Cyfweliadau

Interview photo

Os ydych wedi cael cynnig cyfweliad, mae hynny’n golygu eich bod eisoes wedi llwyddo yn y cam cyntaf - felly da iawn chi! Mae eich ffurflen gais, eich CV, eich llythyr cais neu alwad ffôn gychwynnol wedi argyhoeddi’r cyflogwr eich bod yn ymgeisydd cryf.

Dyma eich cyfle i’w argyhoeddi mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd! Efallai eich bod wedi cael eich dewis ar gyfer y rhestr fer o blith dwsinau o ymgeiswyr, felly rydych wedi gwneud yn dda i gyrraedd y pwynt hwn!

Dyma rai argymhellion er mwyn i chi allu ymdopi’n hyderus â chyfweliad am swydd:

Darganfod ble mae’r cyfweliad yn cael ei gynnal

 • Sicrhewch eich bod yn gwybod ble mae’r cyfweliad - efallai y dylech fynd yno cyn y cyfweliad ei hun er mwyn dod o hyd i’r lleoliad a darganfod faint o amser mae’n ei gymryd i chi deithio yno.

Penderfynwch ar y dillad cywir i’w gwisgo i’r cyfweliad

 • Mae’r argraff gyntaf yn bwysig felly sicrhewch eich bod yn gwisgo rhywbeth smart a syml. Pa bynnag fath o swydd y byddwch yn gwneud cais amdani, bydd hyn yn dangos eich bod wedi gwneud ymdrech ac yn helpu i sicrhau bod yr argraffiadau cyntaf pwysig hynny yn rhai cadarnhaol.

Paratoi ar gyfer cwestiynau’r cyfweliad

Nid yw’n bosibl gwybod yn union pa gwestiynau y bydd y person sy’n cyfweld yn eu gofyn ond mae rhai pynciau yn codi bron dro ar ôl tro. Gall meddwl sut ymlaen llaw sut i’w hateb eich helpu rhag anghofio ar y diwrnod. Y pynciau sy’n debygol o godi yw:

 • Eich rheswm dros wneud cais i weithio yn y sefydliad
 • Pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd hon
 • Eich profiad gwaith blaenorol – beth roeddech chi’n ei wneud ac yn ei fwynhau
 • Eich cryfderau a’ch gwendidau – byddwch yn ofalus i beidio â swnio’n rhy negyddol wrth drafod gwendidau, a gorffennwch ar nodyn cadarnhaol e.e. Nid wyf erioed wedi defnyddio system gyfrifiadurol o’r blaen ond gallaf ddysgu sgiliau newydd yn gyflym, ac rwyf wedi dysgu sut i ddefnyddio’r system gyfrifiadurol yn fy swydd bresennol yn gyflym iawn
 • Yr hyn sydd gennych i’w gynnig i’r swydd a pha mor berthnasol yw eich profiad; efallai bod rhesymau penodol dros eich dewis ar y rhestr fer – efallai bod gennych sgil neu gefndir yn yr hyn y mae gan y person sy’n cyfweld ddiddordeb ynddo
 • Eich rhesymau dros newid swydd, os yw hynny’n briodol
 • Os nad ydych wedi bod mewn gwaith cyflogedig am gyfnod, beth rydych chi wedi bod yn ei wneud gyda’ch amser
 • Beth rydych chi’n ei wybod am y cwmni? Gwnewch waith ymchwil am y cwmni cyn eich cyfweliad, bydd yn dangos i’r cyflogwr eich bod yn frwdfrydig a bod gennych gymhelliant. Chwiliwch am y cwmni ar y rhyngrwyd gan fod gan y rhan fwyaf o gwmnïau wefan

Gwybod beth i’w ddisgwyl yn y cyfweliad

Mathau o Gyfweliadau

Gall cyfweliadau amrywio’n sylweddol – gall rhai ohonynt fod yn hamddenol, megis sgwrs yng nghornel siop brysur, a gall eraill fod yn ffurfiol. Gall nifer y bobl sy’n cyfweld amrywio o ddau neu dri i hyd yn oed saith neu wyth o bobl. Neu, efallai y byddwch yn cael nifer o gyfweliadau gyda gwahanol bobl, i gyd ar yr un diwrnod o bosibl. Peidiwch â chynhyrfu a chofiwch eu bod yn eich cyfweld gan eu bod yn hoffi eich cais neu’ch CV. Maent am ddarganfod ai chi yw’r person cywir ar gyfer y swydd.

