My Future

eClips

Gwneud ffilmiau

Taflen PA 02
Gorffennaf 2009

Mae llawer o wahanol alwedigaethau o fewn y diwydiant ffilm a fideo.  Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gofyn am wybodaeth ac arbenigedd technegol yn ogystal â brwdfrydedd. Mae'r meysydd gwaith hyn yn cynnwys gweithredu camerâu ac offer sain a chyfarwyddo a chynhyrchu. Bydd cyfleoedd i'w cael yn fwy aml gyda chwmnïau teledu na chwmnïau ffilm, yn enwedig i'r rhai sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Darllen mwy...

Mae miloedd o bobl yn gweithio yn y diwydiant ffilm a fideo yn y DU. Mae nifer gynyddol o swyddi yn y maes hwn yn ymwneud â thechnoleg ddigidol. Mae yna gystadleuaeth frwd am swyddi.

Yn dibynnu ar y swydd, efallai y byddai angen y canlynol arnoch:

 • brwdfrydedd, ymrwymiad, dyfalbarhad ac amynedd
 • synnwyr datblygedig am liw, siâp a chyfansoddiad
 • gallu technegol - dealltwriaeth o electroneg, golau a gwaith lens a thechnoleg ddigidol fwy newydd
 • bod yn fodlon gweithio oriau hir pan fydd angen
 • sgiliau gweithio mewn tîm
 • sgiliau gwneud penderfyniadau ar gyfer golygu ffilmiau a fideos
 • dychymyg creadigol.

Y diwydiant ffilm

Mae ffilmiau Prydain wedi cael llwyddiant mawr dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae'n ddiwydiant bach o hyd. Felly, mae'n eithaf anodd cael swydd ym myd ffilmiau. Mae tua 90% o bobl yn y diwydiant ffilm yn gweithio ar eu liwt eu hunain yn hytrach na mewn swydd barhaol amser llawn. Mae cyfnodau o ddiweithdra rhwng prosiectau yn gyffredin iawn.

Mae'r tâl yn gallu bod yn dda iawn pan fyddwch chi'n gweithio, ond mae'r oriau'n gyfnewidiol iawn. Mae'r gwaith yn amrywio o fod yn ddiddorol a manwl dros ben i gyfnodau hir o ddiflastod yn eistedd o gwmpas - yn disgwyl am yr amodau iawn ar gyfer llun arbennig. Yn aml, mae contractau cyflogaeth yn cynnwys termau ac amodau safonol sydd wedi'y cytuno ag undebau, fel BECTU, er lles eu haelodau.

Cyfarwyddo ffilmiau

Mae cyfarwyddwyr ffilmiau yn penderfynu ar steil creadigol ffilm ac yn gwneud penderfyniadau ymarferol sy'n troi eu gweledigaeth yn realiti (gan ddewis actorion, criw a lleoliadau, ymarferion cyfarwyddo a pherfformiadau go iawn, rheoli'r adrannau sain, goleuo a golygu a.a.) Os ydych chi am fod yn gyfarwyddwr ffilmiau, mae'n rhaid ichi fod yn dalentog a chreadigol, â sgiliau arwain a chyfathrebu ac ymroddiad i wneud ffilmiau. Gallech ddechrau trwy ennill profiad trwy weithio â cwmnïau teledu, mewn cynhyrchu hysbysebion teledu neu gyfarwyddo dramâu llwyfan. Rhaid ichi fod yn barod i achub ar unrhyw gyfle neu brofiad, a bod yn barod i gael eich barnu.

Cynhyrchu

Y cynhyrchydd sy'n goruchwylio'r holl broses o wneud ffilm o safbwynt busnes; darganfod sgript â photensial ac yna rheoli timau o bobl a'r cyllid sydd angen i greu'r cynhyrchiad terfynol. Mae angen iddo/iddi ddeall y prosesau creadigol. Gallech ennill profiad mewn ffordd debyg i gyfarwyddwr (gweler uchod).

Defnyddio camera

Mae tîm camera yn cynnwys dynion neu fenywod camera, sy'n cael eu cynorthwyo gan bobl sy'n gyfrifol am oleuo, gosod y ffocws, llwytho ffilm i'r camerâu analog traddodiadol, gweithio'r clepiwr a recordio sawl gwaith y bydd sefyllfa'n cael ei ffilmio, a symud craen y camera (y "dolly grip"). Hefyd mae yna gyfarwyddwr ffotograffiaeth cyffredinol. Mae cyfleoedd ar gael ar gyfer defnyddwyr camera dan hyfforddiant gyda chwmnïau teledu, ond mae'r math o brofiad a gynigir ar gyrsiau ffilm/teledu yn ddefnyddiol iawn. Mae profiad o waith gyda chamera llonydd hefyd yn ddefnyddiol, a gyda thechnoleg ddigidol, bellach mae gweithredwyr camera yn cael eu hyfforddi i weithio gydag offer fideo digidol.

