My Future

eClips

Cysylltiadau cyhoeddus

Taflen O 07
Mehefin 2011

Mae gwaith cysylltiadau cyhoeddus yn ymwneud â phob agwedd o sefydlu cysylltiadau da rhwng sefydliad a'i gyhoedd - boed yn gwsmeriaid, cyfranddalwyr, y gymuned gyfagos neu'r cyhoedd. Mae'r rhan fwyaf o swyddogion cysylltiadau cyhoeddus yn raddedigion.

Darllen mwy...

Y diwydiant cysylltiadau cyhoeddus

Weithiau mae gan gysylltiadau cyhoeddus ddelwedd eithaf deniadol - trefnu derbynfeydd siampên, difyrru cleientiaid pwysig mewn digwyddiadau chwaraeon ac ati. Ond, mae cysylltiadau cyhoeddus yn llawer mwy na hynny. Mae'n ymwneud â chyfathrebu, dylanwadu ar bobl, a throsglwyddo eich neges. Mae cysylltiadau cyhoeddus yn gysylltiedig yn agos â newyddiaduraeth a hysbysebu. Mae cysylltiadau cyhoeddus yn cynnwys:

 • cysylltiadau'r cyfryngau- cyflwyno eich sefydliad i'r wasg, teledu, radio ac ati
 • lletygarwch corfforaethol- trefnu digwyddiadau arbennig: difyrru VIPs ac ati
 • materion cyhoeddus- cyflwyno syniadau eich sefydliad a cheisio dylanwadu ar farn rhanddeiliaid rheoli enw da- gwneud yn siŵr bod eich cwmni yn adnabyddus a bod ganddo ddelwedd bositif (a all gynnwys rheoli argyfyngau!)
 • cysylltiadau ariannol- maes arbenigol sy'n ymwneud â denu buddsoddwyr.

Mae pob sefydliad mawr - llywodraeth leol a chenedlaethol, pleidiau gwleidyddol, diwydiant a masnach, cyrff proffesiynol ac elusennau - yn dibynnu ar gysylltiadau cyhoeddus da. Mae llawer o sêr byd adloniant a phobl enwog o fyd chwaraeon hefyd yn defnyddio gwasanaethau gweithwyr cysylltiadau cyhoeddus proffesiynol i greu neu cynnal delwedd cyhoeddus arbennig. Mae creu a chadw delwedd bositif ac enw da yn fusnes cymhleth, sy'n gofyn am flaengynllunio gofalus, ac mae'n ymdrech barhaus.
Fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus/gweithredwr cyfrifon, gallwch:

 • benderfynu pa waith cysylltiadau cyhoeddus sydd ei angen, cynllunio'r rhaglen a gwerthuso ei chynnydd
 • rhoi cyngor i gleientiaid ar strategaethau
 • ysgrifennu datganiadau i'r wasg, cyhoeddiadau, sgriptiau ac erthyglau
 • cynnal perthnasau da â'r cyfryngau, trefnu cyfweliadau ar y teledu neu'r radio, a chynadleddau i'r wasg ac ati.
 • trefnu digwyddiadau arbennig, cynadleddau, arddangosfeydd, diwrnodau agored ac atii hybu'r sefydliad
 • a gwneud cyflwyniadau.

Mae rhai mudiadau - yn enwedig cyrff cyhoeddus - yn cyflogi swyddog y wasg. Agwedd arbenigol o'r maes cysylltiadau cyhoeddus yw hyn yn effeithiol. Mae swyddogion y wasg yn delio â'r cyfryngau (e.e. papurau newyddion, radio a theledu) ac yn cyhoeddi datganiadau i'r wasg.

Gwaith mewnol a gwaith ymgynghori

Bydd gan sefydliad mawr ei adran CC fewnol ei hun, a'i gwaith yw darparu hunaniaeth a delwedd gorfforaethol gadarnhaol i'w gyhoedd a'i gwsmeriaid. Gall yr adran CC fod yn gyfrifol am hybu cynnyrch, marchnata a chysylltiadau defnyddwyr. Gall gynhyrchu taflenni i'r cwmni a threfnu digwyddiadau a chynadleddau.

Bydd cwmni ymgynghori yn cynnig gwasanaethau CC i nifer o gleientiaid. Bydd rhai ymgynghoriaethau yn arbenigo mewn delio â chwmnϊoedd mewn sector arbennig yn unig, fel cyllid neu ofal iechyd. Rhaid i staff sy'n gweithio fel ymgynghorwyr fod yn hyblyg er mwyn gallu gwneud gwaith gan fudiadau gwahanol ar yr un pryd. 

