Peiriannydd Gyriant

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Gyriant, chi fydd yn gyfrifol am yr injan, y dulliau rheoli, y tanwydd a'r systemau pwer mewn awyrennau.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Dynamig Hylif Cyfrifiadurol
 • Peirianydd Awyrofod Dylunio
 • Peiriannydd Awyrofod Gweithgynhyrchu
 • Peiriannydd Awyrofod Deunyddiau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Gyriant, chi fydd yn gyfrifol am yr injan, y dulliau rheoli, y tanwydd a'r systemau pwer sy'n gweithredu mewn awyrennau. Gallech fod yn gweithio ar:

 • awyrennau masnachol
 • systemau amddiffyn
 • systemau diogelwch
 • awyrennau gofod

Yn gyntaf, byddwch yn cael briff gan y cleient yn cynnwys manylebau ar gyfer y system yriant byddwch chi'n gweithio arni. Bydd yn rhoi'r manylebau ar gyfer yr injan, y system bwer a'r dulliau rheoli. Bydd yn rhaid i'r rhain allu ffitio mewn awyren, neu hyd yn oed awyren ofod.

Ar ôl i chi ddylunio'r rhain, byddwch chi'n mynd yn ôl at y cleient ac yn gwneud unrhyw newidiadau os bydd angen.

Cyn bod gwaith cynhyrchu'n dechrau ar yr awyren, byddwch yn dechrau rhai dulliau efelychu a gweithdrefnau profi. Bydd hyn yn helpu i nodi unrhyw broblemau pan fydd y systemau wedi'u gosod yn yr awyren a, hefyd, unrhyw welliannau y gellir eu gwneud i berfformiad. Mae'r profi'n cynnwys p'un a allai pwysau, cost a chynhyrchedd y systemau gael eu gwella.

Os bydd unrhyw broblemau, bydd angen datrys y rhain cyn gosod y system yn yr awyren. Ar ôl cwblhau'r profi, byddwch yn gweithio gyda Pheirianwyr a Thechnegwyr Gyriant eraill i osod y systemau yn yr awyren yn ddiogel. Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Beiriannydd Gyriant, bydd arnoch angen:

 • gweithio'n dda ar eich pen eich hun ac mewn tîm
 • sgiliau cyfathrebu cryf i esbonio gwybodaeth beirianneg gymhleth i bobl nad ydynt o gefndir technegol
 • gweithio o fewn cyllidebau
 • dealltwriaeth o reoliadau trwyddedau peirianneg
 • bod yn barod i gadw i fyny â datblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym
 • ffordd ddadansoddol, resymegol o ddatrys problemau, ynghyd â chreadigrwydd a dychymyg
 • bod yn hyblyg a gallu cyfaddawdu
 • sgiliau TG rhagorol, gan fod llawer o waith peirianneg yn cynnwys defnyddio cyfrifiaduron
 • sgiliau mathemateg da
 • gallu darllen a dehongli diagramau peirianneg
 • diddordeb mewn hedfan

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Yn dechrau: £33,000 - £37,500
 • Gyda phrofiad: £40,000 - £47,000
 • Mae Uwch-beirianwyr Gyriant yn ennill dros £52,500 - £60,000

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Gyriant yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gall fod angen i chi ddechrau'n gynnar, gweithio'n hwyr neu weithio ar y penwythnos, yn enwedig wrth i ddyddiadau cwblhau nesáu.

Ble allwn i weithio?

Dyma'r cyflogwyr:

 • gwneuthurwyr awyrennau
 • cwmnïau amddiffyn
 • gwneuthurwyr cydrannau
 • cwmnïau hedfan
 • y lluoedd arfog
 • y Weinyddiaeth Amddiffyn

Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Gyriant gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Gyriant weithio'n annibynnol fel Ymgynghorwyr llawrydd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi'u hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd.

Hefyd, mae'n bosibl dod o hyd i swyddi trwy asiantaethau recriwtio sy'n arbenigo ym maes peirianneg, hysbysfyrddau swyddi ar y we a gwefannau cyrff peirianneg proffesiynol.

Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd

www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, i fod yn Beiriannydd Gyriant, bydd angen i chi gwblhau gradd, gradd sylfaen neu HND perthnasol mewn peirianneg.

Hefyd, gallech ddechrau gyda gradd a HND mewn disgyblaethau peirianneg eraill, yn enwedig peirianneg fecanyddol a pheirianneg electroneg.

Gall y Gymdeithas Awyrenegol Frenhinol (RAeS) roi manylion colegau a phrifysgolion sy'n cynnig cyrsiau perthnasol.

Mae'n hanfodol gwirio gwefannau colegau/prifysgolion yn ofalus i wneud yn siwr bod y cwrs rydych chi'n ei ddewis yn briodol i'r gangen beirianneg rydych chi am ei dilyn.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch neu Radd-brentisiaeth yn fan cychwyn da hefyd. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am swyddi prentisiaeth.

Hyfforddiant

Mae rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddiant i raddedigion, sy'n cynnig hyfforddiant a dysgu strwythuredig.

I fod yn Beiriannydd Gyriant, gallech ennill statws trwy broffesiynau Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig. Gallai hyn roi mantais i chi!

I gofrestru'n Beiriannydd Siartredig neu'n Beiriannydd Corfforedig, rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol sydd wedi'i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg. Bydd yn rhaid i chi ddangos ymrwymiad a chymhwysedd ar gyfer y cwrs i gofrestru.

Mae llwybrau at statws Peirianneg Siartredig yn cynnwys cwblhau:

 • gradd anrhydedd wedi'i hachredu mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â Gradd Feistr briodol neu Ddoethuriaeth mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu gan sefydliad proffesiynol peirianneg, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel Meistr
 • neu radd MEng integredig, wedi'i hachredu
Mae llwybrau at statws Peirianneg Corfforedig yn cynnwys cwblhau:

 • gradd Faglor neu anrhydedd wedi'i hachredu, mewn peirianneg neu dechnoleg
 • neu HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â dysgu pellach priodol hyd at lefel gradd.
 • neu NVQ lefel 4, sydd wedi'i gymeradwyo gan sefydliad Peirianneg trwyddedig

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall Peirianwyr Gyriant gamu ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Mae rhai Peirianwyr Gyriant yn dewis gweithio'n hunangyflogedig neu dderbyn gwaith contract llawrydd.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn peirianneg, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch, mewn mathemateg a ffiseg fel arfer
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch
 • fel arfer, bydd angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth

Mae cymwysterau a dderbynnir yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymhwyster BTEC lefel 3
 • Prentisiaeth Lefel Uwch
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fel arfer, i gael eich derbyn i Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Fel arfer, i gael eich derbyn i Radd-brentisiaeth bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch fel arfer. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Royal Aeronautical Society (RAeS)

Cyfeiriad 4 Hamilton Place, London W1J 7BQ

Ffôn 020 7670 4300

E-bost raes@aerosociety.com

Gwefan www.aerosociety.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English