Golygu

Mae'r golygydd yn cymryd y deunydd i gyd sydd wedi'i ffilmio, y sain sydd wedi recordio, a'r effeithiau cyfrifiadurol ac yn eu rhoi at ei gilydd a'u trefnu i wneud y ffilm terfynol, gan ddefnyddio meddalwedd digidol arbenigol fel arfer. Mae'r golygydd yn penderfynu ar drefn popeth, a beth i dorri allan, wrth gadw mewn golwg ‘gweledigaeth' y cynhyrchydd, dilyniant a symudiad y ffilm. Mae'r rôl felly yn cyfuno ymwybyddiaeth artistig â sgiliau technegol. Gall y gwaith achosi pwysau anferth hefyd. Efallai y bydd cyrsiau ffilm a theledu yn cwmpasu'r sgililau sydd angen ar gyfer golygu.

Sain

Bydd nifer o wahanol bobl yn ymwneud â chael y sain yn iawn ar ffilm, fel y recordydd sain, gweithredydd bŵm a'r cynorthwyydd sain. Ar leoliad, mae'n rhaid symud microffon bŵm i glywed deialog yr actorion. Rhaid i'r tîm sain wneud yn siŵr bod y sain a glywir o ansawdd digon da, ac nad yw'n cynnwys unrhyw effeithiau sain nad oes mo'u hangen! Rhaid iddynt hefyd sicrhau bod ceblau, a chysgodion o'r bŵm allan o olwg y camera. Rhaid i'r sain gael ei 'gymysgu' i gael y cydbwysedd iawn. Gall technegwyr yn y stiwdio ychwanegu effeithiau pellach, fel cerddoriaeth trwy ddefnyddio cyfrifiadur.

Gall fod cyfleoedd i ddechrau gweithio ar ffilmiau byr neu fideos cerddoriaeth neu fel cynorthwyydd i recordydd sefydledig. Mae unrhyw brofiad o offer recordio sain yn ddefnyddiol, ynghyd â gwybodaeth sylfaenol dda o ffiseg. Gweler taflen GE 06 am fwy o fanylion.

Dillad, setiau a phropiau

Ar gyfer cynllunio dillad neu setiau, bydd angen ichi gael hyfforddiant arbenigol i allu gweithio yn y maes cystadleuol hwn. Ar gyfer gwaith gwisgoedd, rhaid meddu ar brofiad gyda theilwriaid theatr, neu mewn adrannau gwisgoedd theatr ynghyd â safon uchel mewn gwnïo. Mae'r meistr/meistres propiauyn gyfrifol am wneud yn siŵr bod pob gwrthrych sy'n cael ei ddefnyddio mewn set neu leoliad yna pan fydd ei angen, ac yn iawn ar gyfer y cyfnod a'r lle sy'n cael eu cynrychioli. Mae angen llawer o ymchwil, yn ogystal â chydweithio â'r cynllunwyr setiau a dillad.

Gwaith trydan a goleuo

Mae technegwyr yn gyfrifol am oleuo setiau a'r gwaith trydanol arall i gyd. Mae cefndir a hyfforddiant da mewn gwaith trydan yn hanfodol, ynghyd â phrofiad mewn gwaith teledu neu waith theatr.

Gwaith styntwyr

Mae mwy a mwy o styntiau yn cael eu creu ar gyfrifiadur, am resymau ariannol a diogelwch. Felly mae'r gwaith sydd ar gael i styntwyr yn lleihau. Er mwyn bod yn styntiwr, mae'n rhaid ichi fod yn berfformiwr ac yn dechnegydd - gan gymysgu sgiliau dramatig gyda champau technegol - gydag ystod o sgiliau fel gyrru, parasiwtio, marchogaeth, gymnasteg a chrefft ymladd. Ceir rhagor o wybodaeth am waith styntwyr yn nhaflen Q 01 yn y gyfres hon.

Animeiddio

Bydd animeiddwyr yn gwneud dilyniannau ffilm byr wedi'u hanimeiddio a chartwnau, gan ddefnyddio darluniau, modelau, graffeg gyfrifiadurol neu ffotograffiaeth. Rhoddir gwybodaeth bellach am animeiddio yn nhaflen PA 01 yn y gyfres hon.

