

Gall newyddiadurwyr dan hyfforddiant ar gyrsiau cyn-swydd gael eu noddi gan gyflogwyr. Gall colegau roi cyngor am ba bapurau newydd sy'n noddi hyfforddeion ar eu cwrs penodol neu gallwch chi ofyn i gwmnïau papur newydd yn uniongyrchol. I gael rhestr o gyrsiau cyn-swydd a gymeradwyir gan yr NCTJ, gweler eu gwefan a restrir ar waelod y daflen hon.

Cyrsiau addysg uwch

Mae nifer o gyrsiau gradd, HND a chyrsiau gradd sylfaen mewn newyddiaduraeth. Mae llawer ohonynt, ond nid pob un ohonynt yn cael eu cydnabod gan yr NCTJ. Bydd angen cymwysterau lefel A, neu gymwysterau cyfwerth, arnoch i ddechrau cwrs gradd newyddiaduraeth. Gwiriwch ofynion mynediad cyrsiau unigol, gan eu bod yn amrywio. Trwy astudio ymhellach, efallai y gallwch chi gael gradd.

I raddedigion o ddisgyblaethau eraill, mae cyrsiau  ôl-raddedig mewn newyddiaduraeth papur newydd.  Mae rhai ohonynt wedi'u hachredu gan yr NCTJ.

Gall dilyn cwrs wedi'i achredu gan yr NCTJ wella eich rhagolygon o gael swydd oherwydd mae llawer o olygyddion, yn enwedig rhai papurau newydd lleol a rhanbarthol, yn edrych am ymgeiswyr sydd wedi cwblhau'r cyrsiau hyn. Mae rhai o'r cyrff eraill a restrir ar ddiwedd y daflen hon hefyd yn achredu cyrsiau.

Dylai'r rhai sydd â chymwysterau addysg uwch gyflwyno cais i olygydd papur newydd lleol neu ranbarthol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael contract hyfforddi am 18 mis.

Mae nifer o golegau yn cynnig graddau mewn pynciau fel astudiaethau'r cyfryngau, neu sy'n cynnwys newyddiaduraeth ymhlith pynciau eraill. Fe allai hyn fod yn ddefnyddiol ond nid yw'n cynnig hyfforddiant newyddiaduraethfel y cyfryw. Bydd cwrs gradd mewn newyddiaduraeth yn cynnwys cyfraith y cyfryngau, llaw-fer, materion cyhoeddus a sgiliau sylfaenol ysgrifennu newyddiadurol a moeseg.

Mynd yn syth i swydd

Cyrsiau cyn-swydd yw'r llwybr mwyaf cyffredin mewn i newyddiaduraeth, ond gallech ddod o hyd i swydd dan hyfforddiant mewn papur newydd lleol (er bod y rhain yn brin). Dylid cyflwyno cais yn syth i'r golygydd. Bydd y rhai sy'n llwyddiannus yn wynebu cyfnod prawf, ac yna cyfnod o gymhwyso o ddwy flynedd pan fydd cyfle i sefyll arholiadau'r NCTJ.
Er mwyn cael eich derbyn bydd angen ichi gael o leiaf pum pwnc TGAU graddau A*-C, neu gymwysterau cyfwerth, gan gynnwys Saesneg. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o recriwtiaid trwy'r llwybr hwn yn raddedigion.

Cylchgronau

Mae amrywiaeth eang o gylchgronau a chyfnodolion yn cael eu cyhoeddi ym Mhrydain. Mae tri phrif fath o gyfnodolyn:

 • cyfnodolion busnes, technegol a masnachol (a elwir weithiau yn fusnes i fusnes neu B2B)
 • cylchgronau defnyddwyr (ar gyfer darllen amser hamdden, gan gynnwys cylchgronau menywod, cylchgronau i bobl ifanc, cylchgronau comig, cylchgronau hamdden a hobïau)
 • cylchgronau cwsmeriaid/contractau (a gyhoeddir ar ran cwmni arall, megis cylchgronau cwmnïau hedfan).

Mae'r gwaith a wneir ar gyfnodolion yn debyg i newyddiaduraeth papur newydd er bod y newyddion a gesglir yn ymwneud â maes llai eang. Bydd angen y canlynol ar newyddiadurwyr y cyfnodolion:

 • gallu newyddiaduraeth
 • gwybodaeth arbenigol am y pwnc/pynciau dan sylw
 • dealltwriaeth o'r darllenwyr.

Gall cyfuno'r pethau hyn fod yn ddigon anodd, yn enwedig os ydych yn ymdrin â phynciau cymhleth fel meddygaeth, y gyfraith  neu wyddoniaeth.

