Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Llawfeddyg Plastig

Llawfeddyg Plastig

Cyflwyniad

Gall llawdriniaeth blastig newid neu adfer pryd a gwedd rhywun. Gall hefyd wella'r ffordd y mae rhai rhannau o'r corff yn gweithio. Mae llawdriniaeth adluniol yn cywiro cyflwr a achoswyd gan anaf, afiechyd, neu nam geni. Gallai ymwneud â thrin taflod hollt a thiwmorau, yn ogystal â meinweoedd sydd wedi llosgi neu doriadau yn y wyneb.

Gweithgareddau Gwaith

Rydym oll wedi gweld damweiniau a thanau, boed ar y newyddion neu yn y byd go iawn. Gall digwyddiadau o'r fath effeithio ar bobl am oes, yn gorfforol yn ogystal â'n feddyliol. Gall Llawfeddygon Plastig roi cyfle o'r newydd i'r bobl yma, gan addasu neu adfer eu hymddangosiad. Gall wella sut y mae rhai rhannau o'r corff yn gweithio hefyd. Mae llawdriniaeth adluniol yn cywiro cyflwr a achoswyd gan anaf, afiechyd, neu nam geni. Gallai ymwneud â thrin taflod hollt a thiwmorau, yn ogystal â meinweoedd sydd wedi llosgi neu doriadau yn y wyneb. Gelwir llawdriniaeth blastig a wneir am resymau harddwch yn llawdriniaeth gosmetig. Mae'n ymwneud ag addasu meinweoedd er mwyn gwella eu hymddangosiad. Mae'r triniaethau'n cynnwys addasu trwynau, tynhau croen, ac addasu boliau er enghraifft. Fel Llawfeddyg Plastig, gallwch arbenigo mewn llawdriniaeth adluniol neu lawdriniaeth gosmetig. Bydd rhai yn canolbwyntio ar un rhan o'r corff yn unig, megis dwylo, trwynau, neu'r bol. Bydd eraill yn trin ystod fawr o gleifion a'n gwneud sawl math o driniaeth. Mae Llawfeddygon yn trin pob math o feinwe'r corff- croen, cyhyr, braster, a nerf. Er enghraifft, mae modd grafftio croen i gymryd lle meinweoedd sydd wedi'i difrodi gan gancr. Er mwyn gwneud hynny, byddwch yn cymryd croen iach o'r gwddf neu'r talcen. Triniaeth arall yw liposuction, sy'n golygu tynnu braster o rannau o'r corff megis y gwddf, y gen, a'r cluniau. Mae technoleg newydd yn newid y ffordd y mae Llawfeddygon yn gwneud eu gwaith. Yn aml, defnyddir llawdriniaeth laser er mwyn cywiro rhychau, creithiau, a niwed gan yr haul. Does dim rhaid torri'r croen, ac nid yw'n arwain at greithio mawr. Mae llawdriniaeth endosgopig yn dechneg newydd arall. Y prif offer yw pibell fain sydd â golau a chamera arno. Fel Llawfeddyg, byddwch yn rhoi'r bibell yn y corff trwy hollt bach yn y croen, a bydd hynny'n caniatáu i chi wylio'r driniaeth ar sgrin. Gallwch reoli'r driniaeth yn allanol. Does dim angen gwneud toriad mawr, a does dim craith fawr. Mae'n lleihau colled gwaed, cleisio, a niwed i'r nerfau. Gellir ei ddefnyddio er mwyn tynhau boliau, tynhau croen y talcen, a chyda mewnblaniadau.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Llawfeddyg Plastig, bydd arnoch angen:

 • sgiliau ymarferol, fel cydsymud da rhwng y llaw a'r llygad
 • golwg ragorol
 • sgiliau trefnu a chyfathrebu da
 • y gallu i arwain a rheoli tîm yn effeithiol
 • stamina i ymdopi â swydd brysur a dyrys
 • y gallu i ennyn hyder ymhlith pobl eraill
 • y gallu i ymdopi â sefyllfaoedd trallodus

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras a roddir isod.

 • Blwyddyn sylfaenol 1: £27,146
 • Blwyddyn sylfaenol 2: £31,422
 • Meddygon ar gychwyn hyfforddiant: £37,191 - £47,132
 • Meddygon arbenigol: £39,060 - £72,840
 • Bydd Ymgynghorwyr yn ennill £77,913 - £105,042

Oriau gwaith

Gall oriau gwaith Llawfeddygon Plastig fod yn hir ac yn afreolaidd. Gallant gynnwys gwaith sifft a gweithio ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

Ble allwn i weithio?

Mae'r GIG ac ysbytai preifat yn cyflogi Llawfeddygon Plastig mewn ysbytai ar hyd a lled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan swyddi'r GIG, mewn cyfnodolion proffesiynol ac ar hysbysfyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Felly, sut ydych chi'n cymhwyso'n Llawfeddyg Plastig?

Gall ymddangos yn gymhleth iawn, ond mae tri phrif gam i'w cwblhau er mwyn cymhwyso'n Llawfeddyg Plastig:

 • cam 1 Cwrs Gradd Ysgol Feddygaeth
 • cam 2: Rhaglen Sylfaen
 • cam 3: Hyfforddiant Arbenigedd, Meddyg Teulu a Rhaglen Gyfan Arbenigedd

Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol, ‘Gwneud cais i Ysgol Feddygaeth’.

