Mae'r wybodaeth hon yn hen a bydd yn cael ei dileu'n fuan. Ewch i'n hadran Gwybodaeth am Swyddi newydd.

Home

eClips

Gweithio yn y cyfryngau

Taflen P 01
Gorffennaf 2011

Mae'r diwydiant cyfryngau yn cynnwys papurau newydd, cylchgronau, cwmnïau radio, darlledu teledu a chynhyrchu ffilmiau, a'r cyfryngau newydd. Mae delwedd ddeniadol gwaith y cyfryngau yn golygu bod yna gystadleuaeth frwd am swyddi. Mae nifer o bobl sy'n gweithio yn y cyfryngau yn raddedigion, er ei bod yn bosibl dechrau gweithio yn y maes gyda chymwysterau lefel is.

Darllen mwy...

Mae diwydiant cyfryngau Prydain yn anferth ac yn cwmpasu ystod eang o swyddi. Gan fod gweithio yn y cyfryngau yn ddewis gyrfa mor boblogaidd, g orau oll po fwyaf o hyfforddiant a phrofiad perthnasol y gallwch eu cael cyn ichi wneud cais am swyddi.Mae'r daflen hon yn amlinellu'r prif feysydd gwaith - rhestrir taflenni sy'n disgrifio gyrfaoedd penodol yn fanylach ar y diwedd. Mae llawer o bobl yn gweithio ar eu liwt eu hunain.  

Meysydd gyrfa yn y cyfryngau

Newyddiaduraeth

Mae newyddiadurwyr yn gweithio i'r wasg leol, y wasg genedlaethol, asiantaethau newyddion, yr amrywiaeth helaeth o gyfnodolion wythnosol a misol (gan gynnwys y wasg 'fasnach'), wefannau newyddion arlein, radio a theledu. Mae'r rhan fwyaf o newydd-ddyfodiaid i'r maes yn cychwyn â chylchgronau masnach neu'r wasg leol. Yma gall cyw newyddiadurwyr ddysgu'r sgiliau sylfaenol dan lai o bwysau nag a geir yn y wasg genedlaethol.

Radio

Ar gyfer pob cyflwynydd ar y radio, mae yna gannoedd o reolwyr gorsaf, gohebwyr, golygyddion, cynhyrchwyr a chynorthwywyr darlledu. Nid yw llawer ohonyn nhw'n cael eu henwi ar yr awyr hyd yn oed! Ychydig o swyddi dechreuol sydd ar gael ar gyfer pobl heb brofiad felly mae gofyn ichi fod yn benderfynol a bod â dyfalbarhad ac amrywiaeth o sgiliau defnyddiol cyn y gallwch gael swydd.

Dylunio

Mae dylunio yn ymwneud â chyfathrebu trwy ddulliau gweledol, trwy brint, lluniadau, ffotograffau neu gyfuniadau o'r tri. Gall gwaith yn y cyfryngau gynnwys darlunio llyfrau, hysbysebu a phecynnu, darlunio technegol a dylunio gwefannau.

Ffotograffiaeth

Yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer ffotograffwyr y wasg neu ffotonewyddiadurwyr mae yna angen llawer o ffotograffiaeth o ansawdd uchel ar gyfer hysbysebu, lluniau mewn cylchgronau a deunydd cyhoeddusrwydd. Fel rheol mae ffotograffwyr yn dilyn cwrs coleg ac yn ennill cymwysterau cydnabyddedig cyn dechrau swydd.

Ffilm a theledu

Mae amrywiaeth eang o swyddi mewn cynhyrchu ffilmiau a theledu - o gynhyrchwyr , cyfarwyddwyr, technegwyr sain a goleuadau a gweithredwyr camera i rolau ôl-gynhyrchu. Fodd bynnag, mae'r diwydiant yn fach ac mae'n anodd iawn cael cyfleoedd i ddechrau gweithio ynddo. Yn ogystal â chwmnïau cynhyrchu ffilmiau a theledu,  efallai y gallech chi gael gwaith mewn cwmnïau sy'n cynhyrchu  DVDs i'w defnyddio at ddibenion eraill ar wahân i adloniant - ar gyfer hyfforddi busnes, addysgu, ac ar gyfer cyhoeddusrwydd, hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus.

Cyhoeddi

Mae cyhoeddi yn fusnes cystadleuol. Mae sgiliau golygu, barn fasnachol, sgiliau marchnata a hysbysebu yn hanfodol. Mae cyhoeddwyr llyfrau yn gwneud eu helw o lyfrau addysgol, technegol neu wyddonol; ac mae eraill yn arbenigo naill ai mewn llyfrau ffeithiol neu ffuglen. Mae yna hefyd gyfleoedd gyda chyhoeddwyr cylchgronau ac arlein. Ar y lefel olygyddol, mae cyhoeddi yn yrfa i raddedigion fel arfer.