Heblaw am waith parhaol, mae yna gyfleoedd ar gyfer pobl hunangyflogedig sydd â phrofiad mewn maes arbennig i ddod yn newyddiadurwyr cyfnodolion, gan ysgrifennu am eu pynciau arbenigol eu hunain. Gall pobl hunangyflogedig ddod yn aelodau o Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr neu Sefydliad Siartredig y Newyddiadurwyr.

Mae'r gofynion mynediad a'r llwybrau'r un fath ag ar gyfer newyddiaduraeth yn gyffredinol - gan ddechrau gweithio yn syth neu drwy gwrs cyn swydd. Mae'r NCTJ a'r Periodicals Training Council (PTC) yn achredu cyrsiau mewn newyddiaduraeth cylchgronau; gallwch ddod o hyd i gyrsiau achrededig ar wefannau'r NCTJ a'r PPA (Periodical Publisher's Association) - gweler y manylion ar ddiwedd y daflen. Mae rhai pobl sy'n symud i newyddiaduraeth cylchgronau yn newyddiadurwyr papur newydd profiadol.

Os hoffech ymgeisio am swyddi yn syth, dewiswch rai cyfnodolion addas ac ysgrifennwch at y golygyddion gan roi amlinelliad cryno o'ch addysg, galluoedd a diddordebau ac egluro pam yr ydych am weithio i'r cyfnodolyn. Amgaewch unrhyw enghreifftiau perthnasol o'ch gwaith. Cyn mynd am unrhyw gyfweliad, mae'n holl bwysig eich bod yn astudio'r cylchgrawn perthnasol o flaen llaw fel eich bod yn gallu ei drafod yn ddeallus. Mae cyflogwyr am gyflogi pobl a all ddod â syniadau gwreiddiol a chreadigol i'w cyhoeddiadau.

Cewch eich hyfforddi yn y gwaith, sy'n cael ei ategu gan gyrsiau achrededig a gynigir gan yr NCTJ neu'r PTC.

Asiantaethau newyddion

Ni all y wasg ddyddiol fforddio talu gohebwyr ym mhob man lle mae yna straeon newyddion. Felly mae asiantaethau newyddion sy'n darparu gwasanaeth i'r wasg genedlaethol trwy roi sylw i ddigwyddiadau ym mhedwar ban byd. Mae Asiantaethau, fel Reuters a'r Press Association, yn cynnig gwasanaeth sylfaenol, a gellir wedyn defnyddio gohebwyr tramor i ychwanegu at y wybodaeth. Mae yna asiantaethau newyddion lleol ac arbenigol hefyd. Mae Thomson Reuters (y cwmni sy'n gweithredu gwasanaeth newyddion Reuters) yn cynnig interniaethau a rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth ariannol i raddedigion sy'n astudio rhai pynciau; mae'r Press Association yn cynnig cyfleoedd hyfforddi i bobl â chymwysterau Lefel A (neu gyfwerth) neu radd sy'n dechrau arni.

Newyddiaduraeth ddarlledu

Er gwaethaf llawer o orsafoedd radio lleol newydd a gorsafoedd teledu cebl a lloeren newydd, mae hwn yn faes gwaith cystadleuol iawn i ddechrau gweithio ynddo. Mae'r rhan fwyaf o newyddiadurwyr darlledu yn dechrau eu gyrfa mewn gorsaf radio leol.

Yr un fath â meysydd newyddiaduraeth eraill, gallwch ddechrau gweithio'n syth neu drwy gwrs cyn-swydd. Mae llawer o newydd-ddyfodiaid yn dilyn cyrsiau a achredir gan Gyngor Hyfforddi Newyddiadurwyr Darlledu (BJTC). Mae Diploma mewn Newyddiaduraeth y BJTC yn cynnig darlledu fel pwnc arbenigol. Gweler gwefannau'r BJTC a'r NCTJ (manylion ar ddiwedd y daflen) i gael manylion cyrsiau achrededig. Rhaid cael dealltwriaeth gyflawn o'r cyfryngau a ddarlledir, moeseg gyfreithiol, rheoliadau a pholisïau golygyddol a sgiliau cynhyrchu a darlledu.Mae'n bosib i bobl ifanc, frwdfrydig sydd â phrofiad o dechnegau darlledu sylfaenol, er enghraifft, trwy orsafoedd radio ysbyty neu goleg, ddechrau gweithio'n syth, er bod cyfleoedd yn brin. Bydd tâp enghreifftiol o gyfweliad neu adroddiad yn ddefnyddiol iawn, ond bydd yn rhaid ichi ddyfalbarhau. Mae rhai cyflogwyr yn cynnig cynlluniau bwrsariaeth/nawdd a fydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr ar gyrsiau ôl-radd a achredwyd gan BJTC.

