Nostalgydd

Gweithgareddau Gwaith

Mae Nostalgydd yn ddylunydd mewnol sy'n ail-greu amgylcheddau byw i bobl ar ôl iddynt ymddeol. Bydd y mannau byw newydd hyn yn seiliedig ar atgofion arbennig unigolion. Bydd Nostalgydd yn helpu i greu pentrefi ymddeol y dyfodol - drwy ganolbwyntio ar y gorffennol yn unig. Bydd yn cyfuno rôl dylunydd mewnol gydag ymchwilydd hanesyddol a therapydd. Gallech fod yn helpu pobl sy'n dioddef o salwch meddwl neu gorfforol. Gall eu hatgofion nhw fod yn gysur mawr iddyn nhw. Mae'r Nostalgydd yn gweithio gyda'r atgofion hyn er mwyn ail-greu cyfnod arbennig o'u bywyd. Gallent ddefnyddio amryw o wahanol gyfryngau i wneud hyn, gan gynnwys ffotograffau, ffilm a cherddoriaeth. Bydd angen iddynt ystyried dodrefn, papur wal a charpedi’n ofalus hefyd. Mae'r elfennau hyn i gyd yn ychwanegu at y profiad cyffredinol. Fel Nostalgydd, bydd angen i chi siarad â'ch cleient a'u teulu i gael gwybod beth yw eu hanghenion. Yna gallwch ddechrau dylunio eu lle byw. Efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd mesuriadau a nodi unrhyw ofynion arbennig sydd ganddynt. Mae hyn yn cynnwys rheiliau llaw neu gyfleusterau cadair olwyn er enghraifft. Wrth i chi ddylunio'r ystafell, efallai y bydd angen i chi chwilio am eitemau penodol sy'n perthyn i ddegawd ddewisedig eich cleient - ac efallai na fydd y rhain yn bodoli heddiw. Os na allwch ddod o hyd i fusnesau sy'n gwerthu'r hyn sydd ei angen arnoch, byddwch yn dylunio ac yn cynhyrchu eich copi eich hun. Gall hyn gynnwys dodrefn o hoff gyfnod eich cleient, er enghraifft yr 1950au.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn dod yn Nostalgydd, byddwch angen:

 • bod â diddordeb mewn dylunio
 • sgiliau datrys problemau
 • bod â diddordeb mewn dylunio a hanes
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf
 • llygad am fanylion hanesyddol
 • hoffi gweithio gyda phobl a allai fod ag anableddau meddyliol a chorfforol
 • sgiliau cyfathrebu da
Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Nostalgydd hunangyflogedig neu lawrydd .

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl Nid yw cyfraddau cyflog Nostalgydd yn hysbys ar hyn o bryd. Fodd bynnag, dyma'r cyfraddau cyflog ar gyfer dylunwyr mewnol, sy'n rôl debyg:

 • Dechrau: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae uwch ddylunwyr mewnol yn ennill £33,000 - £35,500
Oriau gwaith Gall Nostalgydd weithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall oriau gwaith Nostalgydd hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar y prosiect y maen nhw'n gweithio arno. Efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble allwn i weithio? Mae'n debyg y bydd Nostalgydd yn gweithio mewn cymunedau ymddeol a chartrefi gofal. Efallai y bydd cyfleoedd o fewn ymgyngoriaethau dylunio yn bosibl.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Mae'r llwybrau mynediad i ddod yn Nostalgydd yn aneglur. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gradd. Gallai graddau defnyddiol gynnwys:

 • dylunio mewnol
 • hanes
 • cynllun gofodol
 • celf a dylunio
Gall interniaeth fod yn ffordd i mewn i'r yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl 'Interniaethau' am fwy o fanylion. Hyfforddiant Ar ôl i chi gael eich gradd, mae'n debyg y bydd angen i chi gael swydd hyfforddai neu brentisiaeth er mwyn cael rhywfaint o brofiad. Gallai Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwchfod yn llwybr mynediad i'r yrfa hon. Darllenwch ar ein hrthygl 'Prentisiaethau - Sut mae Gwneud Cais?' am fwy o fanylion.

Cymwysterau

Gan fod hon yn yrfa'r dyfodol, ar hyn o bryd nid yw'n glir pa gymwysterau fydd eu hangen i fynd yn Hiraethydd (Nostalgist). Fodd bynnag, gallai cefndir mewn dylunio mewnol fod yn ddefnyddiol iawn.

Gwybodaeth Bellach

Nesta - Future Skills

Ffôn 02074 382500

E-bost information@nesta.org.uk

Gwefan www.nesta.org.uk/project/future-skills

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English