Ymdopi â diswyddiad

Leaving your job  Gall cael eich diswyddo fod yn brofiad anodd, ond gall hefyd gynnig cyfleoedd newydd.

Wrth wynebu cael eich diswyddo rhaid i chi ystyried:

 • Beth yw fy opsiynau?
 • Pwy all fy helpu?

Beth yw fy opsiynau?

Eich opsiynau chi yw:

 • Chwilio am swydd
 • Dychwelyd i astudio er mwyn wellach sgiliau neu’ch cymwysterau – e.e. addysg gymunedol, dysgu o bell, addysg uwch, astudio rhan amser 
 • Newid gyrfa neu ail-hyfforddi e.e. Hyfforddiant yn y gweithle i oedolion 
 • Gweithio oriau hyblyg e.e. Rhan amser, gwaith shifft, rhannu swydd neu weithio o gartref
 • Gweithio ar eich liwt eich hun e.e. Hunan gyflogaeth, gwaith llawrydd, neu ryddfraint 
 • Gwirfoddoli er mwyn ennill profiad gwerthfawr  
 • Symud i ardal newydd i chwilio am waith, gallai hyn gynnwys gweithio dramor.

Pwy all fy helpu?

Rhaglen ariannu yw'r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct) ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i bobl sy'n byw yng Nghymru ac sy'n wynebu'r posibilrwydd o golli'u swyddi.

Gallwch dderbyn dyfarniad hyfforddi o hyd at £1,500 i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau rydych eu hangen i gael swydd. Gallwch hyfforddi tra byddwch yn chwilio am swydd neu gallwch fynd ar gyrsiau i ddysgu'r sgiliau rydych eu hangen, hyd yn oed os ydych yn bwriadu gweithio i chi'ch hun yn y pen draw.

Lawrlwytho'r nodiadau Canllaw ReAct (PDF, 1.5MB, bydd y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd).

Pwy sy’n gymwys?

Mae cymorth o dan gynllun ReAct ar gael i’r rheini:

 • sydd wedi’u diswyddo yn y 3 mis diwethaf. Rhaid iddyn nhw fod yn ddi-waith ar hyn o bryd a heb fod mewn swydd am 6 wythnos yn olynol neu fwy ers iddynt gael eu diswyddo; neu 
 • sydd o dan rybudd diswyddo; ac  
 • sydd heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy’n cael ei ariannu gan sefydliad cyhoeddus ers cael eu diswyddo, gan gynnwys rhaglenni dysgu seiliedig ar waith.

Beth sydd ar gael?

Mae tair elfen i gynllun ReAct:

 • Cymorth gyda Recriwtio a Hyfforddi
 • Grant Dewisol – Hyfforddiant Galwedigaethol
 • Grant Dewisol – Amrywiol

Mae cymorth ar gael i ymgeiswyr cymwys ddysgu sgiliau a chael gwared ar rwystrau sy’n eu hatal rhag dysgu neu ddychwelyd i’r gwaith. Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle gorau posibl iddynt ddod o hyd i swydd newydd, bydd Gyrfa Cymru yn asesu anghenion hyfforddi pob ymgeisydd. Hefyd, bydd Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor ar gyrsiau hyfforddi addas a gynhelir mewn lleoliad sy’n gyfleus iddynt.

Mae’r cymorth ariannol canlynol ar gael i gynorthwyo gyda’r rhan hon o’r pecyn cymorth:

 • cyfraniad tuag at hyfforddiant sy’n gysylltiedig â dysgu sgiliau newydd, hyd at gyfanswm o £1,500;
 • mae modd cael cymorth i dalu costau teithio i gyrsiau hyfforddiant;
 • telir costau llety dros nos, lle bo hynny’n briodol;
 • cynigir cymorth i dalu costau gofal plant i bobl sy’n mynychu hyfforddiant (yn amodol ar gyfyngiadau a thelerau).
 • cymorth eithriadol gyda chost offer ar gyfer unigolion sydd ag anhawster dysgu, anabledd, neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eu gwaith.

Mae modd i chi gael rhagor o wybodaeth am ReAct un ai drwy gysylltu â’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol neu drwy ffonio ein llinell gymorth am ddim ar 0800 028 4844.

 

Ariannu ar gyfer Dysgu os ydych yn ddi-waith

Os ydych yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau 

 • Cewch wneud rhywfaint o astudio rhan-amser heb iddo effeithio ar eich budd-daliadau. Gwiriwch gyda’r Canolfan Byd Gwaith cyn i chi ddechrau cwrs. 
 • Mae rhai cyrsiau, yn cynnwys cyrsiau i’ch helpu i wella darllen, ysgrifennu a rhif, am ddim. Mae amrywiaeth eang o gyrsiau am ddim ar gael os ydych ar fudd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm. Gall help fod ar gael gyda chostau gofal plant a chostau eraill hefyd.  
  Mwy o wybodaeth ar gymorth ariannol i ddysgwyr sy’n oedolion sy’n byw yng Nghymru 
  Mwy o wybodaeth ar gymorth ariannol i ddysgwyr sy’n oedolion sy’n byw yn Lloegr
 • Os ydych ar y rhaglen ddysgu Camau at Waith i oedolion 18 oed a hŷn, fe allech gael taliad hyfforddi ychwanegol ar ben eich taliadau budd-daliadau.

Dychwelyd i’r gwaith ar ôl diswyddiad

Fe allech fod yn gymwys i ymgeisio am arian ReAct i helpu i dalu cost cyrsiau neu hyfforddiant i’ch helpu i gael swydd newydd. Gellir defnyddio’r arian hwnnw i dalu costau hyfforddi hyd at £1,500.  Efallai cewch ymgeisio am help gyda chostau ychwanegol fel gofal plant.  Cysylltwch â Gyrfa Cymru i ofyn am ymgeisio.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Help a chyngor

SA1 icon  Cadw'ch cymhelliad
SA2 icon 38 px  Cael syniadau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English