Twf Swyddi Cymru

Os ydych wedi bod yn ystyried cyfle busnes newydd, cynllun ehangu neu arallgyfeirio, yna gall Twf Swyddi Cymru roi hwb i’ch syniadau.

Os gyflogwch chi berson ifanc di-waith, fe dalwn ni 50% o gost yr  Isafswm Cyflog Cenedlaethol am eu hoedran iddyn nhw am y 6 mis cyntaf.

Os ydych yn gyflogwr ac eisiau mwy o wybodaeth, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rhaglen newydd yna cysylltwch gyda llinell gymorth Porth Sgiliau  03000 6 03000 neu cwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb drwy glicio ar y ddolen.

Y buddion i’ch busnes

  • Fe dalwn ni 50% o gyflog y person ifanc a gyflogir gennych, am chwe mis
  • Caiff eich swydd ei hysbysebu i bobl ifanc sy’n barod am waith ac sy’n egnïol, yn frwdfrydig ac yn ymroddedig
  • Fe gewch gymorth recriwtio am ddim
  • Byddwch yn rhoi cyfle euraidd i berson ifanc i ddechrau ar yrfa dda

Pa gymorth a gawn ni?

Dylai hon fod yn swydd go iawn. Rydyn ni’n ymwybodol bod recriwtio staff newydd yn cymryd amser ac ymdrech. Fe gewch gefnogaeth asiant a fydd yn eich galluogi chi i gael y gorau o’ch gweithiwr newydd o’r diwrnod cyntaf un.

I helpu gyda’r broses recriwtio, rydyn ni wedi contractio asiantau ledled Cymru i weithio gyda chi. Gallan nhw roi cyngor a chymorth am ddim ichi i ddod o hyd i ymgeiswyr priodol.

Hefyd, byddwn yn rhestru’r holl swyddi gwag yn adran Twf Swyddi Cymru ar wefan gyrfacymru.com. Yna, gall pobl ifanc sy’n barod am waith wneud cais ar-lein.

Eich ymrwymiad chi

Am ein cyfraniad o 50% o gost cyflog eich gweithiwr newydd a'ch helpu i gael hyd i'r ymgeisydd mwyaf addasm, rydyn ni am ofyn ichi am ambell i warant.
  • Rhaid i’r person ifanc gael ei gyflogi am rhwng 25 a 40 awr yr wythnos gyda chontract am  6 mis o leiaf
  • Rhaid i bob swydd a grëir fod yn swyddi ychwanegol i’ch anghenion gweithlu cyfredol. Ni allwch lenwi swydd sydd eisoes wedi ei hysbysebu, na chreu swydd i gyflenwi am salwch neu gyfnod mamolaeth
  • Dylai pob swydd a grëir fod yn gynaliadwy gyda’r nod o gadw’r gweithiwr y tu hwnt i’r cyfnod cychwynnol o chwe mis.Os yw’r person wedi creu argraff mewn chwe mis, dychmygwch faint o gaffaeliad y gallai fod i’ch busnes ar ôl hyfforddiant trylwyr, fel prentisiaeth er enghraifft.


A yw fy musnes yn gymwys am gymorth?

Mae yna feini prawf, ac mae’n rhaid i’r cyflogwr fod wedi masnachu am o leiaf chwe mis yn y sector preifat neu’r trydydd sector ac wedi’i leoli yng Nghymru. Cefnogir rhaglen Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
Gobeithir y bydd y person ifanc yn cael cyflogaeth gyda chi.  

Gallwch gofrestru eich diddordeb nawr drwy gwblhau ein ffurflen mynegi diddordeb isod.


A phwy dylwn i gysylltu?

Ffoniwch linell gymorth Porth Sgiliau ar 03000 6 03000 am gyngor neu gymorth pellach ar sut i gymryd rhan neu cwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb drwy glicio ar y ddolen.