Mae cyfweliadau sy’n seiliedig ar gymwyseddau yn gyffredin bellach. Cwestiynau sy’n ymwneud â sefyllfaoedd bywyd go iawn yw cwestiynau cymhwysedd. Gofynnir i chi roi enghreifftiau o sut y gwnaethoch ddelio â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol – megis sut y gwnaethoch ymdopi â chwsmer anodd, blaenoriaethu tasgau neu ddatrys problemau. Mae’n debyg eich bod wedi derbyn rhestr o gymwyseddau ar gyfer y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani, felly dylech wneud rhywfaint o waith paratoi cyn y diwrnod. Cofiwch gymryd amser i feddwl am eich atebion, yn hytrach na rhuthro.

Dod o hyd i gymorth er mwyn ateb cwestiynau ar ffurflenni cais ac mewn cyfweliadau

Enghreifftiau o gwestiynau cymhwysedd ac atebion

Profion

Efallai y gofynnir i chi wneud prawf ar ddiwrnod y cyfweliad. Gall fod yn brawf doniau, neu’n brawf ymarferol sy’n berthnasol i’r math o waith yr ydych yn cael eich cyfweld ar ei gyfer. Fel arfer, cewch wybod am brofion o’r fath ymlaen llaw.

Cyflwyniadau

Fel rhan o’r broses ddewis, efallai y bydd angen i chi wneud cyflwyniad ar bwnc sy’n berthnasol i’r sefydliad neu’r swydd rydych yn gwneud cais amdani. Cewch wybod am hyn ymlaen llaw fel arfer. Sicrhewch fod unrhyw offer fydd ei angen arnoch ar gael, ond gofalwch beidio â dibynnu gormod ar offer technegol a allai beidio â gweithio neu achosi problemau technegol na ellir eu rhagweld.

Gweithgareddau Grŵp

Efallai y bydd rhaid i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp gydag ymgeiswyr eraill, e.e. er mwyn profi eich gallu i weithio mewn tîm, eich sgiliau cyfathrebu, eich blaengaredd neu allu i arwain eraill. Sicrhewch eich bod yn gwrando ar eraill yn eich grŵp ac yn ystyried eu safbwyntiau, ond cofiwch hefyd sicrhau eich bod yn rhannu ac yn cyfrannu syniadau hefyd.

Peidiwch â chynhyrfu a byddwch yn gadarnhaol. Dangoswch i’r cyflogwr mai chi yw’r person cywir ar gyfer y swydd.

Cyfweliadau - Geiriau o gyngor

 • Rhowch amser i’ch hun i baratoi. Gwnewch gynlluniau wrth gefn, e.e. rhag ofn na fydd eich car yn tanio neu y bydd eich plant yn sâl.
 • Sicrhewch fod gennych dystysgrifau arholiadau ac unrhyw ddogfennau eraill rydych chi’n meddwl y bydd eu hangen arnoch (er enghraifft, geirdaon agored, efallai). Dylech fynd â’r llythyr sy’n eich gwahodd i’r cyfweliad bob tro, sy’n rhoi gwybod i chi ble a phryd y cynhelir y cyfweliad a phwy fydd yn eich cyfweld.
 • Os bydd gennych unrhyw enghreifftiau o bethau a wnaed gennych mewn swyddi eraill, neu yn eich amser sbâr, a fyddai’n berthnasol i’r swydd rydych ch’n gwneud cais amdani, ewch â nhw gyda chi.
 • Efallai y bydd angen ychydig o arian mân arnoch i dalu pris tocyn bws/trên, neu i ddefnyddio peiriant diodydd wrth i chi aros.
 • Peidiwch byth â mynd ag annibendod fel bagiau siopa gyda chi.
 • Dechreuwch ar eich taith mewn da bryd er mwyn caniatáu am oediadau ac er mwyn i chi gyrraedd tua deng munud yn gynnar. Yna, bydd gennych amser i ymlonyddu ac ymweld â’r ystafell gotiau a thacluso’ch hun, yn ôl y gofyn.
 • Wrth i chi gyrraedd, cyflwynwch eich hun i’r derbynnydd (os oes un). Byddwch yn broffesiynol ac yn gyfeillgar â phawb y byddwch yn eu cwrdd – nid oes modd i chi wybod â phwy y bydd y cyfwelydd yn ymgynghori ynglŷn â’u hargraffion ohonoch!
 • Os cewch eich oedi ar eich taith, gwnewch eich gorau i ffonio i roi gwybod i’r cyflogwr.
 • O bryd i’w gilydd, gwahoddir yr holl ymgeiswyr i gyrraedd yn gynnar yn y bore ar gyfer sesiwn friffio cyn-cyfweliad. Efallai na chynhelir eich cyfweliad go iawn tan yn ddiweddarach yn y diwrnod. Os byddwch chi’n ymwybodol o hyn ymlaen llaw, efallai y gallech ofyn i gael edrych o amgylch y sefydliad yn ystod yr amser aros.

Prif awgrymiadau i baratoi at gyfweliad

Prif awgrmiadau gan gyflogwyr i baratoi at gyfweliad

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English