Hysbysebu

Mae hysbysebu yn fusnes anodd a hynod gystadleuol. Mae cwmnïau hysbysebu yn chwilio am bobl i reoli cyfrifon, dylunwyr a ffotograffwyr i ddarparu'r gwaith celf ac ysgrifenwyr copi i ddarparu'r geiriau. Mae ysgrifenwyr sgriptiau a chriwiau cynhyrchu yn gweithio ar hysbysebion teledu, radio a sinema ac mae cynllunwyr cyfryngau a phrynwyr gofod yn gwneud yn siŵr bod yr hysbyseb, unwaith y mae'n cael ei llunio, yn cael ei gweld gan y gynulleidfa darged cymaint o weithiau â phosibl!

Mynediad a hyfforddiant

Nid yw'n hawdd cyffredinoli ynglŷn â llwybrau addysg a hyfforddiant addas mewn maes gwaith lle mae yna gymaint o amrywiaeth. Mae gan gyfran uchel o'r bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol radd, ond nid oes angen y lefel hwnnw o gymhwyster ar gyfer llawer o swyddi yn y diwydiant.

Un llwybr mynediad nodweddiadol yw cael swydd lefel sylfaenol a gweithio eich ffordd i fyny. Mae'n bosibl cael mynediad i rai meysydd gwaith trwy Brentisiaethau Lefel Ganolradd ac Uwch, sy'n cynnig hyfforddiant strwythurol gyda chyflogwr.

Mae cyrsiau mewn pynciau arbenigol fel newyddiaduraeth a dylunio graffig ar gael. Hefyd mae cyrsiau mwy cyffredinol mewn astudiaethau'r cyfryngau sy'n arwain at TGAU a lefelau A/AS mewn astudiaethau'r cyfryngau, y Diploma mewn creadigol a'r cyfryngau (ar gael yn Lloegr) ac ati. Gall y rhain eich helpu i ddod o hyd i swydd. Mae graddau sylfaen perthnasol ar gael, a chyrsiau HND a gradd hefyd. Mae gan nifer o bobl y cyfryngau raddau mewn pynciau eraill, ac yna wedi dilyn cwrs neu hyfforddiant ôl-raddedig yn y cyfryngau.

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau ym maes y cyfryngau ar gael. Edrychwch yn ofalus ar yr hyn a gynigir; mae cynnwys a phwyslais cyrsiau gyda theitlau tebyg yn amrywio. Ceisiwch gael gwybodaeth am y cydbwysedd o waith ymarferol a theori, os oes tueddiad galwedigaethol arbennig, unrhyw gysylltiadau gyda chyflogwyr, cyfleoedd profiad gwaith a beth mae cyn-fyfyrwyr wedi gwneud ar ôl y cwrs.

Mae Skillset, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer cyfryngau creadigol, yn gweithredu cynllun nod barcud o'r enw Skillset Tick. Mae cyrsiau neu sefydliadau sy'n cael y marc ansawdd hwn wedi cael eu hasesu fel rhai sy'n cynnig hyfforddiant sy'n berthnasol i'r diwydiant a bod ganddynt gysylltiadau cryf â chyflogwyr. Mae sefydliadau yn y cynllun yn cynnwys y rheini yn   Rhwydwaith Academïau Cyfryngau Skillset -canolfannau rhagoriaeth ledled y DU. Yn yr un modd, mae Rhwydwaith Academïau Ffilm Skillset yn cynnwys tri sefydliad sy'n cael eu hystyried yn ganolfannau rhagoriaeth ar gyfer addysg a hyfforddiant ym maes ffilmiau. I gael rhagor o wybodaeth a chyfleuster chwilio am gyrsiau sydd â'r Skillset Tick, ewch i wefan Skillset sydd wedi'i rhestru ar ddiwedd y daflen.


Yn ôl at y top...

Am fwy o wybodaeth

Skillset- y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y cyfryngau creadigol. Am wybodaeth a chyngor a yrfaoedd yn y cyfryngau, ffoniwch y llinell gymorth am ddim: 0800 012 1815 (yng Nghymru) neu 08080 300 900 (yn Lloegr a Gogledd Iwerddon) , neu gweler:
www.skillset.org/careers  Creative & Cultural Skills- ffôn: 020 7015 1800. Y Cyngor Sgiliau Sector sy'n cwmpasu dylunio a'r  celfyddydau gweledol ac ati.
http://www.ccskill.org.uk/  http://www.creative-choices.co.uk/ Mae Media Courses and Multimedia Courses Directory- o'r British Film Institute a Skillset, ar gael ar:
http://www.bfi.org.uk/learn 
The Knowledge- cyfeirlyfr arlein o gysylltiadau yn y diwydiannau ffilm, teledu, fideo a chynhyrchu hysbysebion:
http://www.theknowledgeonline.com/ Gall y llyfrau canlynol fod ar gael yn llyfrgelloedd Connexions/gyrfaoedd.
Working in Creative & Performing Arts- cyhoeddwyd gan Babcock Lifeskills, £9.50.

© Hawlfraint 2011, Cedwir pob hawl - Nord Anglia Lifetime Development SW Ltd
 
 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English