Gwaith effeithiau arbennig

Bydd goruchwylwyr effeithiau arbennig yn creu effeithiau sy'n digwydd yn 'fyw' o flaen y camera, ac effeithiau gweledol sy'n cael eu harosod ar y ffilm yn ddiweddarach. Mae angen iddyn nhw fod yn artistig, yn llawn dychymyg, gyda sgiliau gwyddonol, peirianyddol, cyfrifiadurol ac electronig, a gwybodaeth o dechnegau gwneud ffilmiau. Gwelwch daflen PA 05 yn y gyfres hon i gael mwy o wybodaeth.

Gyrfaoedd eraill ym maes ffilmiau

Mae swydd ysgrifennwyr cynhyrchuyn gyfrifol iawn sy'n ymwneud â llawer mwy na theipio llythyrau ac ateb y ffôn. Byddai cwrs ysgrifenyddol/cynorthwy-ydd personol yn gefndir addas, ac yna profiad gyda chwmni darlledu. Yn aml daw ysgrifenwyr sgriptiauo gefndir ysgrifennu creadigol, er bod ysgrifennu ar gyfer ffilmiau yn wahanol iawn i fathau eraill o ysgrifennu. Gallai sgript ar gyfer ffilm hir gynnwys nifer gymharol fach o dudalennau o ddeialog, ond gall gymryd hyd at ddwy flynedd i'w chwblhau.

Bydd cyfarwyddwyr castioyn gweithio'n agos â'r cyfarwyddwr i ddod o hyd i'r actorion iawn i'r rolau.

Bydd gwaith dilynianta goruchwylio sgriptiauyn golygu cadw cofnodion manwl gywir o bob llun, o nodi faint o amser mae'n ei gymryd i nodi manylion symudiadau'r actorion, gan weithio'n agos â'r tîm camera a'r cyfarwyddwr.

Mae llawer o swyddi gwahanol sy'n cyfrannu at greu ac adeiladu setiau ffilmiau, o ‘riggers'sy'n symud offer goleuo trwm ac yn rhoi sgaffaldiau at ei gilydd, i blastrwyr, seiri coeda cherflunwyr.

Mae llawer o bobl yn y diwydiant ffilmiau yn dechrau eu gyrfaoedd fel rhedwyr. Maen nhw'n llythrennol yn rhedeg o gwmpas yn sicrhau bob popeth yn ei le, ac yn mynd ar negesauon ar gyfer actorwyr, cyfarwyddwyr a thechnegwyr. Mae dod yn redwr yn ffordd dda o gael profiad a'ch helpu i benderfynu ym mha faes ffilmiau yr hoffech chi weithio ynddo. I fod yn redwr rhaid i chi fod yn drefnus, yn frwdfrydig ac yn barod i weithio oriau hir. Mae llawer o gystadleuaeth ar gyfer swyddi gwag, ac mae gan rai ymgeiswyr gymwysterau lefel uchel. Mae gwybodaeth am fod yn redwr, a chysylltau defnyddiol i'w ffeindio ar wefan Skillset (manylion ar ddiwedd y daflen hon).

Dechrau gyrfa

Fel yr esbonir uchod, mae rhoi pobl yn dechrau eu gyrfa fel rhedwyr. Fodd bynnag, mae nifer o ffyrdd eraill I ddechrau yn y diwydiant ffilmiau.

Gweithio a Dysgu

Mae NVQs perthnasol o lefel 2 i 4 a chymwysterau cysylltiedig â gwaith eraill ar gael ar gyfer pobl sy'n gweithio ym maes ffilmiau, teledu a chynhyrchu fideos, a gellir ennill y rhain drwy asesiad yn y gweithle. Mae Prentisiaeth Uwchmewn crefft setiau ar gael ar gyfer seiri coed, plastrwyr a pheintwyr sy'n gweithio ar setiau ffilm. Yn ogystal mae Prentisiaeth Uwch mewn cyfryngau creadigol a digidol yn 2010. Am fwy o wybodaeth am Brentisiaethau, cysylltwch â Skillset neu gall pobl ifanc gysylltu â'u gwasanaeth Connexions/gyrfaoedd lleol.