Bydd y prif gwmnïau darlledu i gyd, gan gynnwys llawer ym maes cynhyrchu annibynnol,yn recriwtio newyddiadurwyr wedi'u hyfforddi i weithio yn ystafell newyddion radio a theledu - mae llawer hefyd yn gofyn am sgiliau newyddiadurol ar gyfer swyddi ym meysydd cynhyrchu eraill. Edrychwch ar eu gwefannau am wybodaeth am gynlluniau hyfforddi newyddion, nawdd a bwrsariaethau, neu ewch i wefan  y BJTC.

Mae rhai cwmnïau darlledu masnachol mawr yn cynnig hyfforddiant mewnol.

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau teledu yn ffafrio graddedigion ar gyfer swyddi ymchwil. Mae gan lawer o ymchwilwyr, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym maes materion cyfoes, gefndir newyddiadurol, neu maen nhw wedi cael profiad blaenorol o radio neu deledu.

Gall newyddiadurwyr print profiadol hefyd symud i newyddiaduraeth ddarlledu.

Aml-gyfrwng

Mae'r ffordd y mae newyddion a gwybodaeth yn cael eu darparu yn newid. Er enghraifft, mae llawer o bobl yn cael y diweddaraf ar eu ffôn symudol a thechnolegau digidol eraill. Mae marchnadoedd y rhyngrwyd a ffonau symudol yn  feysydd sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n cynnig cyfleoedd i newyddiadurwyr trwy wefannau sydd â gwasanaethau newyddion ar-lein ac ati. Ar y cyfan, mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan newyddiadurwyr sy'n gweithio mewn cwmnïau aml-gyfrwng sydd hefyd yn weithgar yn y byd darlledu neu gyhoeddi papurau newydd.

Mae cyrsiau arbenigol mewn newyddiaduraeth aml-gyfrwng hyd at lefel ôl-raddedig.

Dechrau arni

Os oes gennych ddiddordeb mewn newyddiaduraeth fel gyrfa, mae'n bwysig cael cymaint o brofiad gwaith â phosibl a chreu portffolio o'r gwaith rydych chi wedi'i gyhoeddi neu ei ddarlledu. Mae hyn yn dangos eich bod yn frwdfrydig, bod gennych chi allu ac mae'n eich cyflwyno i gysylltiadau a allai fod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn chwilio am eich swydd gyntaf.

Mae nifer o gyrsiau sy'n rhoi cyflwyniad eang i'r cyfryngau. Mae'r Diploma mewn creadigol a'r cyfryngau ar gael mewn rhai ysgolion a cholegau yn Lloegr; mae tair lefel. Gallai myfyrwyr â phedair TGAU gradd A*-C (neu gyfwerth) ystyried gwneud Diploma Uwch mewn creadigol a'r cyfryngau, lefel A yn y cyfryngau: cyfathrebu a chynhyrchu, BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol neu OCR Lefel 3 Cenedlaethol yn y cyfryngau. Mae rhai colegau addysg bellach yn cynnig cyrsiau City & Guilds mewn technegau'r cyfryngau, sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys newyddiaduraeth ddarlledu.

Arbenigo, rhagolygon a thâl

Gyda phrofiad neu gymwysterau mewn meysydd penodol o newyddiaduraeth, efallai y gallwch arbenigo. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ffasiwn neu chwaraeon, er enghraifft, gallech ystyried dilyn cwrs gradd arbenigol mewn newyddiaduraeth ffasiwn neu newyddiaduraeth chwaraeon. Ar lefel israddedig, mae City University yn cynnig cwrs meistr llawn amser mewn newyddiaduraeth ariannol. Gall myfyrwyr meddygol astudio cwrs gradd BA Prifysgol Westminster, sy'n flwyddyn o hyd, mewn newyddiaduraeth feddygol, sy'n agored i fyfyrwyr meddygol sydd wedi cwblhau dwy flynedd o BSc (Anrh) mewn gwyddorau sylfaenol meddygol. Os oes gennych chi ddiddordeb arbenigol, edrychwch a oes cyrsiau arbenigol ar gael.

Gyda chryn brofiad perthnasol (neu lwc!), mae'n bosib y gallwch weithio fel adolygydd, ond mae'r cyfleoedd hyn yn brin. Mae adolygwyr yn dadansoddi ffilmiau, dramâu, tai bwyta ac ati yn fanwl.

Mae cyfle i gael dyrchafiad mewn papurau newydd a chylchgronau mawr - er enghraifft, gallech gael dyrchafiad i fod yn is-olygydd neu olygydd newyddion. Mae llawer o swyddi ar gontract llawrydd neu dymor byr. Mae'n bosib y bydd cyfle i weithio dramor. Fel newyddiadurwr dan hyfforddiant, rydych yn debygol o ennill tua £12-16,000. Gall uwch newyddiadurwr profiadol ar bapur newydd neu gylchgrawn cenedlaethol, neu ym maes darlledu, ennill £50,000 neu fwy.

