Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Datblygwr Cerbydau Amgen

Datblygwr Cerbydau Amgen

Gweithgareddau Gwaith

Fel Datblygwr Cerbydau Amgen, byddwch yn dylunio cerbydau newydd sy'n dibynnu ar danwyddau glân, amgen yn unig. Bydd angen i chi ddylunio a phrofi cerbydau newydd cyn iddynt fynd ar werth i'r cyhoedd. Byddwch yn gweithio gyda llawer o wahanol fathau o danwyddau ynni glân amgen. Gallai'r rhain gynnwys:

 • ynni solar
 • ynni biomas
 • defnyddio hydrogen wedi'i gymysgu â nwy naturiol
 • biodiesel - defnyddio olew llysiau a brasterau anifeiliaid
 • tanwyddau sy'n seiliedig ar algâu
 • nwy wedi’i gywasgu
Mae'n bwysig bod y ceir yr ydych yn eu dylunio yn ddeniadol, yn ddiogel ac yn fforddiadwy. Efallai fod rhai prynwyr yn hoffi eu hen gerbydau. Wrth i ni symud yn nes at derfyn amser dim allyriadau 2040, bydd angen i chi gynllunio cerbyd fydd yn temtio pobl i newid. Cyn i chi adeiladu eich prototeip, bydd angen i chi greu eich dyluniadau gan ddefnyddio brasluniau o'r cerbyd. Bydd angen i chi sicrhau bod dyluniad y cerbyd yn bodloni rheolau iechyd a diogelwch, megis gosod bagiau aer a gwregysau diogelwch. Pan fydd eich dyluniad wedi'i gwblhau, bydd angen i chi adeiladu prototeip. Dyma fodel 3D o'ch cerbyd. Gallech ddefnyddio cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur i adeiladu'r prototeip. Yna, byddwch yn gallu profi gwahanol agweddau ar y car er mwyn sicrhau bod popeth yn ddiogel i'r cwsmer ei ddefnyddio. Bydd angen rhywfaint o wybodaeth beirianyddol arnoch er mwyn i chi allu profi a gwirio peirianneg fecanyddol, systemau trydanol, hylosgiad ac aerodynameg y cerbyd. Pan fydd y prototeip wedi pasio profion diogelwch a pherfformiad, bydd yn gallu cael ei gynhyrchu a’i werthu i'r cyhoedd. Bydd eich cerbyd yn helpu i greu dyfodol glanach - byd lle nad yw ceir bellach yn llygru ein haer.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddatblygwr Cerbydau Amgen, byddwch angen:

 • sgiliau dylunio rhagorol
 • creadigrwydd
 • bod yn angerddol dros yr amgylchedd
 • gweithio'n dda o dan bwysau
 • bod â phrofiad o ddefnyddio dylunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • sgiliau cyfathrebu da
 • gwybodaeth am agweddau peirianyddol fel aerodynameg, hylosgiad, systemau trydanol a pheirianneg fecanyddol

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl Mae Datblygwr Cerbydau Amgen yn yrfa’r dyfodol. Mae'r cyfraddau tâl yn aneglur ar hyn o bryd. Isod mae'r cyfraddau cyflog ar gyfer gyrfa debyg - Dylunydd Cerbydau.

 • Dechrau: £24,000-£25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500-£31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Cerbydau'n ennill £33,000-£35,500
 • Oriau gwaith Gallech fod yn gweithio tua 39 awr yr wythnos. Fodd bynnag, gallai gweithio'n hwyr yn y nos ac yn ystod y penwythnosau fod yn gyffredin, yn enwedig pan fo terfynau amser yn agosáu. Ble allwn i weithio? Gallai Dylunwyr Cerbydau Amgen gael eu cyflogi gan gwmnïau gweithgynhyrchu cerbydau.

  Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

  Llwybrau mynediad a hyfforddiant Mae'r llwybr mynediad i fod yn Ddatblygwr Cerbydau Amgen yn aneglur ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd angen gradd. Mae'r yrfa hon yn debyg i beiriannydd modurol ac mae graddau defnyddiol yn cynnwys:

  • peirianneg fodurol
  • peirianneg fecanyddol
  • ffiseg
  • peirianneg dylunio
  • peirianneg gweithgynhyrchu
  • peirianneg ynni adnewyddadwy
  Gallai prentisiaeth ddod yn ffordd boblogaidd i mewn i'r yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais?' i gael rhagor o fanylion am wneud cais am swyddi prentisiaeth. Gallai interniaeth hefyd fod yn ffordd arall i mewn i'r yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl 'Interniaethau' am fwy o fanylion. Hyfforddiant Ar ôl i chi gael eich gradd, efallai y bydd angen i chi gymryd swydd hyfforddai neu raddedig er mwyn meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn Ddatblygwr Cerbydau Amgen.

  Cymwysterau

  Gan fod Datblygwr Cerbydau Amgen yn yrfa'r dyfodol, nid yw'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r yrfa hon yn glir ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd angen gradd arnoch mewn pynciau fel peirianneg fodurol a pheirianneg ynni adnewyddadwy.

  Gwybodaeth Bellach

  Nesta - Future Skills

  Ffôn 02074 382500

  E-bost information@nesta.org.uk

  Gwefan www.nesta.org.uk/project/future-skills

  Croeso i Gyrfa Cymru

  Dewiswch iaith

  Cymraeg

  Welcome to Careers Wales

  Please select your language

  English