Gosodwr Amddiffyniad Tân

Cyflwyniad

Fel Gosodwr Amddiffyniad Tân, byddwch yn dylunio ac yn gosod cynnyrch sydd yn gymorth wrth atal tanau. Byddwch yn helpu i amddiffyn adeiladau a'r bobl sydd ynddynt rhag y perygl o dân.

Adwaenir hefyd fel

 • Gosodwr Atal a Diogelwch Tân

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gosodwr Amddiffyniad Tân, byddwch yn dylunio ac yn gosod cynnyrch sy'n gymorth wrth atal tanau. Byddwch hefyd yn helpu Peirianwyr Tân wrth eu gwaith o ddydd i ddydd. Gallech gael eich galw'n Osodwr Atal ac Amddiffyn Tân. Bydd eich dyletswyddau'n amrywio o ddydd i ddydd. Er enghraifft, un diwrnod gallech fod yn ymchwilio deunyddiau diogelwch ta newydd, a'r diwrnod canlynol byddwch yn trafod y dulliau gorau i atal tanau gyda busnesau. Bydd Gosodwyr Amddiffyniad Tân hefyd yn ymweld ag adeiladau sydd wedi'u llosgi'n ddiweddar. Byddwch yn cydweithio â Pheirianwyr Tân a Dynion Tân er mwyn canfod yr hyn a achosodd y tân. Un o'ch dyletswyddau pwysicaf fydd ymweld ag adeiladau newydd. Yma, byddwch yn gweithio ar strwythur yr adeilad yn bennaf, yn gosod:

 • deunydd gwrth-dân ar y waliau a'r nenfwd
 • chwistrellau mwynau
 • seliau tân
 • deunydd ynysu yn y waliau
 • haenau gwrth-dân yn y nenfwd

Mae'r cynnyrch yma'n helpu i atal tanau rhag cychwyn, a rhag lledaenu. Gallech fod yn dilyn darlun technegol neu blueprint a grëwyd gan Bensaer. Gallai rhai o'ch dyletswyddau eraill gynnwys:

 • sicrhau bod eich gwybodaeth am dechnoleg a deddfwriaeth yn gyfredol
 • ysgrifennu adroddiadau
 • dilyn arferion gweithio diogel
 • creu taflenni a chanllawiau gyda chyngor defnyddiol
 • dylunio offer diogelwch tân- megis larymau a blancedi tân
Gallai siarad, ysgrifennu, a darllen Cymraeg fod yn gymorth i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Osodwr Diogelwch Tân, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu ardderchog
 • gallu bod â'r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth a safonau masnach newydd
 • sgiliau rhif da
 • gallu gweithio ar uchder
 • sgiliau ysgrifenedig da
 • sgiliau datrys problemau ardderchog
 • bod yn gallu rhoi sylw i fanylion

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Bras amcan yw'r cyfraddau tâl isod.

 • Dechrau: £28,000-£29,500
 • Gyda phrofiad: £33,000-£37,000
 • Mae Uwch Osodwyr Diogelwch Tân yn ennill £40,500-£44,500
Oriau gwaith Mae Gosodwyr Diogelwch Tân fel arfer yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen dechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr, bod ar rota wrth gefn a gwneud rhywfaint o waith ar benwythnosau. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr Gosodwyr Diogelwch Tân yn cynnwys:
 • cwmnïau yswiriant
 • gweithgynhyrchwyr diogelwch tân
 • gweithfeydd niwclear
 • cwmnïau hedfan
Mae cyfleoedd i Osodwyr Diogelwch Tân gyda chyflogwyr ledled y DU. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar bob prif hysbysfwrdd swyddi, ar Dod o hyd i swydd, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Nid oes un llwybr penodol ar gyfer yr yrfa hon. Ond, byddai meddu ar 5 TGAU, gan gynnwys mathemateg, Saesneg, a phwnc gwyddoniaeth, yn ddefnyddiol. Gallai Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch fod yn le gwych i gychwyn. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Hyfforddiant

Pe hoffech chi hyfforddiant, mae'r Fire Protection Association (FPA) yn cynnig cwrs ar ddiogelwch tân wrth ddylunio adeiladau. Gallai'r cwrs yma beri ichi fod yn fwy deniadol i gyflogwyr yn y dyfodol. MAe'r cwrs yn trafod:

 • dylunio diogelwch tân a rheoliadau adeiladu
 • llwybrau dianc
 • gwyddoniaeth tân
 • gosod gwasanaethau
 • profion tân
 • lledaeniad tân
 • systemau arbenigol a thechnoleg newydd

Bydd rhai agweddau ymarferol i'r cwrs hefyd, a fydd yn gymorth at eich cymhwysiad.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd adeiladu o gymorth mawr i chi yn yr yrfa hon.

Cynnydd

Gall Gosodwyr Amddiffyniad Tân barhau at swyddi Peirianwyr Tân, gan ychwanegu at eu cyfrifoldebau a'u tasgau. Hefyd, gallech fynd i addysgu busnesau am bwysigrwydd diogelwch ac amddiffyniadau tân.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymuno â'r yrfa hon gyda chymwysterau TGAU, yn enwedig mewn mathemateg, Saesneg a gwyddoniaeth gradd 9-4 (A *-C). Mae dewisiadau yn hytrach na Safon Uwch yn cynnwys cymwysterau:

 • BTEC lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion y cwrs yn amrywio felly darllenwch wefannau'r colegau yn ofalus iawn. I gael Prentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

The Fire Protection Association (FPA)

Ffôn 01608 812 500

E-bost fpa@thefpa.co.uk

Gwefan www.thefpa.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English