D.S. I annog pobl o gefndiroedd ethnig a chymdeithasol amrywiol i weithio ym maes newyddiaduraeth, mae'r NCTJ yn cynnal Journalism Diversity Fund, yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer costau ffioedd ac arholiadau a rhai costau byw, yn ogystal â chynnig cymorth mentor a help i ddod o hyd i brofiad gwaith. Mae'r cynllun ar agor i'r rheiny â moddion ariannol cyfyng sydd naill ai wedi ceisio neu wedi cael eu derbyn i wneud cwrs wedi'i achredu gan yr NCTJ. Gweler:
http://www.journalismdiversityfund.com/

Oedolion: Mae'n bosib y bydd gofynion mynediad cyrsiau yn cael eu llacio ar gyfer pobl â phrofiad perthnasol. Gallai oedolion â gwybodaeth arbenigol a phrofiad o ysgrifennu weithio ar eu liwt eu hunain.

Gall pobl ifanc gael gwybdoaeth am gyfleoedd hyfforddi lleol gan eu gwasanaeth gyrfaoedd lleol. Gallech chi ofyn grwpiau papur newydd lleol a rhanbarthol os ydyn nhw'n recriwtio hyfforddeion neu os ydyn nhw'n cynnig profiad gwaith. Mae gan wefan y Newspaper Society (gweler isod) restr o wefannau papurau newydd lleol, neu edrychwch am gyfeiriadau yn Willing's Press Guide, yn eich llyfrgell leol.Yn ôl at y top...

Am fwy o wybodaeth

National Council for the Training of Journalists (NCTJ)- ffôn: 01799 544014. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am yrfaoedd, cyfleuster chwilio cyrsiau achrededig a gallwch lawllwytho'r NCTJ Journalism Careers Brochure:
http://www.nctj.com/ 
NS (The Newspaper Society)- ffôn: 020 7632 7400.
http://www.newspapersoc.org.uk/ 
Periodical Publishers Association (PPA)- ffôn: 020 7404 4166. Gallwch ddod o hyd i'r ‘app' canllaw gyrfaoedd am ddim Magscene- a chyfleuster chwilio am gyrsiau a achredir gan PTC (Periodicals Training Council) (cliciwch ar ‘Training') yn:
http://www.ppa.co.uk/ 
The Periodicals Training Council (PTC)- ffôn: 020 7400 7533. Cyhoeddi'r canllaw gyrfaoedd am ddim, Magscene. Cyfeiriad gwefan fel yr uchod - cliciwch ar 'Jobs, Careers & Training'.
The Chartered Institute of Journalists- ffôn: 020 7252 1187.
http://www.cioj.co.uk/ 
Broadcast Journalism Training Council (BJTC)- ffôn: 01778 440025. Am wybodaeth am yrfaoedd, ewch i
http://www.bjtc.org.uk/ 
National Union of Journalists- ffôn: 020 7278 7916. Gallwch weld pecyn gyrfaoedd yr NUJ, Careers in Journalism,yn:
http://www.nujtraining.org.uk/ 
Skillset- y Cyngor Sector Sgiliau ar gyfer y cyfryngau creadigol. Am wybodaeth a chyngor am yrfaoedd mewn darlledu a newyddiaduraeth argraffu, ffoniwch y llinell gymorth am ddim: 0800 012 1815 (yng Nghymru) neu 08080 300 900 (yn Lloegr a Gogledd Iwerddon) , neu gweler:
http://www.skillset.org/careersAm swyddi gwag a gwybodaeth am y diwydiant newyddiaduraeth ac ati, ewch i:
http://www.journalism.co.uk/  http://www.holdthefrontpage.co.uk/ 
Gallwch gael gwybodaeth am swyddi, profiad gwaith a chyfleoedd hyfforddiant mewn newyddiaduraeth ddarlledu a meysydd eraill yn y BBCyn:
www.bbc.co.uk/careers 
http://www.bbctraining.com/ 
I gael gwybodaeth am Gynllun Hyfforddiant Newyddiaduraeth y BBC, ewch i:
www.bbc.co.uk/jobs/jts 
Sefydliad rhwydweithio, ymgyrchu a hyfforddiant i fenywod sy'n newyddiadurwyr:
http://Womeninjournalism.co.uk
Journalism Uncovered- cyhoeddwyd gan Trotman, rhan o Crimson Publishing, £12.99.

© Hawlfraint 2011, Cedwir pob hawl - Nord Anglia Lifetime Development SW Ltd
 
 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English