Profiad gwaith ac interniaethau

Dywedodd 63% o gyflogwyr Cymru fod profiad gwaith perthnasol yn hanfodol neu’n angenrheidiol i bobl sy’n gwneud cais i ymuno â’u cwmni.

(Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, 2015)

Beth yw profiad gwaith?

Ystyr Profiad Gwaith yw cael profiad o fywyd gwaith.

Gallai hyn gynnwys:

 • Yr amgylchedd gwaith – bod yn y gweithle a gweld beth sy’n digwydd yn y gwaith
 • Gweithgareddau a thasgau’n gysylltiedig â gwaith – rhoi cynnig ar y swydd, cael tasgau a gweithgareddau i’w gwneud sy’n gysylltiedig â swydd, a dysgu sgiliau newydd
 • Sgiliau gwaith – defnyddio’r sgiliau sydd gennych eisoes mewn gweithle neu leoliad go iawn

Gwaith di-dâl ac am dymor byr yw profiad gwaith fel arfer.

Pam mae profiad gwaith yn bwysig?

Mae profiad gwaith yn bwysig gan fod:

 • Cyflogwyr yn aml yn gofyn am brofiad perthnasol. Weithiau, gall hyn olygu cyflogaeth, ond weithiau gall meddu ar brofiad perthnasol mewn ffyrdd eraill fod yr un mor werthfawr.
  (Noder:Ystyr profiad perthnasol yw profiad a sgiliau sy’n ddefnyddiol ar gyfer y swydd rydych yn gwneud cais amdani.)
 • Mae’n gyfle i chi ddarganfod sut beth yw gweithio a deall y sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle.
 • Gallwch ddod i wybod mwy am y math o waith y mae gennych ddiddordeb ynddo, a gweld a yw’n addas ar eich cyfer.
 • Mae rhai cyrsiau yn gofyn i chi ddangos eich bod wedi gwneud rhywfaint o brofiad gwaith perthnasol.

Sut mae cael profiad gwaith?

Darllenwch ein canllaw cam wrth gam i gael profiad gwaith, gan gynnwys sut i ddod o hyd i gyflogwyr:

 • 1. Penderfynwch ar y math o waith sydd o ddiddordeb i chi

  Gall y Cwis Paru Swyddi eich helpu i gael syniadau ar gyfer y math o swyddi a allai fod yn addas i chi os nad ydych yn siŵr.

 • 2. Gofynnwch i’ch cysylltiadau

  Gofynnwch i’ch teulu a’ch ffrindiau a ydynt yn gwybod am unrhyw un a fyddai’n barod i roi profiad gwaith i chi yn eu cwmni. Gofynnwch i’ch teulu a’ch ffrindiau ofyn i bobl maen nhw’n eu hadnabod. Byddwch yn ymestyn eich chwiliad drwy wneud hyn.

 • 3. Paratowch CV a llythyr eglurhaol

  Er nad yw’n gais am swydd, mae’n debygol y bydd cyflogwyr am gael gwybodaeth amdanoch chi. Drwy baratoi CV ymlaen llaw, ni fydd yn rhywbeth annisgwyl os cewch gais am un. Bydd angen i chi baratoi e-bost/llythyr eglurhaol os byddwch yn cysylltu â chyflogwyr i ofyn am brofiad gwaith. Cymorth gyda llythyr eglurhaol a CV.

 • 4. Cysylltu â chyflogwyr

  Chwiliwch am gyflogwyr sy’n cynnig y math o brofiad gwaith sydd o ddiddordeb i chi:

  • Defnyddiwch wefannau swyddi ar-lein mewn ffordd ychydig yn wahanol. Rhowch y geiriau allweddol a lleoliad y swyddi sydd o ddiddordeb i chi. Nodwch enw’r cwmni ar ôl cael y canlyniadau. Defnyddiwch y rhyngrwyd i gael gwybod mwy am y cwmni gan gynnwys ei fanylion cyswllt. Ysgrifennwch lythyr/e-bost eglurhaol sy’n esbonio eich bod yn chwilio am brofiad gwaith ac anfonwch eich CV atynt hefyd.
  • Mae gan rai gyrfaoedd a swyddi gymdeithasau neu sefydliadau sydd â chyfeiriadur o gyflogwyr, sy’n ffynhonnell wybodaeth werthfawr er mwyn dod o hyd i gyflogwyr mewn sectorau penodol. (Noder: ni ellir gweld pob cyfeiriadur os nad ydych yn aelod, ond mae llawer ohonynt yn gyfeiriaduron sydd ar gael i bawb).
  • Defnyddiwch gyfeiriaduron lleol fel yell.com i ddod o hyd i gwmnïau y gallwch gysylltu â nhw yn eich ardal chi.
  • Mae gan rai cwmnïau mwy megis y BBC a BT raglenni profiad gwaith. Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydliad mawr ewch i’w wefan i weld a ydynt yn cynnig profiad gwaith, neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol.

  Nid yw’n hawdd cysylltu’n uniongyrchol â chwmnïau, ac ni fydd pob un yn eich ateb. Efallai y bydd angen i chi gysylltu â nifer o gwmnïau cyn i chi gael ateb cadarnhaol.

  Peidiwch â chynhyrfu. Byddwch yn gwrtais bob amser.

  Cofiwch eich bod, drwy gysylltu â chyflogwr, yn dangos bod gennych hunangymhelliant. Rydych hefyd yn defnyddio eich cymhelliant ac mae’r rhain yn rhinweddau gwych.

Pa ffyrdd eraill sydd yna o gael profiad gwaith?

 • Gofynnwch i’ch athro neu’ch tiwtor os ydych yn yr ysgol neu’r coleg - gallant ddod o hyd i brofiad gwaith neu efallai eu bod yn gwybod am brofiad gwaith addas i chi fel rhan o’ch grŵp blwyddyn neu gwrs.
 • Os ydych rhwng 16 a 18 oed, yn ddi-waith a heb fod mewn addysg -mae Hyfforddiaethau yn ffordd o gael sgiliau newydd, profiad gwaith a lwfans.
 • Os ydych yn y brifysgol neu newydd raddio - gallwch gael profiad gwaith drwy interniaeth. Lleoliadau di-dâl gyda chyflogwr yw interniaethau fel arfer. Rhoddir prosiectau penodol i chi eu cwblhau fel arfer. Chwiliwch drwy’r Gronfa Dalent Graddedigion ar gyfer interniaethau yn y DU. Mae rhai safleoedd swyddi cyffredinol hefyd yn hysbysebu interniaethau. Efallai y bydd eich prifysgol hefyd yn hysbysebu interniaethau ar y wefan.

Cofiwch: Mae gwaith tymhorol, rhan amser a thros dro i gyd yn fath o brofiad gwaith. Mae gwaith gwirfoddol hefyd yn fath o brofiad gwaith.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English