Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!

NetworkingDyw’r rhan fwyaf o swyddi ddim yn cael eu hysbysebu.
Yn aml mae swyddi a chyfleoedd fel profiad gwaith yn mynd i bobl y mae cwmni yn eu hadnabod. Gallai siarad â phobl a chadw’ch clustiau ar agor eich helpu i gael cychwyn da.

Pam rhwydweithio?
Mae tua 60% o swyddi byth yn cael eu hysbysebu. Mae llawer iawn o swyddi gwag yn cael eu llenwi drwy gysylltiadau personol. Pan fydd pethau anodd, mae’n well gan gyflogwyr gael rhywun maen nhw’n gwybod rhywbeth amdano. Mae’n arbed amser ac arian o ran hysbysebu a threfnu cyfweliadau. Rydych yn anhebygol o gael cynnig swydd oddi wrth bob cyswllt a wnewch, ond efallai cewch gynnig profiad gwaith.

Sut mae dechrau gwneud cysylltiadau?
Rydych yn perthyn i rwydwaith eisoes.  Gwnewch yn siŵr fod eich ffrindiau a’ch teulu i gyd yn cael syniad clir am beth rydych yn chwilio amdano. Dechreuwch ar raddfa fach drwy ofyn i un person a oes ganddyn nhw unrhyw syniadau am bwy i siarad ag ef neu le gallech chwilio.

Efallai i chi gwrdd â phobl eisoes all eich helpu mewn cyfweliad am swydd neu brofiad gwaith.  Ydych chi wedi siarad â rhywun mewn digwyddiad gyrfaoedd o’r blaen?  Ewch i ffeiriau swyddi lleol, sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan Byd Gwaith – fel arfer a siarad â chymaint o bobl â phosibl.

Wedyn, gwnewch restr o unrhyw bobl eraill rydych yn eu hadnabod a allai helpu. Chwiliwch am rwydweithiau sydd wedi’u sefydlu eisoes. Chwiliwch ar-lein am gynadleddau neu ddigwyddiadau yn eich diwydiant chi ac ymunwch â rhwydweithiau busnes ar wefannau fel LinkedIn a Facebook.

Sut dylwn i gysylltu?
Ceisiwch gael gwybod cymaint â phosibl am y bobl rydych yn mynd i gysylltu â nhw.  Fel arfer bydd pobl yn fodlon os ydych yn dangos diddordeb ynddyn nhw a beth maen nhw’n ei wneud. Os byddan nhw yn y gwaith, ceisiwch gael gwybod rhywbeth am eu cwmni. Cewch ddefnyddio’r rhyngrwyd i wneud hyn.

Yn gyntaf oll, cysylltwch dros y ffôn neu drwy e-bost a gofyn am gyfarfod byr. Mae cwrdd wyneb yn wyneb yn ffordd dda i wneud argraff sy’n para. Byddwch yn ystyriol ac awgrymu cwrdd am goffi neu sgwrs fer ar ôl y gwaith.  Opsiwn arall yw trefnu trafodaeth ffôn. Gall e-bost neu siarad ar-lein fod yn ddefnyddiol ond ceisiwch ddull mwy personol os yn bosibl.
Os yw’ch cyswllt yn y gwaith ni fydd ganddyn nhw lawer o amser rhydd.

Helpwch fi! Dw i ddim yn gwybod beth i’w ddweud!
Mae’n iawn teimlo ychydig yn anghyfforddus ar y dechrau.  Ffordd dda i ddechrau yw gofyn am gyngor. Beth am ddechrau drwy ofyn ‘Sut dechreuoch chi yn y math hwn o swydd neu yrfa?’ neu ‘Pa gyngor fyddech yn ei roi i rywun yn fy sefyllfa i?’ Gall rhwydweithio fod yn brofiad brawychus, ond ceisiwch ymlacio a bod yn gyfeillgar. Gwnewch yn siŵr eich bod yn frwdfrydig.  Bydd y rhan fwyaf o bobl yn hapus i roi cyngor a help.

Gofynnwch lawer o gwestiynau pen agored, a dechrau gyda geiriau fel ‘beth’, ‘pam’, ‘sut’ neu ‘pryd’.

Os ydych yn meddwl bod y syniad o siarad â rhywun dim ond i gael rhywbeth ganddyn nhw yn dwyllodrus, ceisiwch feddwl am rwydweithio fel proses ddwy ffordd. Rydych yn cynnig eich sgiliau a’ch galluoedd ac maen nhw’n cynnig eu cymorth a’u gwybodaeth i chi.

Beth os nad yw cyswllt yn fodlon helpu?
Mae pawb yn wynebu anawsterau neu ddiffyg cydweithrediad ar brydiau. Mae’n bosibl bod amser yn brin, eu bod dan straen yn eu swydd neu’n cael diwrnod gwael. Cofiwch ddiolch iddyn nhw am eu hamser, a gofyn a allen nhw awgrymu rhywun arall allai helpu. Byddwch yn gwrtais bob amser. Dydych chi byth yn gwybod pwy fyddwch yn ei weld yn y dyfodol!

Diweddglo Hapus!
Os ydych yw syniadau’n brin neu rydych yn teimlo ei bod hi’n hen bryd gadael, ceisiwch rywbeth fel:  
‘A fyddai’n iawn cadw mewn cysylltiad, efallai drwy ffôn neu e-bost?’
‘Sut fyddech yn awgrymu cael profiad gwaith a allai fy helpu yn y dyfodol?’
Dylech bob amser ddiolch i gyswllt a chadw mewn cysylltiad wedi hynny i roi gwybod iddyn nhw am eich cynnydd, a chofiwch adael eich manylion cyswllt hefyd.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English