Cyfweliadau

Interview photo

Y cyfweliad yw eich cyfle i argyhoeddi’r cyflogwr mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd.

Os ydych wedi cael cynnig cyfweliad, rydych eisoes wedi llwyddo yn y cam cyntaf.

Mae’n bwysig paratoi.

Gallwch wneud llawer cyn y cyfweliad i wella eich siawns o gael swydd:

 • Ymchwiliwch i'r swydd

  Edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad yn ofalus a nodwch y prif sgiliau y mae’r cyflogwr yn gofyn amdanynt. Yna cyfatebwch y sgiliau hyn i’r hyn y gallwch chiei wneud.

  Ymchwiliwch i’r cwmni. Edrychwch ar ei wefan a’r hyn y mae’n ei wneud. Maent yn debygol o ofyn i chi beth rydych yn ei wybod am eu cwmni.

 • Gwybod beth yw eich sgiliau

  Bydd cyflogwyr am wybod:

  • Ai chi yw’r person iawn ar gyfer y swydd?
  • Allwch chi wneud y swydd?

  Mae angen i bob cwestiwn y byddwch yn ei ateb ganolbwyntio ar ddangos i gyflogwyr mai chi yw’r person iawn ar gyfer y swydd ac y gallwch wneud y swydd, neu bod gennych y potensial i wneud y swydd.

  Sicrhewch fod eich atebion yn canolbwyntio ar eich:

  C - Cryfderau
  Beth ydych chi’n gallu ei wneud yn dda? Pa bethau da y byddai eich cyn-gyflogwr wedi’i ddweud amdanoch? Beth mae eich ffrindiau a’ch teulu yn dweud wrthych eich bod yn gallu ei wneud yn dda?

  P – Profiad
  Pa dasgau ydych chi wedi’u gwneud sy’n cyfateb i’r tasgau yn y swydd-ddisgrifiad?

  H - Hyfforddiant
  Pa hyfforddiant ydych chi wedi’i wneud y mae’r swydd yn gofyn amdano? Pa gymwysterau sydd gennych?

  Cofiwch C P H yn eich cyfweliad oherwydd bydd hyn yn eich helpu i sicrhau bod eich atebion yn canolbwyntio ar eich cryfderau, eich profiad a’ch hyfforddiant.

 • Ceisiwch ymarfer cwestiynau

  Gofynnir gwahanol fathau o gwestiynau i chi yn cynnwys cwestiynau uniongyrchol a chwestiynau cymhwysedd.

  Weithiau bydd cyflogwyr yn gofyn cwestiynau anarferol i chi hefyd. Felly byddwch yn barod.

  Rhai cwestiynau cyffredin mewn cyfweliad:

  • Dywedwch wrthyf amdanoch chi eich hun
  • Pam ydych chi eisiau’r swydd hon?
  • Beth yw eich cryfderau?
  • Pa brofiad perthnasol sydd gennych?
  • Pam ddylen ni eich cyflogi chi?
  • Beth sy’n rhoi cymhelliant i chi?
  • Beth yw eich prif gyflawniad?

  Cyfeiriwch at eich cryfderau, profiad a hyfforddiant wrth ateb y cwestiynau hyn.

  Byddai cyflogwyr yn disgwyl rhywfaint o ailadrodd. Yn wir, efallai y byddant yn cofio eich sgiliau’n well os byddwch yn eu hailadrodd.


  Cwestiynau Cymhwysedd:

  Cwestiynau cymhwysedd yw cwestiynau sy’n gofyn i chi roi enghreifftiau o’ch gwaith neu fywyd. Dyma’ch cyfle i brofi fod gennych y sgiliau a‘r profiad cywir.

  Dod o hyd i help i ateb cwestiynau cymhwysedd:


  Cwestiynau eraill efallai y byddent yn gofyn i chi:

  Beth yw eich gwendidau?
  Meddyliwch am wendid a allai fod yn gryfder hefyd. Mae cyflogwyr yn disgwyl ateb o ddifrif i’r cwestiwn hwn. Paratowch eich ateb cyn y cyfweliad.

  Beth ydych chi’n ei wybod am ein cwmni?
  Dylech bob amser ymchwilio i’r cwmni cyn y cyfweliad. Edrychwch ar-lein ar wefan y cwmni a darllenwch y wybodaeth sydd ar gael. Ceisiwch roi enw’r cwmni mewn peiriant chwilio, neu safle newyddion. Os yw’n newyddion cadarnhaol gallech grybwyll hwn yn y cyfweliad.

  Oes gennych chi unrhyw gwestiynau i ni?
  Atebwch oes bob amser.
  Mae’r cwestiynau y gallech eu gofyn yn dibynnu ar y swydd, ond dyma rai awgrymiadau:

  • Faint o bobl y byddwn yn gweithio gyda hwy?
  • I bwy fyddwn i’n adrodd?
  • Allwch chi ddweud wrthyf am ddiwrnod arferol yn y swydd hon?

   Peidiwch â holi am gyflog, gwyliau, salwch neu gynlluniau pensiwn. Mae’r rhain yn gwestiynau y byddech yn eu gofyn pe baent yn cynnig y swydd i chi.

