Mae'r wybodaeth hon yn hen a bydd yn cael ei dileu'n fuan. Ewch i'n hadran Gwybodaeth am Swyddi newydd.

Home

eClips

Sgiliau ar gyfer cyflogaeth

Taflen 11.04
Mawrth 2011

Mae gennych chi gymwysterau a brwdfrydedd... Beth arall sydd ei angen arnoch i berswadio cyflogwr i roi swydd i chi? Mae cyflogwyr am weld tystiolaeth o sgiliau fel gallu gweithio mewn tîm, cyfathrebu, datrys problemau a gallu cyfrifiadurol, waeth ydych wedi gadael yr ysgol ar ddiwedd blwyddyn 11 neu wedi graddio.

Darllen mwy...

Sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith

Beth sy'n cysylltu gwaith meddyg, person trin gwallt, datblygwr meddalwedd, plymwr a chynorthwyydd gwerthu? Maent i gyd angen sgiliau cyfathrebu effeithiol, y gallu i weithio'n dda gyda phobl eraill, bod yn drefnus a rheoli eu hamser yn effeithlon! Mae'r daflen hon yn disgrifio'r sgiliau hyn a rhai sgiliau gwaith eraill y bydd eu hangen yn ôl pob tebyg, pa bynnag swydd rydych am ei gwneud. Gelwir y sgiliau hyn yn ‘sgiliau trosglwyddadwy' weithiau gan fod modd eu trosglwyddo o un lleoliad i'r llall.

Dyma'r sgiliau mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn debygol o'u hystyried yn hanfodol:

 • llythrennedd - gallu darllen ac ysgrifennu
 • rhifedd - gallu gwneud gwaith cyfrifo syml a gwneud synnwyr o rifau
 • cyfathrebu - rhannu syniadau a gwybodaeth trwy ysgrifennu, siarad a delweddau gweledol; deall eraill trwy wrando a darllen
 • technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) - defnyddio cyfrifiaduron ar gyfer tasgau sylfaenol fel anfon a derbyn e-bost, prosesu geiriau, cofnodi a threfnu gwybodaeth, yn ogystal â deall technoleg sylfaenol arall
 • gweithio gydag eraill - gweithio fel rhan o dîm i sicrhau canlyniadau, rhannu cyfrifoldebau, gweithio i amserlenni a phatrymau gwaith y cytunwyd arnynt
 • gwella'ch dysgu a'ch perfformiad eich hun - gwybod eich cryfderau a'ch gwendidau a chymryd camau i wella, derbyn adborth gan eraill
 • datrys problemau - nodi achos problemau ac amrywiaeth o atebion posib, dewis y ffordd gywir o ddatrys y broblem.

Sgiliau pwysig eraill

Sgiliau eraill mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn aml, yn enwedig yn achos swyddi â rhywfaint o gyfrifoldeb:

 • rheoli amser - gallu cynllunio'ch diwrnod gwaith, blaenoriaethu tasgau yn gywir a chwblhau gwaith mewn pryd
 • arweiniad - dangos y gallu i ysgogi a rheoli gweithwyr eraill
 • sgiliau ymchwil a gwerthuso - gallu gwneud synnwyr o wybodaeth o bob math a'i dadansoddi
 • gallu gweithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol - gallu penderfynu eich hun beth sydd angen ei wneud a bwrw iddi
 • sgiliau trafod - sgiliau cyfathrebu uwch sy'n ymwneud â dod i gytundeb sy'n dderbyniol gan bawb
 • sgiliau penderfynu - gallu dewis ac ymrwymo i'r ffordd orau o weithredu heb oedi diangen
 • sgiliau strategol - dangos eich bod yn deall y ffactorau a all fod y tu hwnt i'ch rheolaeth ac effaith hirdymor penderfyniadau
 • y gallu i rwydweithio - meithrin perthynas waith gadarnhaol a pharhaus gyda phobl eraill
 • sgiliau rheoli prosiect - gallu cwblhau darn o waith annibynnol, gan gynnwys pennu dyddiad cau a chwblhau'r gwaith erbyn y dyddiad hwnnw, rheoli eraill, cynllunio amserlenni ac ati o bosib.

