Datganiadau Personol

Mewn Datganiad Personol dylech ysgrifennu am eich rhinweddau, eich sgiliau a’ch cyflawniadau personol.

Ceir gwahanol fathau o ddatganiadau personol:

 • Datganiad Personol mewn cais am swydd. Blwch gwag mewn cais yw hwn fel arfer sy’n gofyn i chi ysgrifennu am eich sgiliau a’ch cyflawniadau
 • Proffil Personol ar gyfer eich CV. Paragraff byr yw hwn ar ben uchaf eich CV sy’n crynhoi eich sgiliau
 • Datganiadau Personol arbenigol er mwyn gwneud cais am gyrsiau addysg uwch
 • Sut i ysgrifennu Datganiad Personol

  Fel arfer, blwch gwag yw’r datganiad personol ar gyfer gwneud cais am swydd neu gwrs sy’n gofyn i chi ysgrifennu am eich sgiliau, eich cryfderau a’ch profiad yn fanwl.

  Felly, sut i gychwyn arni? Beth ddylid ei gynnwys yn y datganiad personol?

  Ar gyfer cais am swyddi dylech nodi’r hyn y mae’r cyflogwyr yn gofyn amdano yn y swydd-ddisgrifiad. Meddyliwch am enghreifftiau o’ch bywyd sy’n dangos bod gennych y sgiliau hynny – gwaith, ysgol, coleg, addysg, profiad gwaith, diddordebau a gwirfoddoli.

  Gallwch greu eich datganiad personol drwy ateb y cwestiynau hyn.

  Esboniwch eich Profiad

  Byddwch yn benodol. Edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad a defnyddiwch enghreifftiau perthnasol.

  • Beth rydych chi’n ei wneud yn ystod diwrnod arferol yn y gwaith, profiad gwaith neu wirfoddoli?
  • Pa feddalwedd TG, peiriannau, neu offer technegol rydych wedi’u defnyddio? Sut y gwnaethoch chi eu defnyddio yn eich swydd?
  • Pa sgiliau newydd rydych chi wedi eu dysgu drwy eich gwaith, profiad gwaith neu wirfoddoli?

  Siaradwch am eich Sgiliau

  Ysgrifennwch am y sgiliau sydd gennych a fyddai o ddiddordeb i gyflogwyr, megis:

   Sgiliau cyfathrebu

  • Pryd wnaethoch chi siarad â phobl eraill er mwyn esbonio rhywbeth iddyn nhw, a’u bod wedi deall yn iawn?
  • Pryd wnaethoch chi barhau i fod yn gwrtais hyd yn oed mewn sefyllfa anodd?
  • Pryd wnaethoch chi wrando’n dda a mabwysiadu agwedd ofalgar?

   Gwaith Tîm

  • Ydych chi wedi bod yn rhan o dîm chwaraeon, neu mewn grŵp ble roedd rhaid i chi gydweithio?
  • Sut deimlad oedd gweithio mewn tîm?
  • Beth oedd eich swyddogaeth chi yn y tîm?
  • Pa gyfraniad wnaethoch chi at y tîm?

   Dibynadwyedd

  • Beth allwch chi ei ddweud wrthym am adegau pan wnaethoch yn siŵr eich bod ar amser, ac yn mynychu’n rheolaidd?
  • Oes gennych chi enghraifft o adeg ble y gwnaethoch barhau i weithio ar rywbeth nes eich bod wedi’i wneud yn iawn?

   Gweithgar

  • Ym mha bethau rydych yn gweithio’n galed er mwyn llwyddo?
  • Pa nod rydych wedi’i osod i chi eich hun ac wedi’i gyrraedd?

   Dysgu sgiliau newydd

  • Pa sgiliau newydd rydych chi wedi’u dysgu?
  • Beth rydych chi’n ei fwynhau am ddysgu sgiliau newydd?
  • Pryd wnaethoch chi gymell eich hun i ddysgu rhywbeth newydd?

   Hyblygrwydd

  • Pryd oeddech chi’n hyblyg er mwyn helpu rhywun hyd yn oed pan nad oedd hynny’n gyfleus?

   Sgiliau trefnu

  • Pryd wnaethoch chi gynllunio a pharatoi rhywbeth a fu’n llwyddiannus?
  • Sut wnaethoch chi drefnu pethau?

   Datrys problemau

  • Pryd y cawsoch broblem a llwyddo i’w datrys?
  • Sut deimlad oedd datrys y broblem a gawsoch?

  COFIWCH: Edrychwch ar eich sillafu. Mae cyflogwyr eisiau gweld ceisiadau cywir.

 • Sut i ysgrifennu proffil personol ar gyfer eich CV

  Personal statements 

  Bydd angen i chi ysgrifennu paragraff byr ar CV fel arfer sy’n crynhoi eich sgiliau a’ch rhinweddau personol.

  Gelwir y cyflwyniad hwn yn wahanol enwau ar CV sef:

  • Proffil personol
  • Proffil
  • Datganiad Personol

  Mae’n syniad da ysgrifennu eich paragraff i ddechrau ac yna penderfynu ar y teitl. Os nad ydych yn siŵr yna gallwch ei alw’n ‘Proffil’. Gallwch hyd yn oed beidio â rhoi teitl iddo. Os yw’r paragraff ar ben uchaf y CV, o dan eich manylion, mae paragraff di-enw yn iawn.

  Beth ddylwn i ei gynnwys mewn proffil personol ar CV?

  Meddyliwch amdano fel cyflwyniad byr i’ch CV. Bydd ar ddechrau eich CV dan eich manylion cyswllt.

  • Dylech grynhoi eich cryfderau a’ch rhinweddau personol
  • Dylech ei gadw’n fyr ac yn gryno
  • Dylech swnio’n frwdfrydig, yn hyderus ac yn awyddus
  • Dylech ysgrifennu am beth sy’n eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd

  Edrychwch ar enghreifftiau o broffiliau pobl eraill ond dylech ysgrifennu un eich hun. Peidiwch byth â chopïo proffil personol rhywun arall.

  Beth yw’r gwahaniaeth rhwng proffil ar CV a llythyr i gefnogi cais?

  Cyflwyniad byr i’ch CV yw proffil neu ddatganiad personol. Llythyr neu e-bost un dudalen yw llythyr i gefnogi eich cais ble byddwch yn rhoi llawer mwy o wybodaeth am y rhesymau pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd.

  Gallwch gael syniadau drwy edrych ar enghreifftiau o broffiliau personol a llythyrau i gefnogi eich cais yn ein Llyfryn CV.

Datganiad Personol Enghreifftiol - Alex

Datganiadau Personol Arbenigol

Mae angen gwybodaeth benodol mewn rhai datganiadau personol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth os byddwch yn ysgrifennu datganiad personol er mwyn gwneud cais ar gyfer:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English