Sefydlu eich busnes eich hun

Starting your own business

Meddwl am sefydlu busnes?

Pam fyddech chi’n gweithio i chi’ch hun yn hytrach na gweithio i rywun arall? I lawer iawn o bobl, mae’r syniad o ‘fod yn fos eich hun’ yn apelio. Chi sy’n rheoli’ch dyfodol eich hun, a chi sy’n gwneud y penderfyniadau i gyd. Rydych yn cael y cyfle i roi eich syniadau ar waith a gwneud arian ohono gydag ychydig o gynllunio!

Ond mae yna risgiau hefyd. Dim ond un ymhob tri o fusnesau newydd yn y DU sy’n llwyddo yn y tair blynedd gyntaf.  Felly, mae’n bwysig eich bod yn gwneud eich ymchwil a chael help cyn cymryd y cam hwn.

Beth bynnag yw’ch opsiynau gyrfa, yn aml bydd cyfle i chi ystyried gweithio i chi’ch hun. Mae pobl yn dechrau eu busnesau eu huanin mewn amrywiaeth o feysydd pa un a ydych eisiau bod yn drefnwr angladdau, newyddiadurwr, cyfreithiwr, pypedwr, cyflenwr meddygol neu gerddor. Felly, os yw’n rhywbeth nad ydych wedi’i ystyried o’r blaen neu os ydych yn barod i fynd, bydd hyn yn eich helpu i asesu’ch sgiliau a’ch agweddau, eich helpu i ddeall sut brofiad yw e, a’ch rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau sy’n gallu helpu.

Beth sydd ei angen arnoch i redeg eich busnes eich hun?

Efallai eich bod yn meddwl bod angen i chi fod yn fath arbennig o berson i ddechrau busnes. Mae Evan Davies, cyflwynydd rhaglen Dragon’s Den ar y BBC, yn awgrymu mai dyma’r nodweddion personol arferol sydd gan entrepreneur:

 • hyder
 • symbyliad
 • penderfynoldeb
 • gwydnwch
 • gweithiwr tîm
 • bod yn barod i gymryd risg
 • gweithgar.

Os yw’r agwedd iawn gennych, does dim terfyn ar eich beth allwch ei gyflawni fel eich bos eich hun. Rydym i gyd wedi clywed am yr entrepreneuriaid llwyddiannus Syr Alan Sugar, Oprah Winfrey ac Anita Roddick. Ond peidiwch ag anghofio’r llu o blymwyr, ceidwaid siop, mecanyddion, trinwyr gwallt ac eraill yn eich ardal leol sy’n rhedeg busnesau proffidiol a llwyddiannus.

Mae’r cyfrifoldeb o fod yn fos eich hun yn gallu codi ofn arnoch, ond does dim rhaid iddo pan fo cymaint o gymorth a chyngor ar gael i chi yng Nghymru. Cewch help ar bethau fel grantiau ariannol a chyngor marchnata am ddim. Pwy a ŵyr beth allech ei gyflawni gyda’r cymorth iawn a chredu ynoch chi’ch hun.

Oes gennych y nodweddion sydd eu hangen?

Er mwyn eich helpu i fyfyrio uwchben eich cymhelliad a’ch addasrwydd ar gyfer hunangyflogaeth, rhowch gynnig ar y rhestr wirio hunangyflogaeth ar wefan Prospects.

Cyn i chi ddechrau arni, cymerwch amser i feddwl am eich menter a’i chynllunio.

 • Beth yw’ch syniad busnes?
  Gall eich syniad busnes ddod trwy gydnabod bwlch yn y farchnad neu greu cynnyrch neu wasanaeth newydd sbon. Os ydych yn cael anawsterau, gofynnwch i’ch ffrindiau neu deulu i drafod syniadau gyda chi. Efallai bod gennych syniad gwych yn barod sydd angen ychydig o feddwl ychwanegol, ac fe allai hynny roi sglein ar eich syniad.
 • Gwnewch eich ymchwil marchnad
  Cyn sefydlu’ch busnes eich hun, gwnewch eich ymchwil marchnad. Bydd rhaid i chi wybod bod digon o bobl eisiau talu am eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth i chi gael gwneud elw ohono.
 • Ysgrifennwch gynllun busnes
  Defnyddiwch ganfyddiadau’ch ymchwil marchnad i ddatblygu’ch cynllun busnes. Mae’n rhaid cael cynllun busnes os ydych yn bwriadu ymgeisio am gyllid. Mae rhai cynlluniau busnes enghreifftiol o’r DU ar gael am ddim yn  BPlans.
 • Cyllido’ch busnes
  Darllenwch y cyngor a roddwyd gan Ymddiriedolaeth y Tywysog, Shell LiveWIRE, Startups, Business in Focus a Busnes Cymru ac adran hunangyflogaeth ar wefan Prospects.
 • Cael hyfforddiant busnes a chyngor ar sefydlu busnes gan gyrff a ariennir gan Lywodraeth Cymru
  Cewch help i ysgrifennu cynllun busnes, gwybodaeth ar faterion fel asesu anghenion yswiriant, treth ac yswiriant gwladol, a gwirio’ch cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n ymwneud â materion fel iechyd, hunangyflogaeth a hawliau eiddo deallusol.

