Bioystadegydd

Cyflwyniad

Fel Bioystadegydd, byddwch yn astudio effeithiau amrywiol driniaethau ar sail y canfyddiadau a'r data rydych chi'n eu casglu.

Adwaenir hefyd fel

 • Bioystadegydd Fferyllol
 • Bioystadegydd Ymchwil
 • Ystadegydd Meddygol

Gweithgareddau Gwaith

A wyddech chi fod modd defnyddio organebau byw i greu pob math o bethau defnyddiol? Er enghraifft, gall meddyginiaethau newydd ddod o facteria. Gellir creu plaladdwyr o blanhigion. Mae darganfod y defnyddiau newydd hyn yn rhan o faes biotechnoleg. Mae gwyddonwyr yn y maes hwn yn cynhyrchu llawer o ddata yn eu gwaith. Mae arbenigwyr eraill yn casglu'r holl ddata hyn ac yn eu dadansoddi. Dyma'r Bioystadegwyr. Mae'r arbenigwyr hyn yn storio, trefnu, a dadansoddi data biolegol. Mae'r swydd hon yn defnyddio sgiliau mathemateg, ystadegau, a bioleg.

Mae Bioystadegwyr yn defnyddio'u gwybodaeth i helpu i astudio'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles pobl, planhigion ac anifeiliaid. Maent yn dod i gasgliadau am anhwylderau, clefydau a risgiau iechyd gwahanol. Mae pobl yn y swydd hon yn aml yn dewis i ganolbwyntio ar un ardal. Mae rhai ohonynt yn gwneud dilyniannu DNA. Mae hyn yn golygu eu bod yn datgelu sut mae darnau penodol o DNA yn edrych. Mae'r broses yn helpu ymchwilwyr i wneud sawl peth. Er enghraifft, gallant ddatgelu pa enynnau sy'n cyfrannu at glefydau. Mae pobl eraill yn y maes hwn yn astudio proteinau gaiff eu cynhyrchu gan organebau. Gelwir hyn yn astudiaeth proteomeg. Maent yn helpu ymchwilwyr i ganfod, rhwystro, a gwella ystod eang o glefydau. Mae rhai Bioystadegwyr yn cyfrifo pa mor dda mae cyffur neu driniaeth newydd yn gweithio ar bobl. Faint o bobl sy'n dangos gwellhad? Faint sydd ddim yn dangos unrhyw newid? Pa ffactorau allai effeithio ar y canlyniadau hyn? A ddefnyddiwyd plasebo yn y treial? Bydd Bioystadegydd yn gofyn y cwestiynau hyn, ac yn defnyddio mathemateg i roi'r canlyniad. Gellir cyflwyno canfyddiadau gan ddefnyddio modelau ystadegol a siartiau. Mae'r rhain yn ei gwneud yn haws i weithwyr iechyd proffesiynol i astudio'r canlyniadau. Gallent eu defnyddio i benderfynu pa un ai byddent am ddefnyddio'r cyffur neu'r driniaeth ar eu cleifion. Neu efallai stopio'u defnyddio. Mae dyletswyddau penodol yr arbenigwyr hyn yn dibynnu ar eu swydd. Mae rhai pobl yn defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol arbennig sy'n defnyddio'r data a gasglwyd gan wyddonwyr. Gallai medru darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Fioystadegydd, bydd arnoch angen:

 • Sgiliau mathemategol ac ystadegol rhagorol
 • Ffordd drefnus a rhesymegol o weithio
 • Sylw i fanylion
 • Hoffi datrys problemau
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau ysgrifenedig rhagorol
 • Diddordeb mewn bioleg
 • Ymwybyddiaeth o duedd yn eich dadansoddiadau
 • Hoffi gweithio gyda phobl eraill

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £33,000 - £38,000
 • Gyda phrofiad: £41,000 - £51,500
 • Safleoedd uwch: £55,500

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Bioystadegwyr yn gweithio oriau swyddfa, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, cwmnïau diwydiannol mawr fel cwmnïau fferyllol, sefydliadau ymchwil (gan gynnwys ymchwil i'r farchnad) a sefydliadau ariannol.

Mae cyfleoedd i Fioystadegwyr yn codi gyda chyflogwyr ac adrannau'r llywodraeth mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Gallai cyflogwyr hysbysebu swyddi ar wefan y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol (RSS).

Hefyd, mae swyddi'n ymddangos mewn papurau newyddion cenedlaethol, cylchgronau arbenigol fel New Scientist (gan gynnwys ei fersiwn ar-lein), ac ar wefannau recriwtio gwyddonol a chyffredinol. Mae hysbysfyrddau swyddi arbenigol yn cynnwys Statsjob.com.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Os ydych am fynd yn Fioystadegydd, mae angen o leiaf gradd baglor mewn maes perthnasol. Mae pynciau defnyddiol yn cynnwys:

 • ystadegau
 • mathemateg
 • dadansoddeg data
 • ystadegau ac ymchwil gweithredol
Mae graddau Meistr ar gael mewn bioystadegau a biowybodeg. Profiad Gwaith Mae rhai newydd-ddyfodiaid wedi ennill sgiliau ystadegol trwy brofiad busnes neu brofiad ariannol. Dilyniant Gallech redeg eich cwmni eich hun a chyflogi Bioystadegwyr eraill. Byddai hyn yn golygu'ch bod chi'n hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar gwrs gradd mewn ystadegau, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys mathemateg
 • TGAU gradd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall (A*-C neu 9-4), gyda Saesneg iaith yn hanfodol gan rai prifysgolion

Mae cymwysterau a dderbynnir yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Royal Statistical Society (RSS)

Cyfeiriad 12 Errol Street, London EC1Y 8LX

Ffôn 020 7638 8998

E-bost rss@rss.org.uk

Gwefan www.rss.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

University College London

E-bost study@ucl.ac.uk

Gwefan www.ucl.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English