Y gofynion

I weithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus, bydd angen:

 • bod â diddordeb mewn materion cyfoes a'r straeon newyddion diweddaraf
 • meddu ar sgiliau da o ran cyfathrebu, trefnu a gweithio mewn tîm
 • safon uchel o lythrennedd
 • creadigedd
 • bod yn hyblyg ac agored eich agwedd, gan y bydd anghenion cleientiaid yn amrywio
 • gallu cwrdd â llinellau terfyn a bod yn ddigyffro mewn argyfwng
 • bod â digon o egni a stamina.

Cymwysterau a hyfforddiant

Nid oes yna batrwm pendant o hyfforddiant ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus er bydd gradd gan y rhan fwyaf o swyddogion cysylltiadau cyhoeddus. Mae unrhyw bwnc gradd yn debygol o fod yn dderbyniol, yn enwedig os yw'n berthnasol i sefydliad y cyflogwr. Mae cystadleuaeth frwd am fynediad felly bydd unrhyw brofiad ‘rydych yn cael, wrth astudio er enghraifft, yn fantais.

Gall rhai gweithwyr newydd ymuno trwy gynllun hyfforddi rheolwyr cyffredinol y cwmni ac yna yn arbenigo mewn gwaith cysylltiadau cyhoeddus. Mae rhai cwmnïau mawr o ymgynghorwyr yn cynnig cynlluniau i raddedigion dan hyfforddiant ym maes cysylltiadau cyhoeddus. Mae rhai aelodau o staff cysylltiadau cyhoeddus yn symud i weithio yn y maes ar ôl cael profiad mewn maes tebyg, er enghraifft marchnata, newyddiaduraeth neu hysbysebu. Mae hi hefyd yn bosibl dechrau ar adain weinyddol neu ysgrifenyddol cwmni neu adran, gyda'r nod o symud i waith proffesiynol ar ôl cael cefndir cyffredinol.

 • Cynigir nifer o gyrsiau gradd ac ôl-raddedigmewn cysylltiadau cyhoeddus a phynciau cysylltiedig - caiff rhai ohonynt eu cydnabod gan y Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig (CIPR).
 • Mae'r CIPR yn cynnig cymwysterau cysylltiadau cyhoeddus trwy gyrsiau rhan-amser a gynhelir gan ddarparwyr dysgu amrywiol. Mae'r rhain yn cynnwys Dyfarniad Sylfaen  i unrhywun sy'n ystyried gyrfa ym maes cysylltiadau cyhoeddus,tystysgrif uwch sy'n addas i raddedigion sy'n newydd i'r diwydiant neu sy'n ystyried gyrfa mewn cysylltiadau cyhoeddus a Diploma ar gyfer y rheiny sy'n gweithio eisoes sydd am gael swydd fwy strategol.
 • Mae cymwysterau perthnasol, gan gynnwys Diploma mewn Cyfathrebu Marchnata a Diploma mewn Rheoli Cyfryngau Digidol, yn cael eu cynnig gan Sefydliad CAMhefyd.

Tâl a rhagolygon

Mae nifer y swyddi CC yn y DU yn tyfu yn gyflym. Gall staff mewnol gael swyddi fel rheolwr CC a phennaeth cyfathrebu. Mewn ymgynghoriaethau CC, gall swyddog gweithredol cyfrifon llwyddiannus gael dyrchafiad i swydd rheolwr cyfrifon ac yna cyfarwyddwr. Gyda'r sgiliau cywir, gallwch gael dyrchafiad o fod yn weithredwr cyfrifon iau i fod yn weithredwr uwch yn gymharol gyflym.

Oddeutu £19-£25,000 yw cyflog swyddogion a gweithredwyr cyfrifon . £30-60,000+ yw cyflog rheolwyr cyfrifon a chyfarwyddwyr.Yn ôl at y top...

Am fwy o wybodaeth

CIPR (Chartered Institute of Public Relations) -  Ffôn: 020 7631 6900. Gweler y wefan am wybodaeth am yrfaoedd a rhestr o gyrsiau a gymeradwyir gan y CIPR
http://www.cipr.org.uk/  The CAM Foundation (Communication, Advertising and Marketing Education Foundation) -  Ffôn: 01628 427120. Rhan o'r CIM (gweler isod).
http://www.camfoundation.com/  The Chartered Institute of Marketing (CIM) - manylion cysylltu fel uchod.
http://www.cim.co.uk/  Public Relations Consultants Association (PRCA) -  Ffôn: 020 7233 6026.
http://www.prca.org.uk/Cliciwch ar ‘Career Advice' ar wefan swyddi PRCA isod i lawrlwytho The FrontLine Guide to a Career in PR. Mae'r canllaw yn rhestru ymgynghoriaethau sy'n cynnig cynlluniau hyfforddi i raddedigion. http://www.prcajobs.org.uk  Working in Marketing, Advertising & PR -cyhoeddwyd gan Babcock Lifeskills, £8.50.

© Hawlfraint 2011, Cedwir pob hawl - Nord Anglia Lifetime Development SW Ltd