Dyma ddisgrifiad manylach o'r tri cham:

Cam 1: Ysgol Feddygaeth Israddedig

Mae hyn yn cynnwys cyfnod o astudio mewn ysgol feddygaeth (sy'n gysylltiedig â phrifysgol), gan gynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn ysbyty a lleoliad cymunedol.

Mae'r gwahanol fathau o gyrsiau gradd mewn meddygaeth yn cynnwys:

 • cwrs gradd 5 mlynedd safonol
 • cyrsiau sy'n cynnwys blwyddyn cyn-feddygaeth i ymgeiswyr heb Safon Uwch (neu gyfwerth) mewn gwyddoniaeth
 • cyrsiau carlam i raddedigion (cyrsiau pedair blynedd)

Pa gymwysterau y mae eu hangen arnoch i gael eich derbyn i Ysgol Feddygaeth?

Bydd mwyafrif yr ysgolion meddygaeth yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, tra bydd eraill yn derbyn cymhwyster AS mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill a gynigir. Mae rhai'n gofyn am fioleg Safon Uwch.

Ymgeiswyr heb Safon Uwch mewn gwyddoniaeth

Os nad oes pynciau gwyddoniaeth Safon Uwch (neu gyfwerth) gan ymgeiswyr i'w cynnig, mae'n bosibl gwneud blwyddyn ychwanegol cyn-feddygaeth mewn rhai prifysgolion. Mae'r flwyddyn cyn-feddygaeth yn gwrs rhagarweiniol mewn cemeg, ffiseg a bioleg, sy'n para 30 wythnos fel arfer.

Ymgeiswyr heb Safon Uwch

Mae nifer bach o gyrsiau mynediad yn cael eu cynnig, sy'n gallu arwain at radd mewn meddygaeth. Mae derbynioldeb cyrsiau mynediad yn amrywio rhwng ysgolion meddygaeth, felly mae'n hanfodol i chi holi am hyn cyn dechrau cwrs mynediad.

Gall fod angen cymwysterau academaidd o hyd ar ymgeiswyr sydd heb Safon Uwch ond sydd â chryn brofiad bywyd, a bydd angen iddynt gyflwyno tystiolaeth o'u gallu i ymdopi â galwadau'r cwrs maen nhw'n gwneud cais amdano.

Ymgeiswyr â gradd

Fwyfwy, mae ysgolion meddygaeth yn croesawu ceisiadau gan raddedigion. Fel arfer, mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ar ymgeiswyr â gradd. Mae rhai ysgolion meddygaeth yn gofyn am radd mewn pwnc gwyddonol er na fydd eraill yn gwneud, felly holwch yr ysgol feddygaeth o'ch dewis.

Pa rinweddau fydd ysgolion meddygaeth yn chwilio amdanynt ymhlith ymgeiswyr?

Mae'n anodd iawn cael lle mewn ysgol feddygaeth! Cewch eich galw am gyfweliad a byddwch yn wynebu cwestiynau treiddgar am eich symbyliad, eich gwaith yn yr ysgol, eich hobïau a'ch diddordebau personol, a bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch llwyddiannau academaidd.

Cwestiwn allweddol fydd eich rheswm dros fod eisiau bod yn Feddyg. Hefyd, dylech allu dangos profiad gwaith perthnasol a wnaethoch yn wirfoddol neu â thâl, e.e. gweithio fel nyrs gynorthwyol mewn ysbyty, mewn Gofal Nyrsio neu mewn Gofal Preswyl.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i gyfeiriadau ysbytai a chartrefi preswyl lleol ar-lein neu yn y llyfr ffôn. Beth am gysylltu â nhw a threfnu ychydig o brofiad gwaith?

Cam 2: Rhaglen Sylfaen

Dyma raglen ddwy flynedd y mae'n rhaid i holl raddedigion meddygol y DU ymgymryd â hi cyn symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau cam 1: ysgol feddygaeth israddedig cyn dechrau ar yr Hyfforddiant Sylfaen dwy flynedd.

Fe'ch gelwir yn Feddyg Sylfaen yn ystod y rhaglen hyfforddi.

Cam 3: Hyfforddiant Arbenigedd, Meddyg Teulu a Rhaglen Gyfan Arbenigedd

Dyma pan fyddwch chi'n gallu hyfforddi ac arbenigo'n Llawfeddyg Plastig. Ar ôl cwblhau'r cam hwn, gallwch alw'ch hun yn Llawfeddyg Plastig!

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gofal, er enghraifft mewn cartref gofal neu mewn ysbyty, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Bydd mwyafrif yr ysgolion meddygaeth yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, tra bydd eraill yn derbyn cymhwyster AS mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill a gynigir. Bydd rhai'n gofyn am fioleg Safon Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Gwybodaeth Bellach

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

General Medical Council (GMC)

Cyfeiriad 3 Hardman Street, Manchester M3 3AW

Ffôn 0161 9236602

E-bost gmc@gmc-uk.org

Gwefan www.gmc-uk.org

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Royal College of Surgeons of England (RCS)

Cyfeiriad 35-43 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3PE

Ffôn 020 7405 3474

E-bost careers@rcseng.ac.uk

Gwefan www.rcseng.ac.uk

Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSEd)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Nicolson Street, Edinburgh EH8 9DW

Ffôn 0131 5271600

E-bost mail@rcsed.ac.uk

Gwefan www.rcsed.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English