Datblygu'ch sgiliau

Byddwch wedi datblygu llawer o'r sgiliau hyn yn ystod eich amser yn yr ysgol neu'r coleg a thrwy eich diddordebau personol. Er enghraifft, os ydych wedi bod yn rhan o dîm chwaraeon, cynhyrchiad drama, grŵp gwirfoddol neu unrhyw weithgaredd arall sy'n gofyn am gydweithio ag eraill, byddwch wedi bod angen sgiliau gwaith tîm. Os ydych wedi cyfrannu at gylchgrawn ysgol neu glwb, efallai y byddwch wedi datblygu'ch sgiliau cyfathrebu yn sgil hynny. Os oes gennych chi swydd ran-amser mewn siop, byddwch yn cymryd taliadau ac yn rhoi newid o bosib, ac efallai y byddwch yn gwirio lefelau stoc - mae hyn i gyd yn gofyn am sgiliau rhifedd. Meddyliwch am y cyfleoedd sydd ar gael i chi sy'n eich galluogi i ddatblygu'ch sgiliau neu ennill rhai newydd.

Gallwch ddefnyddio cofnod cyrhaeddiad neu CV i ddangos i ddarpar gyflogwyr pa fath o bethau rydych chi wedi'u cyflawni, ym myd addysg/hyfforddiant a thu hwnt. Gellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth fod gennych chi rai o'r sgiliau a nodwyd uchod.

Cyrsiau a chymwysterau

Llythrennedd a rhifedd yw'r sgiliau sylfaenol mwyaf cyffredin y bydd cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Fel rheol, bydd cyflogwyr yn ystyried TGAU mewn Saesneg a mathemateg, neu gymwysterau cyfwerth, fel tystiolaeth addas bod gennych chi sgiliau yn y meysydd hyn. Os ydych chi'n cael anhawster gyda'r sgiliau hyn, dylech allu cael cymorth mewn unrhyw goleg addysg bellach, canolfan addysg i oedolion ac ati. Mae'r cyrsiau am ddim fel rheol ac yn gallu arwain at gymwysterau.

Efallai y bydd sgiliau sy'n cael eu hystyried fel rhai pwysig i waith yn cael eu cynnwys mewn cyrsiau a rhaglenni hyfforddi hefyd, neu y byddwch yn gallu ennill cymwysterau annibynnol ynddynt. Mae cymwysterau sgiliau gweithredolar gael, hyd at lefel 2, mewn Saesneg, mathemateg a TGCh. Mae'r rhain yn gymwysterau ynddynt eu hunain, a hefyd yn cael eu cynnwys mewn Prentisiaethau, Diplomâu, TGAU a mathau eraill o ddysgu. Mae Sgiliau Hanfodol Cymru(a addysgir yng Nghymru) yn debyg i sgiliau gweithredol.

Gall cymwysterau sgiliau gweithredol fod yn dderbyniol yn lle rhai cymwysterau TGAU pan fyddwch yn hyfforddi ar gyfer rhai gyrfaoedd. Gwiriwch yr union ofynion mynediad gyda chyrsiau a sefydliadau hyfforddi unigol, gan fod cymwysterau sgiliau allweddol/gweithredol yn dderbyniol i rai, ond nid i eraill.

Mae rhai ysgolion a cholegau'n cynnig tystysgrifau mewn pynciau fel cynllunio gyrfa, chwilio am swydd a sgiliau cyflogaeth. Er enghraifft, mae'r bwrdd arholi, Edexcel, yn cynnig amryw o gymwysterau sgiliau cysylltiedig â swyddi o'r enw WorkSkills. Gall tystysgrifau o'r fath fod yn dystiolaeth ddefnyddiol i ddangos i gyflogwyr.

Os ydych yn ymuno â rhaglenni hyfforddi a ariennir gan y llywodraeth, fel y Fargen Newydd, efallai y byddwch yn cael cyfle i ddilyn cyrsiau i ddatblygu'ch sgiliau a gwella eich siawns o gael swydd.Yn ôl at y top...

Am fwy o wybodaeth

Ewch i adran addysg a dysgu gwefan Directgov i gael rhagor o wybodaeth am sgiliau gweithredol, gwella'ch sgiliau darllen, ysgrifennu a rhif ac ati:
www.direct.gov.uk
I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yn eich ardal, cysylltwch â'ch coleg addysg bellach lleol, ffoniwch llinell gymorth Next Step: 0800 100 900, neu chwiliwch ar-lein yn:
http://nextstep .direct.gov.uk

 

© Hawlfraint 2011, Cedwir pob hawl - Nord Anglia Lifetime Development SW Ltd
 
 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English