Peiriannydd Amledd Radio

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Amledd Radio, byddwch yn gyfrifol am ddylunio a chynhyrchu systemau telathrebu.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd AR

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Amledd Radio, byddwch yn gyfrifol am ddylunio a chynhyrchu systemau telathrebu, sy'n cynnwys:

 • ffonau symudol a llinellau tir
 • rhyngrwyd diwifr
 • radio
 • rhwydweithiau cyfrifiaduron
 • microdonnau
 • lloerennau
 • dyfeisiau ffibr optig
 • gliniaduron

Byddwch yn profi'r dyfeisiau hyn am unrhyw broblemau ac yn eu trwsio os byddant yn methu archwiliadau. Gallai fod angen i chi ymweld â chartrefi pobl, swyddfeydd a busnesau i brofi am broblemau. Gallai'r rhain fod yn broblemau technegol neu'n nam yn nyluniad y system gyfathrebu.

Gallai fod angen i chi ysgrifennu adroddiadau wythnosol ar y systemau a welwch. Byddai'r rhain yn cynnwys unrhyw gynlluniau cynnal a chadw, namau a phroblemau parhaus mae angen eu trwsio.

Hefyd, mae rhai Peirianwyr Amledd Radio yn helpu i ddylunio'r systemau hyn ac yn gweithio gyda Dylunwyr a Thechnegwyr trwy gydol y prosiect, hyd nes caiff ei gwblhau.

Gallech fod yn helpu i ddarganfod ffyrdd a thechnegau newydd o ddatblygu'r systemau hefyd. Gallai hyn gynnwys:

 • sut mae'r system wedi'i dylunio
 • sut i wneud y system yn gyflymach ac yn haws ei defnyddio

Fel Peiriannydd Amledd Radio, rhaid i chi sicrhau bod eich arferion gweithio yn ddiogel bob amser.

Gallai eich dyletswyddau eraill gynnwys:

 • helpu i lunio manylebau gweithgynhyrchu a phrofi systemau newydd
 • cefnogi cwsmeriaid sydd angen help trwy ymweld â nhw neu siarad â nhw dros y ffôn
 • unrhyw ddyletswyddau gweinyddol sy'n ofynnol

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Beiriannydd Amledd Radio, bydd arnoch angen:

 • sgiliau trefnu da i gynllunio a chydlynu adnoddau
 • sgiliau cyfathrebu da ar gyfer ysgrifennu adroddiadau technegol a chydgysylltu â staff eraill a chwsmeriaid
 • gallu technegol a sgiliau cyfrifiadurol da
 • sgiliau TG
 • meddwl dadansoddol a rhesymegol i helpu i ddatrys problemau
 • gallu gweithio'n rhan o dîm
 • bod yn barod i gadw i fyny ag unrhyw ddatblygiadau mewn technoleg
 • dealltwriaeth o reoliadau iechyd a diogelwch trydanol
 • profiad yn y diwydiant

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £33,500 - £36,000
 • Gyda phrofiad: £36,000 - £43,000

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Amledd Radio yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gall fod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn gwmnïau mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys:

 • gweithgynhyrchu peirianneg
 • cynhyrchu a dosbarthu trydan
 • cyfathrebiadau
 • cludiant
 • cemegol
 • diwydiannau morol ac alltraeth
 • y sector cyhoeddus
 • y lluoedd arfog
 • gweithgynhyrchwyr cyfrifiaduron

Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Amledd Radio ar draws y DU.

Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth.

Hunangyflogaeth

Mae rhai Peirianwyr Amledd Radio yn gweithio fel ymgynghorwyr annibynnol hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi'u hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio ac ar wefannau cyflogwyr, ac ar wefan Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd:

www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.

Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd gradd mewn peirianneg microdonnau ac amledd radio neu faes tebyg yn eich helpu i ddechrau ar yr yrfa hon.

Mae gan lawer o Beirianwyr Amledd Radio gefndir mewn peirianneg electronig a pheirianneg telathrebu, er y gall newydd-ddyfodiaid fod yn raddedigion disgyblaethau peirianneg eraill hefyd.

Mae'n hanfodol gwirio gwefannau prifysgolion yn ofalus i wneud yn siwr bod y cwrs rydych chi'n ei ddewis yn briodol i'r gangen Beirianneg rydych chi am ei dilyn.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Mae rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddiant i raddedigion, sy'n cynnig hyfforddiant a dysgu strwythuredig.

I fod yn Beiriannydd Amledd Radio, gallech ennill statws trwy broffesiynau Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig. Gallai hyn roi mantais i chi!

I gofrestru'n Beiriannydd Siartredig neu'n Beiriannydd Corfforedig, rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol sydd wedi'i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg. Bydd yn rhaid i chi ddangos ymrwymiad a chymhwysedd ar gyfer y cwrs i gofrestru.

Mae llwybrau at statws Peirianneg Siartredig yn cynnwys cwblhau:

 • gradd anrhydedd wedi'i hachredu mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â Gradd Feistr briodol neu Ddoethuriaeth mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu gan sefydliad proffesiynol Peirianneg, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel Meistr
 • neu radd MEng integredig, wedi'i hachredu

Mae llwybrau at statws Peirianneg Corfforedig yn cynnwys cwblhau:

 • Gradd Faglor neu anrhydedd wedi'i hachredu, mewn peirianneg neu dechnoleg
 • neu, HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â dysgu pellach priodol hyd at lefel gradd
 • neu, NVQ lefel 4, sydd wedi'i gymeradwyo gan sefydliad Peirianneg trwyddedig

Dilyniant

Yn dibynnu ar eich cymwysterau a'ch profiad, gallwch gamu ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau Peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Mae rhai Peirianwyr Amledd Radio yn dewis gweithio'n hunangyflogedig neu dderbyn gwaith contract llawrydd.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant peirianneg (mecanyddol, telathrebu, cemegol neu drydanol) yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Gallai'r gofynion mynediad ar gyfer gradd mewn peirianneg microdonnau neu amledd radio gynnwys:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch gyda gradd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch
 • fel arfer, bydd angen Safon Uwch mewn mathemateg a phwnc gwyddoniaeth neu dechnoleg, e.e. ffiseg neu electroneg
 • fel arfer, mae angen TGAU Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth gyda gradd C/4 neu uwch

Darllenwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Institution of Engineering and Technology (IET)

Cyfeiriad Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 2AY

Ffôn 01438 313311

E-bost postmaster@theiet.org

Gwefan www.theiet.org

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English