Dyma rai awgrymiadau da i unrhyw un sy’n sefydlu busnes:

 • Agorwch gyfrif banc ar wahân ar gyfer eich busnes a chadw cofnod o’ch incwm a’ch gwariant o’r dechrau. 
 • Dechreuwch yn araf bach, gyda risgiau a chostau lleiaf posibl.
 • Ceisiwch wella pob agwedd ar eich busnes trwy’r amser, a gwrando ar eich cwsmeriaid. Fyddech yn synnu pa mor onest yw pobl pan ofynnwch iddyn nhw sut gallwch wella’ch gwasanaeth. 
 • Peidiwch byth â stopio gwneud eich ymchwil marchnad a gwirio bod eich Pwynt Gwerthu Unigryw yn dal i fod yn unigryw. Mae eich Pwynt Gwerthu Unigryw yn eich gosod chi a’ch busnes ar wahân i’ch cystadleuwyr. Yn syml, dyma pam mae cwsmeriaid yn prynu oddi wrthych chi yn hytrach nag oddi wrth bobl eraill. 
 • Rhowch y gwasanaeth cwsmer gorau posibl. Rhaid i chi gymryd cwynion cwsmeriaid o ddifrif a chywiro camgymeriadau.  
 • Peidiwch ag ofni gofyn cwestiynau gan bobl yn yr un maes o fusnes. 
 • Gofynnwch i ffrindiau neu aelodau o’r teulu i’ch helpu ym mhob agwedd o’ch busnes, fel dylunio gwe, dylunio graffeg, ffotograffiaeth a chysylltiadau’r wasg. 
 • Peidiwch ag ofni rhoi cynnig ar syniadau neu siarad â phobl neu siopau newydd. Y peth gwaethaf a allai ddigwydd yw eu bod yn dweud ‘na’.

Gwybodaeth bellach ar sefydlu'ch busnes eich hun

 • Mae Syniadau Mawr Cymru yn helpu pobl ifanc dan 25 i gychwyn busnes eu hunain. Yma cewch awgrymiadau ac ysbrydoliaeth gan bobl sydd wedi cychwyn busnes yn barod  
 • Mae gan Creu Sbarc wybodaeth ddefnyddiol yn cynnwys astudiaethau achos, digwyddiadau a llawer mwy i ysbrydoli
 • Mae Business in Focus yn cynnig arbenigo mewn cynnig gwybodaeth a chynor i unigolion am gyllido, cychwyn a rhedeg busnes. 
 • Mae Startups yn darparu llawer o adnoddau fel blogiau, astudiaethau achos, fforymau a phodlediaid i ysbrydoli darpar entrepreneuriaid.
 • Mae Cobweb Information for Business yn cyhoeddi gwybodaeth ymarferol am ddim sy’n helpu entrepreneuriaid i sefydlu a rhedeg eu busnesau bychain eu hunain.
 • Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn darparu grantiau yn ogystal â help a chyngor i entrepreneuriaid rhwng 18 a 30 oed fel y mae Shell LiveWIRE.
 • Mae Enterprise4all yn arbenigo mewn cefnogi entrepreneuriaid o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli, fel menywod, pobl ag anableddau, pobl hŷn a’r rhai sy’n dod o gefndiroedd ethnig lleiafrifol.
 • Mae'r Disabled Entrepreneurs Network yn darparu cyfleoedd rhwydweithio a gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer pobl anabl hunangyflogedig.
 • Mae Prime Cymru yn fenter y llywodraeth ar gyfer pobl dros 50 oed sy’n dechrau eu busnes eu hun.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Gwefannau defnyddiol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English