Technoleg sy'n Newid

Un llwybr mynediad yw trwy'r cynllun Changing Technologiesa gynigir ambell waith (yn dibynnu ar y cyllid sydd ar gael) trwy FT2 - (Film and Television Freelance Training). Rhoddir hyfforddiant llawn amser ar gyfer cynorthwywyr o fewn adrannau amrywiol megis propiau, camera, golygu, cynhyrchu, gwallt a cholur, celf, sain, dillad a goruchwylio sgriptiau. Rhaid i ymgeiswyr ddal trwyddde yrru amodol o leiaf. Mae gofynion eraill yn amrwyio yn ôl y swydd. Mae cystadleuaeth yn frwd ar gyfer llefydd ac mae profiad gwaith blaenorol ym maes teledu neu chynhyrchu ffilmiau yn hanfodol. Mae hyfforddeion yn derbyn lwfans misol ac mae disgwyl iddynt fyw yn Llundain. Am fwy o wybodaeth, ac i ddarganfod a yw hyfforddeion newydd yn cael eu recriwtio, gweler y wefan FT2 (manylion ar ddiwedd y daflen hon).

Addysg bellach

Mae rhai colegau addysg bellach ac annibynnol arbenigol yn cynnig cyrsiau yn y cyfryngau a thechnegau ffilm a fideo. Mae cyrsiau sy'n arwain at gymwysterau cenedlaethol BTEC mewn cynhyrchu cyfryngau, Lefel A yn y cyfryngau: cyfathrebu a chynhyrchu, Diploma Uwch mewn creadigol a'r cyfryngau (ar gael mewn rhai ysgolion a cholegau yn Lloegr) yn rhoi cyflwyniad bras i'r diwydiant. I gael eich derbyn ar gyrsiau ar y lefel hon, rhaid ichi fod â chymwysterau cyfwerth â phedwar TGAU graddau A*-C fel arfer.

Os oes diddordeb arbennig gennych mewn gwaith camera neu sain, gallech ddechrau ar un o'r cyrsiau y soniwyd amdanyn nhw uchod. Fel arall, gallech ddilyn cwrs technegol sy'n cynnig profiad ymarferol perthnasol a'r cyfle i arbenigo mewn rhai mathau o gamera a / neu offer sain.

Am wybodaeth ynglŷn â chyrsiau byr a gynigir gan ddarparwyr hyfforddiant preifat, cysylltwch â Skillset neu edrychwch ar wefan Skillset Careers am wybodaeth.

Addysg uwch

Mae yna ystod o gyrsiau addysg uwch mewn astudiaethau ffilm ac mewn agweddau mwy arbenigol ar y gwaith e.e. cynhyrchu ffilm. Mae angen o leiaf dwy Lefel A neu'r cyfwerth ar gyfer mynediad i gyrsiau gradd fel arfer. Mae rhai sefydliadau yn argymell cwblhau cwrs sylfaen celf a dylunio yn gyntaf. Mae yna hefyd gyrsiau HND a gallwch ddechrau ar y rhain gyda chymhwyster BTEC Cenedlaethol neu efallai NVQ 3. Mae cyrsiau gradd Sylfaen ar gael hefyd. Darllenwch lawlyfrau'r sefydliadau yn ofalusgan fod nifer o gyrsiau 'ffilm' a gynigir yn cynnwys gwaith theori, yn hytrach na thechnegau ymarferol. Mae'n bwysig edrych yn ofalus ar y cyfleusterau technegol sydd ar gael yn y sefydliadau gwahanol, a'r cysylltiadau diwydiannol y mae'r cyrsiau'n eu cynnig.

Mae yna gyrsiau ôl-raddedig mewn pynciau fel astudiaethau ffilm, cyfarwyddo a chynhyrchu ffilmiau, cynhyrchu teledu a chynhyrchu cyfryngau, a allai fod yn ffordd i mewn i'r diwydiant ar ôl cwrs gradd fwy cyffredinol.

 

D.S. Yn Academi Skillset yn Efrog Newydd, mae chwech academi sgrin ac academi busnes ffilm. Sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yw'r rhain a ystyrir yn ‘ganolfannau rhagoriaeth' gan ddiwydiant ffilmiau'r DU. Mae Skillset wedi cyflwyno ystod o fentrau eraill i wella hyfforddiant o fewn y diwydiant.

Llwybrau eraill

Ffordd arall yw cael swydd gyda chwmni teledu ac yna symud i waith cynhyrchu lle mae ffilm yn cael ei defnyddio ar leoliad. Mae'r posibilrwydd o wneud gwaith creadigol ym maes teledu yn debygol o fod yn uwch na'r posibilrwydd o gael gwaith yn y byd cynhyrchu ffilm fasnachol. Mae hefyd nifer gynyddol o gwmnïau annibynnolyn cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni fideo ar gyfer teledu, ac mae stiwdios fideoyn gwneud ffilmiau at ddibenion hyfforddiant a chyhoeddusrwydd a.a. (gweler isod). Mae'r rhain hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddechrau yn y busnes gwneud ffilmiau.

