Peiriannydd Oeri

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Oeri, byddwch yn gosod, gwasanaethu a thrwsio oergelloedd a rhewgelloedd.

Adwaenir hefyd fel

 • Gosodwr Oergelloedd
 • Mecanydd Oergelloedd
 • Gweithredwr Oergelloedd
 • Arolygwr Gwasanaethau Oeri
 • Arbenigwr Oergelloedd a Rhewgelloedd
 • Technegydd Oergelloedd a Rhewgelloedd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Oeri, byddwch yn gosod, gwasanaethu a thrwsio oergelloedd a rhewgelloedd.

Gallech fod yn gwasanaethu oergelloedd a rhewgelloedd mewn:

 • swyddfeydd
 • cartrefi pobl
 • ffatrïoedd
 • ysgolion
 • archfarchnadoedd
 • trafnidiaeth sy'n cludo pethau wedi'u hoeri

Fel arfer, bydd Peirianwyr Oeri yn ysgrifennu adroddiadau ar bob oergell/rhewgell maen nhw'n rhoi sylw iddynt, ac yn cadw cofnodion cywir ar gyfer y busnes maen nhw'n gweithio iddo.

Gallech ddangos y cyfarpar newydd i gleientiaid. Gallech arddangos:

 • botymau a goleuadau
 • unrhyw agweddau technolegol
 • paneli arddangos

Pan fyddwch wedi gosod y cyfarpar, bydd angen i chi gwblhau asesiad risg fel rhan o'r gwasanaeth.

Os byddwch yn cynnal asesiad arferol ar ddarn o offer, ac nid yw'n bodloni'r safonau, efallai bydd angen i chi osod cyfarpar newydd er mwyn iddo gyrraedd y safon angenrheidiol. Bydd yr asesiad risg yn cynnwys llunio adroddiadau a dogfennau cyfreithiol ac yswiriant ar gyfer y busnes y byddwch yn gweithio iddo hefyd.

Efallai y cewch eich galw mewn achosion brys, fel oergell/rhewgell ysgol yn torri. Gallai hyn fod ar sail llawrydd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Beiriannydd Oeri, bydd angen y canlynol arnoch:

 • bodlonrwydd i gael y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau technolegol
 • dealltwriaeth o reoliadau iechyd a diogelwch trydanol
 • sgiliau datrys problemau rhagorol
 • dull rhesymegol, cywir a methodolegol o weithio
 • sgiliau cyfathrebu cryf
 • sgiliau technegol a chyfrifiadurol da
 • sgiliau ymarferol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £28,000 - £30,500
 • Gyda phrofiad: £32,000 - £37,000
 • Safleoedd uwch: £42,500

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Oeri yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, a gweithio dros y penwythnos weithiau. Efallai bydd angen i rai Peirianwyr Oeri weithio shifftiau.

Ble allwn i weithio?

Mae'r cyflogwyr yn gwmnïau mewn diwydiannau amrywiol, gan gynnwys gweithgynhyrchu, cyfathrebu a thrafnidiaeth.

Mae cyfleoedd i Beirianwyr Oeri ar gael ledled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Dylech sicrhau bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar-gyflogwyr.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn fan cychwyn da.

Edrychwch ar ein herthygl gwybodaeth 'Prentisiaethau – Sut ydw i'n ymgeisio', am ragor o fanylion am ymgeisio am swyddi prentisiaeth. Hefyd, gallech gael swydd dan hyfforddiant, a chael eich rhyddhau am ddiwrnod neu floc i fynd i'r coleg yn rhan-amser. Hyfforddiant Bydd angen i chi allu gweithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waith perthnasol.

I fod yn Beiriannydd Oeri, bydd angen i chi gwblhau cymhwyster mewn trin oergelloedd. Mae'n ofyniad cyfreithiol bod pob Peiriannydd sy'n trin mathau o oergelloedd yn ennill y cymhwyster hwn.

Mae'n gwrs bloc pum diwrnod lle cewch gymysgedd o asesiadau ymarferol a gwybodaeth.

Mae rhai o'r asesiadau ymarferol yn cynnwys:

 • adnabod elfennau, swyddogaethau a risgiau gollwng mewn oergelloedd, systemau awyru a systemau pwmpio gwres
 • archwilio pibellau, sy'n cynnwys profi'r pwysedd, gwagio, gwefru, gwella a chadw cofnodion.
 • profi pwysedd y system ar gyfer cryfder a thyndra'r gollyngiadau
 • cynnal gwiriadau gweledol am ollyngiadau a phrofi'r gollyngiadau gan ddefnyddio synhwyrydd gollyngiadau electronig
 • gosod a datgysylltu medryddion ar y system redeg
 • adfer yr oergell
 • draenio olew o gywasgydd
Yn eich asesiad gwybodaeth, bydd angen i chi wybod am:

 • theori oeri sylfaenol a swyddogaethau'r elfennau
 • monitro perfformiad systemau a dangosyddion gollyngiadau
 • gofynion rheoliadau/deddfwriaeth
 • amlygu peryglon ac arferion gweithio diogel ar gyfer trin offer oeri
 • cyfeirio at achosion ac effeithiau cynhesu byd-eang a newid hinsawdd
 • cadw cofnodion
 • pwyntiau gollyngiadau posibl
 • trin olew ac oergelloedd wedi'u heintio
 • swyddogaethau'r elfennau a'r risgiau gollwng cysylltiedig
Dilyniant

Gyda rhagor o addysg a hyfforddiant, gallech ddechrau eich busnes eich hun ar sail hunangyflogedig. Profiad gwaith

Efallai bydd profiad blaenorol o blymio neu waith mecanyddol neu drydanol yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer, bydd angen pump TGAU graddau C/4 neu uwch, o bosibl yn cynnwys Saesneg a mathemateg.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais', am ragor o fanylion am wneud cais am safleoedd prentisiaeth.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English