Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Geiriadurwr

Geiriadurwr

Cyflwyniad

Fel Geiriadurwr, byddwch yn ysgrifennu geiriaduron i'w defnyddio ar-lein ac i'w cyhoeddi.

Adwaenir hefyd fel

 • Golygydd Geiriaduron

Gweithgareddau Gwaith

Fel Geiriadurwr, byddwch yn ysgrifennu geiriaduron i'w defnyddio ar-lein ac i'w cyhoeddi.

Byddwch yn gwneud llawer o waith ymchwil i ystyr pob gair trwy ddarllen:

 • papurau newydd
 • cyfnodolion
 • llyfrau
 • y rhyngrwyd
 • blogiau

Ar gyfer pob gair yn y geiriadur, byddwch yn sicrhau bod ganddo'r ystyr cywir o hyd. Hefyd, byddwch yn edrych ar unrhyw eiriau newydd yn yr iaith Saesneg ac yn defnyddio eich arbenigedd er mwyn penderfynu a ddylai fod yn gofnod dilys yn y geiriadur newydd.

Pan fydd gennych chi'r cofnodion newydd hyn, byddwch yn eu cofnodi mewn cronfa ddata, er mwyn cadw'r cofnodion mwyaf diweddar. Efallai bydd angen i chi gyfieithu'r cofnodion hyn i wahanol ieithoedd hefyd.

Mae Geiriadurwyr hefyd yn ysgrifennu i:

 • gwerslyfrau arbenigol
 • cyfnodolion arbenigol
 • geiriaduron i bobl sy'n dysgu Saesneg fel ail iaith
 • gwyddoniaduron

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Eiriadurwr, bydd angen i chi fod yn:

 • hyderus ac yn frwdfrydig
 • gallu deall syniadau a'u mynegi'n glir yn ysgrifenedig
 • gallu cadw mewn cysylltiad â chyfryngau newydd
 • parod i dderbyn beirniadaeth a'r rhwystredigaeth o gael eich gwaith wedi ei newid
 • gallu gweithio dan bwysau i fodloni dyddiadau cau
 • gramadeg, atalnodi a sillafu da
 • sgiliau TG da
 • ymchwilio i eiriau a syniadau newydd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £22,500 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £27,500
 • Safleoedd uwch: £29,000 - £31,000

Oriau gwaith

Mae Geiriadurwyr fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, bydd angen gweithio oriau hir ac afreolaidd yn aml, wrth i ddyddiadau cau nesáu. Mae hunangyflogaeth neu waith llawrydd yn bosibl i Eiriadurwyr profiadol.

Ble allwn i weithio?

Y cyflogwyr yw:

 • Oxford University Press
 • Collins
 • Pearson

Mae cyfleoedd ar gael i Eiriadurwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Gall pobl brofiadol weithio'n annibynnol fel Geiriadurwyr hunangyflogedig, llawrydd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, mewn cylchgronau fel Campaign (sydd ar gael ar-lein), ar fyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr, ar Universal Jobmatch ac yn y Ganolfan Waith a Mwy.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, mae angen gradd i fod yn Eiriadurwr. Mae gan rhai ymgeiswyr radd mewn pwnc fel iaith Saesneg ac ieithyddiaeth.

Mae'n well gan rai cyflogwyr gyflogi tîm yn hytrach na Geiriadurwr unigol.

Hyfforddiant

Cewch eich hyfforddi wrth weithio fel arfer.

Os hoffech ragor o hyfforddiant, mae Lexicom yn cynnig cwrs mewn geiriadureg a chyfrifiadura geiriadurol. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu:

 • cyflwyniad i eiriadureg a chyfrifiadura geiriadurol
 • materion dwyieithrwydd a chyfieithu
 • sut i ysgrifennu a gwerthuso diffiniadau
 • effeithiau polisïau geiriaduron ar-lein
 • sut i ddefnyddio dethol geiriau allweddol

Byddai'r cwrs hwn yn gam cyntaf gwych i faes Geiriadureg!

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio i gwmni cyhoeddi fel Prawfddarllennydd neu Olygydd yn ddefnyddiol iawn yn yr yrfa hon.

Dilyniant

Mae rhai Geiriadurwyr yn sefydlu eu hasiantaethau eu hunain lle maen nhw'n hunangyflogedig.

Cymwysterau

Mae gan nifer o Eiriadurwyr radd mewn iaith Saesneg neu ieithyddiaeth.

I gael eich derbyn ar gwrs gradd, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Lefel A
 • TGAU graddau C/4 neu uwch mewn 2/3 pwnc arall

Mae dewisiadau eraill yn lle Lefel A yn cynnwys:

 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol

Mae angen Saesneg o safon uchel fel arfer.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Institute of Advertising Practitioners in Ireland (IAPI)

Irish enquiries

Cyfeiriad 8 Upper Fitzwilliam Street, Dublin 2

Ffôn 01 6765991

E-bost info@iapi.com

Gwefan www.iapi.ie

Publishing Training Centre at Book House

E-bost publishing.training@bookhouse.co.uk

Gwefan www.train4publishing.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Lexicom

Gwefan lexicom.courses

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English