Cynhyrchu fideo/DVD

Mae cwmnïau cynhyrchu fideos yn gwneud:

 • fideos/DVDs hyrwyddo i grwpiau pop a chwmnïau recordio
 • ffilmiau hyfforddiant ac addysg - at ddefnydd cyffredinol neu i gwmnïau unigol
 • fideos/DVDs corfforaethol - at ddibenion cysylltiadau cyhoeddus a marchnata
 • ffilmiau hir - mae rhai ffilmiau yn cael eu rhyddhau ar fideo/DVD yn unig; mae rhai eraill yn cael eu gwneud ar fideo i'w darlledu ar deledu.

Mae cwmnïau cynhyrchu fideos yn fusnesau bach fel rheol felly rhaid i staff allu ymgymryd ag ystod o dasgau. Nid oes unrhyw ddulliau ffurfiol o gael swyddi yn y maes, ond mae cyrsiau ffilm gydag unedau dewisol mewn llun symudol/fideo ar gael. Edrychwch ar gronfeydd data cyrsiau addysg bellach ac addysg uwch, gwefannau a chyfeirlyfrau i gael gwybodaeth am gyrsiau penodol.

Mae offer fideo yn ddrud felly mae angen technegwyr yn y busnes fideo, gymaint ag y mae eu hangen yn y busnes teledu, ond ni fyddan nhw mor arbenigol fel arfer. Bydd y rhan fwyaf o dechnegwyr yn dysgu eu crefft gyda chwmni gweithgynhyrchu neu gwmni trwsio. Fel arfer, ni all cwmnïau fideo fforddio hyfforddi technegwyr o'r dechrau.

Mae defnyddio cyfrifiaduron yn bwysig, yn enwedig ym meysydd graffeg gyfrifiadurol ac animeiddio yn ogystal â phrosesu a golygu. Felly, mae'n bosibl y bydd yna rai swyddi ar gyfer rhaglenwyr cyfrifiaduron a pheirianwyr.

Efallai y bydd cyfleoedd ar gael ar gyfer pobl gyda brwdfrydedd a dyfalbarhad sy'n barod i ddechrau ar y gwaelod a dysgu cymaint ag y gallan nhw. Os oes gennych chi sgiliau technegol neu weinyddol, neu os oes dawn artistig gennych, mae cwmnïau yn fwy tebygol o fod â diddordeb ynoch chi.Yn ôl at y top...

Am fwy o wybodaeth

BECTU (The Media & Entertainment Union)- 373-377 Clapham Road, London SW9 9BT. Ffôn: 020 7346 0900.
http://www.bectu.org.uk/
FT2(Film and Television Freelance Training)
- 3rd Floor, 18-20 Southwark Street, London SE1 1TJ. Ffôn: 020 7407 0344. Am wybodaeth ar y rhaglen hyfforddiant Changing Technologies:
http://www.ft2.org.uk/ Skillset- Focus Point, 21 Caledonian Road, London N1 9GB. Skillset yw'r Cyngor Sector Sgiliau ar gyfer cyfryngau creadigol. Gall Skillset Careersddarparu gwybodaeth a chyngor am yrfaoedd ym maes ffilmiau. Llinell gymorth gyrfaoedd: 08080 300 900 (yn Lloegr a Gogledd Iwerddon) neu 0800 0121 815 (yng Nghymru).
www.skillset.org/careers www.skillset.org/film BFI (British Film Institute)- 21 Stephen Street, London W1T 2LN. Ffôn: 020 7255 1444. Mae gan y wefan gyfleuster chwilio am gyrsiau.
www.bfi.org.uk/learn Working in Creative & Media- cyhoeddwyd gan VT Lifeskills, £8.50
Getting into Films & Television -cyhoeddwyd gan How To Books, £12.99
Contacts- cyhoeddwyd gan Spotlight, 7 Leicester Place, London WC2H 7RJ. Ffôn: 020 7437 7631. Arweiniad blynyddol sy'n rhestri cysylltiadau yn y diwydiant adloniant. £12.50 (a £3.00 p&p). Mae Spotlight hefyd yn cyhoeddi cofrestr o berfformwyr styntiau.
http://www.spotlight.com/Mae cyfeirlyfr arlein am ddim o gwmnïau ffilm a theledu a gwasanaethau:
http://www.theknowledgeonline.com/Mae ffynhonnell ddefnyddiol arall o wybodaeth yn cynnwys rhestr o fudiadau a darparwyr perthnasol o gyrsiau llawn-amser, gweithdai a chyrsiau byr ar gael ar:
http://www.britfilms.com/

© Hawlfraint 2011, Cedwir pob hawl - Nord Anglia Lifetime Development SW Ltd