  Ceisiwch ymarfer ateb cwestiynau ar lafar. Os gallwch, ceisiwch ymarfer gyda rhywun all roi adborth gonest i chi. Y mwyaf y byddwch yn ymarfer, y mwyaf hyderus y byddwch yn y cyfweliad.

 • Disgwyliwch wahanol fathau o gyfweliadau

  Mathau o gyfweliadau

  Mae arddulliau cyfweliad yn amrywio. Gall rhai fod yn sgwrs anffurfiol, gall eraill fod yn ffurfiol.

  Gall y sawl sy’n cyfweld amrywio o 1 person i banel o hyd at 8 person. Efallai y cewch gyfres o gyfweliadau gyda phobl wahanol, a’r cyfan ar yr un diwrnod o bosibl.

  Peidiwch â chynhyrfu a chofiwch eu bod yn cyfweld â chi am eu bod yn hoffi eich cais neu eich CV.


  Profion

  Efallai y gofynnir i chi wneud prawf ar ddiwrnod y cyfweliad. Gall fod yn brawf doniau neu’n brawf ymarferol sy’n berthnasol i’r math o waith.


  Cyflwyniadau

  Efallai y bydd angen i chi wneud cyflwyniad ar bwnc sy’n berthnasol i’r swydd rydych yn gwneud cais amdani. Cewch wybod am hyn ymlaen llaw fel arfer. Sicrhewch fod unrhyw offer fydd ei angen arnoch ar gael.


  Gweithgareddau Grŵp

  Efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp gydag ymgeiswyr eraill. Mae cyfweliadau grŵp yn profi eich gallu i weithio mewn tîm, eich sgiliau cyfathrebu, eich blaengaredd neu allu i arwain eraill.

  Sicrhewch eich bod yn gwrando ar eraill yn eich grŵp ac yn ystyried eu safbwyntiau, ond cofiwch hefyd sicrhau eich bod yn rhannu ac yn cyfrannu syniadau.

 • Gwisgo'r dillad cywir

  Mae’r argraff gyntaf yn bwysig. Felly sicrhewch eich bod yn gwisgo dillad smart. Pa bynnag fath o swydd y byddwch yn gwneud cais amdani, bydd hyn yn dangos eich bod o ddifrif ynglŷn â chael y swydd.

  Sicrhewch fod yr argraffiadau cyntaf hynny yn gadarnhaol.

Cyfweliadau - Geiriau o gyngor

 • Rhowch amser i’ch hun i baratoi. Gwnewch gynlluniau wrth gefn, e.e. rhag ofn na fydd eich car yn tanio neu y bydd eich plant yn sâl.
 • Sicrhewch fod gennych dystysgrifau arholiadau ac unrhyw ddogfennau eraill rydych chi’n meddwl y bydd eu hangen arnoch (er enghraifft, geirdaon agored, efallai). Dylech fynd â’r llythyr sy’n eich gwahodd i’r cyfweliad bob tro, sy’n rhoi gwybod i chi ble a phryd y cynhelir y cyfweliad a phwy fydd yn eich cyfweld.
 • Os bydd gennych unrhyw enghreifftiau o bethau a wnaed gennych mewn swyddi eraill, neu yn eich amser sbâr, a fyddai’n berthnasol i’r swydd rydych ch’n gwneud cais amdani, ewch â nhw gyda chi.
 • Efallai y bydd angen ychydig o arian mân arnoch i dalu pris tocyn bws/trên, neu i ddefnyddio peiriant diodydd wrth i chi aros.
 • Peidiwch byth â mynd ag annibendod fel bagiau siopa gyda chi.
 • Dechreuwch ar eich taith mewn da bryd er mwyn caniatáu am oediadau ac er mwyn i chi gyrraedd tua deng munud yn gynnar. Yna, bydd gennych amser i ymlonyddu ac ymweld â’r ystafell gotiau a thacluso’ch hun, yn ôl y gofyn.
 • Wrth i chi gyrraedd, cyflwynwch eich hun i’r derbynnydd (os oes un). Byddwch yn broffesiynol ac yn gyfeillgar â phawb y byddwch yn eu cwrdd – nid oes modd i chi wybod â phwy y bydd y cyfwelydd yn ymgynghori ynglŷn â’u hargraffion ohonoch!
 • Os cewch eich oedi ar eich taith, gwnewch eich gorau i ffonio i roi gwybod i’r cyflogwr.
 • O bryd i’w gilydd, gwahoddir yr holl ymgeiswyr i gyrraedd yn gynnar yn y bore ar gyfer sesiwn friffio cyn-cyfweliad. Efallai na chynhelir eich cyfweliad go iawn tan yn ddiweddarach yn y diwrnod. Os byddwch chi’n ymwybodol o hyn ymlaen llaw, efallai y gallech ofyn i gael edrych o amgylch y sefydliad yn ystod yr amser aros.

Prif awgrymiadau i baratoi at gyfweliad

Prif awgrmiadau gan gyflogwyr i baratoi at gyfweliad

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English