Peiriannydd Priffyrdd

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Priffyrdd, byddwch yn ymwneud ag adeiladu lonydd newydd. Gallech fod yn gyfrifol am gynnal a chadw cyflwr ffyrdd sydd eisoes yn bodoli.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Priffyrdd, byddwch yn gweithio ar adeiladu ffyrdd newydd. Efallai y byddwch hefyd yn gyfrifol am gynnal a chadw cyflwr y ffyrdd a'r traffyrdd presennol. Pan fydd ffordd newydd yn cael ei hadeiladu, bydd angen i chi weithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Penseiri
 • Syrfewyr Meintiau
 • Peirianwyr Strwythurol, Traffig a Sifil
 • Awdurdodau Cynllunio a Phriffyrdd lleol
 • trigolion lleol
Bydd angen i chi drafod yn fanwl ble bydd y ffordd yn cael ei hadeiladu a sut mae'n effeithio ar yr ardal leol. Er enghraifft, os yw'r ffordd yn mynd i gael ei hadeiladu wrth ymyl stad o dai, bydd angen i chi ystyried y swn a'r llygredd aer o'r ceir a fydd yn defnyddio'r ffordd newydd. Ar ôl i chi gael y cytundeb ar gyfer y ffordd newydd, bydd angen i chi ddechrau goruchwylio a chynllunio'r prosiect cyfan. Gallai hyn olygu recriwtio contractwyr, fel Gweithwyr Wyneb y Ffordd a Gweithwyr Adeiladu. Gallai creu ffordd newydd darfu cryn dipyn ar draffig yn yr ardal leol. Fel Peiriannydd Priffyrdd, bydd angen i chi oruchwylio'r gwaith ffordd o gwmpas y safle a dargyfeirio traffig os oes angen. Mae rhai Peirianwyr Priffyrdd hefyd yn ymwneud â dylunio strwythurau mawr megis pontydd a throsffyrdd. Gallai gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod yn fantais pan fyddwch yn chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Priffyrdd, byddwch chi angen:

 • diddordeb mewn peirianneg
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau TG
 • sgiliau cynllunio
 • gallu rheoli llawer o bobl
 • gallu gweithio o dan amodau pob tywydd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Yn dechrau: £30,500 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,000
 • Gall Uwch Beirianwyr Priffyrdd ennill £48,000 - £53,000

Oriau gwaith

Fel arfer bydd Peirianwyr Priffyrdd yn gweithio tua 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen i chi weithio ar benwythnosau a gyda'r nos, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu.

Ble allwn i weithio?

Gallai cyflogwyr fod yn gwmnïau adeiladau neu beirianneg sifil.

Mae cyfleoedd i Beirianwyr Priffyrdd yn codi gyda chyflogwyr o fewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y DU.

Gall yr yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth.

Ble y mae swyddi gweigion yn cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi gweigion eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yng Nghanolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Er mwyn bod yn Beiriannydd Priffyrdd, byddwch angen graddMeistr mewn Peirianneg (MEng) achrededig neu Faglor mewn Peirianneg (BEng) gydag anrhydedd mewn peirianneg sifil, neu bwnc perthnasol. Gellir astudio'r rhain fel cyrsiau 'sandwich', sy'n cynnwys profiad gwaith.

Gallwch wneud gradd sylfaen, HNC neu HND mewn peirianneg sifil cyn parhau i wneud cwrs gradd llawn. Wedi i chi gwblhau eich gradd neu eich gradd sylfaen/HNC/HND, bydd rhaid i chi wneud cyfnod o hyfforddiant sydd wedi'i gymeradwyo, cael profiad o waith gyda chyflogwr, a llwyddo mewn arolwg proffesiynol, cyn y byddwch chi'n gwbl gymwys.

Gall interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion, 'Interniaethau'.

Gallai Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd ifod yn le gwych i gychwyn hefyd. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaethau, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau-sut mae ymgeisio?'.

Hyfforddiant

Pe hoffech chi hyfforddiant, mae Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd yn cynnig aelodaeth a chofrestriad proffesiynnol. Maent hefyd yn cynnig tystysgrif proffesiynol ym maes rheolaeth dros dro o draffig. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu:

 • hanfodion perianneg priffyrdd
 • egwyddorion y reolaeth dros dro o draffigt
 • gweithio fel rhan o dîm gwaith dros dro

Edrychwch ar y wefan am fanylion dyddiadau ac argaeledd.

Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio fel Peiriannydd Sifil, Technegydd neu Weithredwr Cynnal a Chadw Priffyrdd, yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cynnydd

Gyda sgiliau a phrofiad, gallech barhau at swyddi Rheolwr Rheoli Priffyrdd neu Reolwr Masnachol.

Cymwysterau

I gael lle ar HNC, HND neu radd sylfaen, y gofynion fel arfer yw:

 • 1 Lefel A, gyda mathemateg a ffiseg ymysg y pynciau a ffafrir
 • 5 TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion fel arfer yw:

 • 2/3 Lefel A
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall ar raddau C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg, a ffiseg

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru'n gyfwerth ag un Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Institute of Highway Engineers

Ffôn 020 3551 5681

E-bost info@theihe.org

Gwefan www.theihe.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English