Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Arbenigwr Argraffu Tri Dimensiwn

Arbenigwr Argraffu 3D

Gweithgareddau Gwaith

Fel Arbenigwr Argraffu 3D, byddwch yn argraffu eitemau gan ddefnyddio argraffwyr tri dimensiwn, a bydd cwsmeriaid yn gofyn i chi argraffu nwyddau penodol ar eu cyfer. Gall argraffwyr 3D greu amrywiaeth anhygoel o bethau, gan gynnwys:

 • cydrannau mecanyddol
 • dodrefn
 • gemwaith
 • prosthetigau
 • dillad ac esgidiau
 • nwyddau i'r cartref megis llestri a photiau planhigion
 • copïau o allweddi
 • casys ar gyfer ffonau
 • nwyddau i ddal cyfrifiaduron neu ffonau
Pan fydd cwsmer yn dod i'ch siop, bydd angen i chi ganfod beth yn union y maent am i chi argraffu. Bydd hyn yn golygu canfod y mesuriadau sydd eu hangen, yn ogystal â pha ddeunyddiau y maent am i chi ddefnyddio, megis plastig neu fetel. Yna, byddwch yn defnyddio argraffydd 3D er mwyn creu'r cynnyrch. Efallai byddwch yn argraffu rhai eitemau o flaen llaw, yn barod i'w gwerthu. Ond, bydd angen creu rhai eitemau yn arbennig, megis cydrannau mecanyddol, prototeipiau, a phrosthetigau. Ar gyfer cynnyrch o'r fath, byddwch angen ffeil ddigidol i'w defnyddio ar eich cyfrifiadur. Yna, byddwch yn sicrhau fod y gellir cynhyrchu'r dyluniad yn gywir, ac yn unol â dymuniadau'r cwsmer. Gall y broses argraffu fod yn un araf, gan fod angen adeiladu pob eitem fel cyfres o haenau manwl. O ganlyniad, gallai gymryd hyd at ddau ddiwrnod er mwyn argraffu eitemau mawr.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Arbenigwr Argraffu 3D yn y dyfodol, mae'n debyg y byddwch angen:

 • sgiliau dylunio 3D
 • bod yn greadigol
 • sgiliau ffotograffu
 • llygad dda am fanylion
 • sgiliau TG gwych
 • sgiliau modelu ar gyfrifiaduron
 • sgiliau cyfathrebu da
 • gallu gweithio'n dda fel aelod o dîm
 • profiad o ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Gan fod hwn yn yrfa ddyfodol, nid yw cyflogau Arbenigwyr Argraffu 3D yn eglur ar y funud. Oriau Gwaith Disgwylir y bydd Arbenigwyr Argraffu 3D yn gweithio oddeutu 35 awr yr wythnos. Ond, gallai olygu gweithio oriau maith gyda'r nosau neu ar benwythnosau o bryd i'w gilydd pan fydd dyddiadau cau yn nesáu a phan fydd angen cwblhau archebion. Gall rhai nwyddau gymryd dros 24 awr i'w hargraffu, a gall shifftiau hir ddod yn sgil hynny. Lle allwn i weithio? Bydd argraffu 3D yn dod yn rhan o fywyd beunyddiol, ac o ganlyniad gallwch arbenigo mewn sawl maes gwahanol, gan gynnwys:

 • gofal iechyd
 • manwerthu
 • ffasiwn
 • adeiladu
Hunangyflogaeth Mae modd i chi fod yn berchennog ar eich siop eich hunain, gan weithio yn hunangyflogedig.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Nid yw'r llwybrau mynediad at yrfa fel Arbenigwr Argraffu 3D yn gwbl eglur ar y funud. Ond, gallai meddu ar radd a chefndir mewn dylunio fod o fudd i chi. Gallai'r canlynol fod yn raddau defnyddiol:

 • celf a dylunio
 • dylunio 3D
 • modelu 3D
 • ffasiwn
 • rheoli
 • adeiladu
Gallai pynciau megis peirianneg a mathemateg yn ddefnyddiol iawn hefyd.

Hyfforddiant Byddwch yn derbyn hyfforddiant yn y swydd. Gallai prentisiaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion ynglyn â phrentisiaethau: 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'. Gall interniaeth fod yn ffordd arall o gychwyn ar yr yrfa hon hefyd, darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion: 'Interniaethau'.

Profiad Gwaith Bydd profiad o weithio ym maes dylunio yn gymorth i chi wrth gychwyn ar yr yrfa hon. Bydd sgiliau modelu cyfrifiadurol a sgiliau dylunio gyda chymorth cyfrifiadur yn help wrth geisio canfod swydd. Hefyd, gallai profiad o weithio mewn siop fod o fudd wrth ymwneud â chwsmeriaid.

Cymwysterau

Gan fod hon yn yrfa ddyfodol, nid yw'r cymwysterau angenrheidiol er mwyn bod yn Arbenigwr Argraffu 3D yn eglur ar y funud. Serch hynny, gallai astudio TG a chelf a dylunio fod yn gymorth i chi gychwyn yn y maes.

Cyfleoedd i Oedolion

Gwybodaeth Bellach

Nesta - Future Skills

Ffôn 02074 382500

E-bost information@nesta.org.uk

Gwefan www.nesta.org.uk/project/future-skills

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English